Annons

Berörda verksamhetschefer måste informeras

Anmäld: Astrazeneca
Anmälare: Läkemedelskommittén i Uppsala län
Ärende: Produktinformation
Ärendenr: N675/03
Utgång: Fälld

21 maj 2004, kl 15:53
0

Annons

I augusti 2003 inbjöd Astrazeneca till en heldags produktinformation i Uppsala kring Crestor och Atacand, samt diskussion kring primär- och sekundärpreventiva strategier för primärvården. Som undertecknare till inbjudan stod fyra namngivna läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, en vid Karolinska sjukhuset i Stockholm samt en representant vid Astrazeneca. Programmet varade från 08.15 till 16.30, med totalt sex timmars vetenskaplig tid. Produktinformation lämnades in i anslutning till lunchen.

På grund av reaktioner från förvaltningsledningen inom primärvården i Uppsala län och vid Akademiska sjukhuset ställdes arrangemanget in. Ledningen menar att inbjudan strider mot avtalet mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen, och menar att med tanke på det vetenskapliga programmets stora omfattning borde programmet kallas terapiinriktad utbildning och inte produktinformation. Dessutom har en av de undertecknande läkarna, Christian Berne, inte tillfrågats om sin medverkan. Läkemedelskommittén anser att det råder oklarhet om på vilket sätt denna produktinformation planerats och utarbetats. Varken verksamhetschefen, primärvårdsledningen eller sjukhusledningen har kontaktats.
Astrazeneca svarar att arrangemanget ställdes in på grund av reaktionerna från förvaltningsledningen i Uppsala men bestrider att inbjudan strider mot avtalet. Vidare beklagar företaget Christian Bernes ofrivilliga deltagande. En representant för företaget hade uppfattat ett positivt besked via en kollega till Christian Berne som ett klartecken, utan att säkerställa det med honom själv. Dr Berne har fått en ursäkt för det inträffade. Förutom det anser Astrazeneca att man har handlat i överensstämmelse med avtalet.

NBL menar att Astrazeneca handlat i strid med avtalet när Christian Berne stod med i inbjudan mot sin vilja. Dessutom menar NBL att Astrazeneca inte fullföljt intentionerna i avtalet när man inte informerat de verksamhetschefer som ska aviseras vid produktinformation inom landstinget i Uppsala län. Därför åläggs Astrazeneca en NBL-avgift om 60 000 kr.