Nödvändiga uppgifter har knappast "glömts bort"

Anmäld: Pharmacia
Anmälare: IGM
Ärende: Marknadsföring av Nobligan Retard, ett analgetikum, med annons i en temabilaga ?Muskler och skelett? i Dagens Medicin den 15 maj 2001
Ärendenr: W334/01

21 aug 2001, kl 17:07
0

IGM har själv anmält annonsen då den strider mot viktiga basala principer i gällande Regler för Läkemedelsinformation.

Enligt artikel 5 i reglerna ska skriftlig läkemedelsinformation väl synligt innehålla uppgift om namn på samt adress eller telefonnummer till vederbörande tillverkare eller dennes ombud i Sverige. Detta saknas.

Dessutom ska enligt artikel 17 i reglerna informationen som ett minimum innehålla uppgifter om läkemedlets beredningsform, styrka och verksamma beståndsdelar angivna både till art och mängd. Absolut nödvändigt i detta sammanhang är även trafikvarningsföreskrift, en varningstriangel. Allt detta saknas också.

I sitt svaromål till IGM medger Pharmacia att de påtalade uppgifterna inte finns med, på grund av misstag, och avser att snarast införa dessa.

IGM:s bedömning är intressant att läsa. IGM säger sig ha noterat förekomst av ett flertal olika annonser från Pharmacia med liknande upplägg och brister som denna. Annonsernas upplägg talar för att dessa nödvändiga uppgifter har utelämnats som en ?designmässig eftergift ?och knappats ?glömts bort ? som Pharmacia skriver i sitt svar.

Förekomsten av dessa annonser, för helt olika läkemedel och med samma brister, gör att IGM ser speciellt allvarligt på det inträffade. Därför kan inte IGM bara avskriva ärendet efter den rättelse som Pharmacia utlovat.

IGM finner att Pharmacia med ovanstående marknadsåtgärd har brutit mot artiklarna 5, 17.2,17.3 och 17.5 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget har därmed handlat i strid med god branschsed och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr.