Annons

Dokumentation måste användas nyanserat och rättvisande

Anmäld: Pharmacia Anmälare: Läkemedelsverket Ärende: Broschyr för Celebra Ärendenr: NBL 576/01 I en flersidig broschyr för Celebra förekom under rubriken "Gastrointestinal säkerhet" förekom följande formulering: "Celebra uppvisar signifikant färre komplikationer och symptomatiska ulcus än diklofenak och ibuprofen, även vi dubbel maximal dos (800 mg/dygn)". Läkemedelsverket anmäler att jämförelsen görs genom en sammanläggning av två studier […]

21 sep 2001, kl 17:05
0

Annons

Anmäld: Pharmacia

Anmälare: Läkemedelsverket

Ärende: Broschyr för Celebra

Ärendenr: NBL 576/01

I en flersidig broschyr för Celebra förekom under rubriken "Gastrointestinal säkerhet" förekom följande formulering: "Celebra uppvisar signifikant färre komplikationer och symptomatiska ulcus än diklofenak och ibuprofen, även vi dubbel maximal dos (800 mg/dygn)".

Läkemedelsverket anmäler att jämförelsen görs genom en sammanläggning av två studier där Celebra jämförs med diklofenak och ibuprofen. I studien med diklofenak kunde ingen skillnad påvisas mellan de båda substanserna avseende risk för komplikationer. Genom att lägga samman resultaten ges en vilseledande bild att både diklofenak och ibuprofen ger högre risk för komplikationer, när det i själva verket bara är ibuprofen som gör det.

På broschyrens baksida fanns foton av patienter och ett antal bildtexter ("äldre patienter", "patienter med hypertoni", "patienter med ödem" med mera), samt en rubrik: "Det kan vara komplicerat att behandla patienter med artros och reumatoid artrit". Under rubriken angavs det: "Nu blir det enklare" samt ett antal påståenden om Celebra.

Detta anser Läkemedelsverket ger intryck att de uppvisade beskrivna patienterna med komplicerande faktorer utan problem kan behandlas med Celebra. Enligt verket är det inte problemfritt att behandla patienter med angivna komplikationer med Celebra vilket också framgår av produktresumén. Påståendet "Nu blir det enklare" är därför vilseledande.

NBL går delvis på Läkemedelsverkets linje och anser att Pharmacia, i broschyrens första del, åberopar vetenskaplig dokumentation på ett icke nyanserat och rätvisande sätt.
Pharmacia har därmed handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område och ska betala en NBL-avgift om 50 000.