Annons

Atenolol sänkte blodtrycket mer än enalapril, hydroklorotiazid och nitrendipin

48 centra i fyra länder deltog i HANE-studien som jämförde fyra olika blodtryckssänkande läkemedel, ett diuretikum (hydroklorotiazid), en betablockerare (atenolol), en kalciumantagonist (nitrendipin) och en ACE-hämmare (enalapril). Syftet var att jämföra effektiviteten hos de olika medlen och hur väl de tolererades av patienterna.Studien, som pågick i 48 veckor, var randomiserad och dubbelblind. Totalt 868 patienter […]

22 jul 2002, kl 07:22
0

Annons

48 centra i fyra länder deltog i HANE-studien som jämförde fyra olika blodtryckssänkande läkemedel, ett diuretikum (hydroklorotiazid), en betablockerare (atenolol), en kalciumantagonist (nitrendipin) och en ACE-hämmare (enalapril). Syftet var att jämföra effektiviteten hos de olika medlen och hur väl de tolererades av patienterna.
Studien, som pågick i 48 veckor, var randomiserad och dubbelblind. Totalt 868 patienter (varav något fler män än kvinnor) i åldern 21?70 år och med ett diastoliskt blodtryck i intervallet 95?120 mmHg initialt ingick. Patienter vars tryck sänktes till högst 90 mmHg sades ha svarat på behandlingen.
Efter åtta veckor hade flest patienter i betablockargruppen svarat på behandlingen, 64 procent. Det var signifikant högre än för ACE-hämmaren (50 procent), diuretikumet och kalciumantagonisten (båda 45 procent).
Efter 48 veckor var betablockaren fortfarande signifikant mer effektiv (48 procent) än diuretikumet och kalciumantagonisten (35 respektive 33 procent), men icke signifikant bättre än ACE-hämmaren (43 procent).
Ett enligt författarna överraskande fynd var att enalapril var avsevärt mer effektivt bland kvinnor än män (59 respektive 43 procent). En tendens till högre svarsfrekvens bland kvinnor kunde ses även för hydroklorotiazid.
Andelen patienter som avbröt behandlingen på grund av bieffekter var cirka
50 procent högre för kalciumantagonisten nitrendipin än för de andra medlen. Det var framför allt bland de yngre som avbröt behandling med nitrendipin. De äldre patienterna  tolererade medlet bättre och det var också denna grupp som svarade bäst på behandlingen.
Författarna drar slutsatsen att resultaten inte ger något bevis för att de nya kalciumantagonisterna och ACE-hämmarna har överlägsen effekt eller tolereras i högre utsträckning än de äldre betablockerarna och diuretika. Eftersom de nya i bred omfattning används som förstahandsbehandling behövs mer forskning för att bevisa att de minskar sjuklighet och dödlighet på samma sätt som de äldre medlen.


British Medical Journal 1997;315:154?9