?Föraktfulla påståenden om farmacistudenterna!?

Fler utbildningsplatser ger förutsättningar för att fler ska kunna skaffa sig högre utbildning, vilket kommer att skapa välfärd i framtiden. Att Björn Lindeke som lärare på farmacevtiska fakulteten uttrycker oförskämdheter mot de studerande på farmaceutprogrammen i landet är oacceptabelt, menar Johan Lundqvist, apotekarstuderande och kommunpolitiker i Sigtuna.

14 nov 2003, kl 14:52
0

Annons

Professor Björn Lindeke och apotekarstuderanden Anna Celén har i debattinlägg riktat skarp kritik såväl mot politiker och universitet som mot lärare och studenter.
Båda debattörerna hävdar, med emfas, att det ökade antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor i Sverige med automatik leder till lägre utbildningskvalité. Så är det naturligtvis inte! Den högre utbildningen i vårt land står inför stora utmaningar de kommande åren. Hur dessa utmaningar ska hanteras avgörs av universiteten och högskolorna. Svaret på eventuella brister i studenternas grundkunskaper måste självklart vara en förbättrad och fördjupad utbildning och pedagogik, inte sänkta krav. Att det är den linjen som gäller på den farmaceutiska fakulteten i Uppsala är jag övertygad om. En bra utvärdering och redovisning av utbildningarnas kvalitet i kombination med fortsatt höga krav på studieprestationer är framgångsreceptet för den högre utbildningen!

Anna Celén skriver i sin artikel om sänkta krav inom apotekarprogrammet i Uppsala. Jag har under mina år på samma utbildningsprogram inte upplevt detta. Anna Celén skriver om ?vissa tentor? som är för lätta, omtentor där nivån ?lär vara? ytterligare sänkt och att hon ?vet? att vissa doktorander beordrats godkänna studenter. Den fullständiga bristen på sakligt redovisade bevis på det som Anna Celén påstår, gör att det är svårt att ta påståendena i inlägget på allvar.
Både Björn Lindeke och Anna Celén ser tydligen det stora utbudet av högskole- och universitetsutbildningar som ett hot. Min uppfattning är den motsatta; förutsättningar för att fler ska kunna skaffa sig högre utbildning är något som kommer skapa välfärd i framtiden. Att debattörerna anser sig kunna avgöra vilka som har ?förutsättningarna? för universitetsutbildning, bättre än individerna själva, är slående. När Anna Celén avslutar sin artikel med att i negativa ordalag tala om att politikerna nu skapat en högskola för alla, undrar man var debattörens sympatier ligger. Att högskolan ska vara till för alla, oberoende av social bakgrund, etnicitet, handikapp eller sexuell läggning borde vara en självklarhet för alla.

Att Björn Lindeke hyser en stor misstro mot landets politiker framgår med all önskvärd tydlighet av hans artikel. Att han, som lärare vid farmaceutiska fakulteten, låter denna misstro övergå i oförskämdheter mot de studerande på farmaceutprogrammen i landet genom att kalla dem ?biologiska analfabeter?, ironisera över tuggummituggande och bakåtvända kepsar är fullständigt oacceptabelt.

Johan Lundqvist
Ledamot i kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen (mp),
Sigtuna kommun
Apotekarstuderande, Uppsala