En miljon till farmaceutiska tjänster på apotek

En miljon till farmaceutiska tjänster på apotek

Regeringen avsätter en miljon kronor till den förstudie om farmaceutiska tjänster som TLV ska genomföra.

29 aug 2018, kl 07:51
0

Annons

I ett regeringsbeslut framkommer mer detaljer om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, uppdrag att undersöka förutsättningarna för en farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat är syftet med en sådan tjänst att öka följsamheten till ordinerad behandling hos en avgränsad kundgrupp.

I förstudien ska TLV bland annat analysera de juridiska förutsättningarna för en sådan tjänst och behovet av tillgång till ytterligare data. I instruktionerna från regeringen framgår att den tänkta tjänsten ska kunna definieras som en verksamhet utöver det som apoteken förväntas leverera inom ramen för sitt grunduppdrag – att tillhandahålla läkemedel, ge information och rådgivning samt hantera utbyte av läkemedel.

Förstudien ska dessutom innehålla en analys av ersättningsmodeller inför en eventuell offentlig finansiering av en ny typ av tjänst på apotek.

I uppdraget ingår att i samband med planering, genomförande och utvärdering av den tänkta försöksverksamheten samverka med olika relevanta aktörer, som företrädare för apoteken, vården, universitet och högskolor samt berörda myndigheter.

Förstudien ska vara klar och redovisas senast den 31 december 2019.

TLV har också fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att ta fram kvalitetsmått som ska kunna användas av allmänheten i val av apotek. Kvalitetsindikatorerna ska kunna användas för att mäta öppenvårdsapotekens verksamhet inom grunduppdraget.

Uppdraget är ett resultat av förslag i propositionen Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, där ett förtydligande av öppenvårdsapotekens grunduppdrag föreslås – något som enligt regeringen bedöms som positivt.

Man skriver bland annat att indikationer för att mäta och följa upp apotekens verksamhet inom grunduppdraget ”kan vara värdefulla för att ge patienterna ytterligare information och stärka apotekens incitament att förbättra kvaliteten inom grunduppdraget”.

I uppdraget framhålls också att sådana indikatorer måste utformas med omsorg för att vara tydliga, relevanta, rättssäkra och utslagsgivande. I arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer ska TLV samråda med apoteksbranschen och andra relevanta aktörer.