Annons
Ingen förbättring med hydroxiklorokin
Bild: Istock.

Ingen förbättring med hydroxiklorokin

Ännu en studie ifrågasätter effekten med hydroxiklorokin vid behandling av covid-19. Läkemedlet påverkade varken behovet av intubation eller risken att dö.

8 maj 2020, kl 12:56
0

Annons

Sjukhusinlagda patienter med covid-19 blev varken bättre eller sämre efter behandling med hydroxiklorokin, visar en studie publicerad i New England journal of Medicine. Studien är den andra på kort tid som ifrågasätter effekten med klorokinläkemedel, som använts i stor omfattning världen över i behandling av covid-19.

I en observationsstudie följdes 1 376 patienter med covid-19 som vårdades på New York-Presbyterian Hospital på norra Manhattan. Det primära effektmåttet var tid till intubation eller död.

Ingen förbättring

Av patienterna som ingick i studien behandlades 811 (58,9 procent) med hydroxiklorokin under en behandlingstid på i median fem dagar. Resten, 565 patienter (41,1 procent) hade ingen klorokinbehandling.

Patienterna som fick hydroxiklorokin var sjukare och hade lägre syresättning vid studiestart än de som inte fick läkemedlet.

Under en uppföljningstid på i median 22,5 dagar nådde totalt 346 patienter (25,1 procent) något av de primära effektmåtten (behov av intubation eller död).

I den ojusterade analysen hade patienterna som fått hydroxiklorokin en större risk för något av de primära effektmåtten. Men när forskarna justerade för de försämrade ingångsvärdena sågs ingen sådan försämring. Man såg heller ingen förbättring jämfört med de patienter som fått inte fått hydroxiklorokin.

Forskarna skriver att resultaten varken utesluter fördelar eller nackdelar med hydroxiklorokin vid covid-19. De konstaterar dock att utfallet heller inte ger något stöd för behandling med läkemedlet annat än i kliniska studier.

Lovande i mindre studier

Tidigt i coronapandemin lyftes klorokinläkemedel (klorokinfosfat och hydroxiklorokin), som har både en antiviral och antiinflammatorisk effekt, fram som lovande behandling av covid-19. Ett antal mindre studier utan kontrollgrupp visade positiva behandlingsresultat och läkemedlen har använts i stor omfattning världen över under pandemin.

Men förutom i den nu publicerade observationsstudien har utvärderingar av andra forskare ifrågasatt nyttan med klorokinläkemedel vid covid-19. En registerstudie på 368 amerikanska covid-19-patienter, som Läkemedelsvärlden rapporterat om, visade att hydroxiklorokin, med eller utan tillägg av antibiotikumet azithromycin, varken minskade behovet av respiratorvård eller risken att dö. Patienter som fick hydroxiklorokin hade till och med en ökad risk för död än de som enbart fick standardbehandling

Svåra biverkningar

Förutom frågetecken kring den kliniska effekten finns också farhågor kring risken för biverkningar. Klorokinfosfat och hydroxiklorokin är godkända för behandling av malaria och vissa autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit. De kan dock ge allvarliga biverkningar i form av hjärtrytmrubbningar och livshotande hjärtarytmi.

I en nyligen publicerad studie med 440 patienter med covid-19 jämfördes två olika doser av hydroxiklorokin. Studien fick dock avbrytas efter inkludering av 81 patienter på grund av hjärtproblem och indikation på ökad dödlighet i gruppen som fick den högsta dosen.

På grund av risken för biverkningar har Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, därför slagit fast att experimentell behandling med klorokinfosfat och hydroxiklorokin vid covid-19 endast bör ske inom ramen för kliniska studier.