Annons

Ingen ökad risk för kardiovaskulära händelser med vareniklin

En ny studie i senaste BMJ visar ingen ökad risk för allvarliga kardiovaskulära händelser bland patienter som behandlas med vareniklin (Champix) för rökavvänjning.

9 maj 2012, kl 13:25
0

Annons

Studien är en metaanalys och inkluderade randomiserade kontrollerade studier på vuxna tobaksanvändare där vareniklin jämfördes med placebo där biverkningar rapporterades. 22 studier inkluderas i metaanalysen, två inkluderade patienter med aktiv hjärtsjukdom och elva inkluderade patienter med en historia av hjärtkärlsjukdom.

Risken att drabbas av en allvarlig kardiovaskulär händelse var 0,63 procent bland dem som fick vareniklin jämfört med 0,47 bland dem som fick placebo. Skillnaden baserat på alla 22 studier var varken kliniskt eller statistiskt signifikant (p=0,15). Inte heller bland de 14 studier där det rapporterades minst en händelse sågs någon statistisk signifikans mellan grupperna.

Allvarliga kardiovaskulära händelser inkluderade alla ischemiska och arytmiska händelser (hjärtinfarkt, instabil angina, revaskularisering, koronar hjärtsjukdom, arytmi, TIA, stroke, hjärtsvikt, plötslig död eller annan kardiovaskulär död) och skulle ske under studiens gång eller inom 30 dagar från utsättning av studieläkemedel.

Författarna sammanfattar studien med att man inte fann någon statistiskt signifikant ökning av allvarliga kardiovaskulära händelser bland dem som behandlades med vareniklin jämfört med dem som behandlades med placebo för tobaksavvänjning.