Miljonsatsning på centrum om läkemedel och miljö

Miljonsatsning på centrum om läkemedel och miljö

Läkemedelsverket startar på regeringens uppdrag ett kunskapscentrum för miljövänligare läkemedel.

1 jun 2018, kl 09:50
0

Annons

Regeringen har nu beslutat att det blir Läkemedelsverket i Uppsala som får uppdraget att inrätta ett kunskapscentrum som ska bidra till att minska miljöeffekterna av läkemedel.

Planerna på ett sådant centrum fanns med i budgetpropositionen för 2018 och det har funnits olika spekulationer om var uppdraget skulle hamna.

– Vi är jätteglada över att det blev vi som fick förtroendet, säger Lena Björk, direktör inom området tillsyn vid Läkemedelsverket. Frågorna om läkemedel och miljö är viktiga framtidsfrågor. Det är angeläget att vi bland annat får in ökade miljöhänsyn i tillståndsgivningen och att vi lyckas minska utsläppen från produktionen och av läkemedelsrester i miljön.

I regeringsuppdraget ingår att öka kunskapen om läkemedel och miljö, bland annat genom att samla svenska aktörer på området och att skapa en plattform för dialog och samarbete. Kunskapscentrumet ska även bidra i det internationella arbetet för minskade miljöeffekter av läkemedel.

– När det gäller att ställa miljökrav vid tillståndsgivning finns det begränsade möjligheter att göra något på nationell nivå. Där måste vi arbeta inom EU och globalt, säger Lena Björk.

Planeringen av det nya kunskapscentrumet ska påbörjas omgående. Läkemedelsverket ska också under 2018 leverera en långsiktig verksamhetsplan för 2019 till 2023. Fem miljoner kronor årligen finns avsatta för arbetet från 2018 och framåt.

Läkemedelsverket har redan ett så kallat sektorsansvar när det gäller miljöfrågor på läkemedelsområdet. Lena Björk tror därför inte att det nya kunskapscentrumet kommer att organiseras som en helt fristående verksamhet.

– Jag tror att vi får de bästa utvecklingsmöjligheterna genom att integrera regeringsuppdraget i det arbete vi redan bedriver – och fördjupa det. Men det är ännu för tidigt att säga mer i detalj hur vi kommer att arbeta. Först ska vi läsa uppdraget noggrant och ha en dialog med socialdepartementet, säger Lena Björk.