Annons
Ökad överlevnad med nivolumab vid melanom

Ökad överlevnad med nivolumab vid melanom

Nivolumab ensamt eller i kombination med ipilimumab ökade överlevnaden hos patienter med melanom.

12 sep 2017, kl 06:00
0

Annons

Det är en uppföljning efter tre år av en dubbelblind, randomiserad fas III-studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine. Studien utfördes vid 137 olika sjukhus i 21 länder och pågick mellan juli 2013 och mars 2014. 945 patienter randomiserades i tre grupper som fick olika behandling. En grupp (314 personer) fick nivolumab i kombination med ipilimumab. De andra två grupperna (315 resp 316 personer) fick endera substansen i kombination med placebo.

De två primära effektmåtten var överlevnad utan sjukdomsprogression och total överlevnad. Efter en uppföljningstid på tre år var den totala överlevnaden i gruppen som fick kombinationsterapin 58 procent. I gruppen som endast fick nivolumab var överlevnaden bara något lägre, 52 procent, medan den i gruppen som fick endast ipilimumab var 34 procent.

Graden av allvarliga biverkningar var också högre i gruppen som fick båda läkemedlen. 59 procent av patienterna jämfört med 21 och 28 procent i grupperna som fick ett av läkemedlen. Forskarna drar slutsatsen att nivolumab som monoterapi eller i kombination med ipilimumab signifikant ökar överlevnaden jämfört med endast ipilimumab för patienter med avancerat melanom.

Nivolumab, som går under produktnamnet Opdivo, är godkänt för att behandla en rad cancerdiagnoser. Ipilimumab, som säljs under namnet Yervoy, är i Sverige indicerat endast för avancerat melanom. Båda substanserna är monoklonala antikroppar.