Samtal med farmaceut förbättrade följsamheten

Samtal med farmaceut förbättrade följsamheten

Konsultationer med en farmaceut ökade norska hjärt-kärlpatienters följsamhet till behandlingen.

10 jan 2020, kl 15:08
0

Annons

Konsultationer med en farmaceut vid två tillfällen i början av behandlingen förbättrade följsamheten i en studie av hjärt-kärlpatienter. Den slutsatsen drar norska forskare i en studie publicerad i tidskriften Pharmacy practice.

Studien är en utvärdering av den farmaceutiska tjänsten Medisinstart på 67 apotek i Norge. Norska apotek utvecklade tjänsten efter förebild från Storbritannien. Där erbjuder öppenvårdsapotek sedan 2011 en särskild tjänst till patienter som för första gången fått recept på läkemedel mot vissa stora kroniska folksjukdomar.

Konsultationer med en farmaceut utvärderades

Den aktuella studien är en öppen, randomiserad studie av sammanlagt 1 480 personer. Forskarna randomiserade under 2014 och 2015 dessa vuxna patienter med förstagångsrecept på hjärt-kärlmedicin till en av två grupper. Den ena fick apotekets standardinformation och den andra fick de två strukturerade konsultationer med en farmaceut som är konceptet för Medisinstart.

Farmaceuten följer en semistrukturerad intervjuguide. Syftet är att fånga upp varje patients individuella upplevelser och frågor kring vardagen med den nya medicinen. Detta för att kunna underlätta medicineringen genom att exempelvis förebygga biverkningar och öka personens kunskap om läkemedlet. Tanken är att detta också ska öka följsamheten.

Dålig följsamhet är ett vanligt problem vid långtidsmedicinering. I studien refererar de norska forskarna bland annat till en WHO-rapport som visade att bara omkring hälften av alla patienter tar sina läkemedel enligt ordination.

Störst effekt i början

Resultatet av den norska utvärderingen visade bättre följsamhet och färre missuppfattningar om behandlingen bland dem som fått de två konsultationerna. De positiva erfarenheterna av utvärderingen ligger också bakom att Medisinstart sedan 2018 är en offentligt finansierad farmaceutisk tjänst på norska apotek.

Konsultationerna i studien var 10-20 minuter långa. De skedde på apoteket eller per telefon 1-2 veckor respektive 3-5 veckor efter att patienten hämtat ut sitt recept.

Det var främst under de första månaderna som följsamheten var tydligt bättre bland Medisinstartpatienterna. Sju veckor efter att patienten hämtat ut receptet följde 91,3 procent läkarens ordination i Medicinstartgruppen. I kontrollgruppen var följsamheten knappt 86,8 procent.  Efter 18 veckor var motsvarande siffror 88,7 respektive 83,7 procent.

Särskilt bra för statinpatienter

Störst skillnad till fördel för Medisinstart var det bland patienter som använde statiner. När det gällde just statiner fanns det fortfarande en signifikant skillnad efter ett år, medan skillnaden mellan grupperna totalt sett då hade försvunnit.

Forskarna framhåller att studien hade såväl styrkor som svagheter. En styrka var att den genomfördes på ett så verklighetsnära sätt som möjligt genom att slumpmässigt valda kunder på ett stort antal öppenvårdsapotek deltog. En svaghet var att studien inte kunde blindas vilket kan ha påverkat patienternas rapportering av den egna följsamheten.

Forskarna efterlyser fortsatt forskning på området för att bland annat utvärdera de hälsoekonomiska effekterna av de farmaceutiska insatserna.