Annons

ASA förstärkte effekten av warfarin

En grupp av 5 085 män i åldern 45?69 ingick i en brittisk studie som syftade till att avgöra värdet av oralt intag av antikoagulantia (warfarin och lågdos acetylsalicylsyra, ASA) för att förhindra ischemisk hjärtsjukdom.Männen delades in i fyra likstora grupper: en fick både warfarin (i medeltal 4,1 mg/dag) och ASA (75 mg/dag, slow release-form), […]

18 jul 2002, kl 23:29
0

En grupp av 5 085 män i åldern 45?69 ingick i en brittisk studie som syftade till att avgöra värdet av oralt intag av antikoagulantia (warfarin och lågdos acetylsalicylsyra, ASA) för att förhindra ischemisk hjärtsjukdom.
Männen delades in i fyra likstora grupper: en fick både warfarin (i medeltal 4,1 mg/dag) och ASA (75 mg/dag, slow release-form), en fick warfarin plus placebo för ASA, en tredje fick ASA och placebo för warfarin. Den fjärde gruppen fick enbart placebo.
Patienterna följdes i 6,8 år (medianvärde). Det primära undersökningsmålet var samtliga fall av ischemisk hjärtsjukdom, IHD, definierad som summan av död i kranskärlssjukdom samt icke-fatal och fatal hjärtinfarkt.
Bland alla dem som fick warfarin minskade det totala antalet IHD med 21 procent (p=0,02), i huvudsak beroende på att antalet fatala händelser minskade med 39 procent(p=0,003). Antalet fall av rupturerad aorta och spruckna aneurysm var 15 i warfaringrupperna jämfört med tre fall bland dem som inte fått warfarin. Den totala dödligheten minskade med 17 procent (p=0,04).
Den totala effekten av ASA var av samma storleksgrad, 20 procent färre fall av IHD (p=0,04). Men en stor skillnad var att ASA:s effekt i huvudsak sågs på icke-fatala händelser, en minskning med 32 procent (p=0,004).
Det visade sig att warfarin och ASA kompletterade varandra och förstärkte den skyddande effekten. I gruppen som fick kombinationsbehandling minskade totalantalet IHD med 34 procent (p=0,006).
Men kombinationsbehandlingen ökade samtidigt risken för blödande och fatal stroke. I denna grupp sågs 29 fall av stroke mot 26 i placebogruppen. Bland dem som enbart fick warfarin var antalet strokefall 22 och bland dem som enbart fick ASA 18. Antalet fatala stroke var tolv i kombinationsbehandlingsgruppen, fem i warfaringruppen, två i ASA-gruppen och ett i placebogruppen. nThe Lancet 1998;351:233?41