Annons
SVENSKT VÅRDPROGRAM OM BLINDTARMSINFLAMMATION
”Ge inte antibiotika istället för kirurgi”
Martin Salö. Foto: Svenska läkaresällskapet. Foto t.h: Istock

”Ge inte antibiotika istället för kirurgi”

Operera direkt eller vänta och övervaka. Det är experternas rekommendationer i ett nytt nationellt vårdprogram om akut blindtarmsinflammation.

25 jun 2024, kl 08:12
0

Annons

Sverige har fått sitt första nationella vårdprogram för hur vården ska behandla misstänkt blindtarmsinflammation, appendicit, hos barn och vuxna.

Expertgruppen bakom vårdprogrammet sätter bland annat ned foten i en omdiskuterad fråga. genom att avråda från att ge antibiotika i stället för att operera vid okomplicerad blindtarmsinflammation.

Blindtarmsinflammation självläker ofta

Experterna redogör för ett osäkert forskningsläge. På senare år har många forskare publicerat studier där man randomiserat patienter med okomplicerad appendicit till antingen antibiotika eller kirurgi. Flera av dessa studier har visat på en ökad risk för återinläggning inom ett år i antibiotikagruppen.

Och det finns ännu mycket lite forskning som jämför antibiotikabehandling med att bara avvakta och övervaka patienten. Expertgruppen bakom vårdprogrammet har endast funnit två randomiserade studier som jämfört antibiotika med placebo.

I båda studierna läkte lindrig blindtarmsinflammation ut i 97 procent av fallen oavsett om patienten fått antibiotika eller placebo.

Vanligt med blindtarmsinflammation

Martin Salö, biträdande överläkare och docent i barn- och ungdomskirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är ordförande i expertgruppen bakom vårdprogrammet.

– För närvarande finns inget vetenskapligt stöd för att behandla mildare fall av appendicit med antibiotika, säger han till Läkemedelsvärlden.

– Vår rekommendation är i stället att man utifrån en strukturerad bedömning antingen opererar direkt eller avvaktar och övervakar patienten med förnyade undersökningar.

I Sverige drabbas drygt 11 000 personer om året av akut appendicit, som vanligen kräver någon form av sjukhusvård. Tillståndet är allra vanligast i åldrarna 10-25 år.

Många skillnader i handläggningen

Någon kanske frågar sig om det verkligen ska behövas ett nationellt vårdprogram om ett så välkänt och vardagligt tillstånd. Men Martin Salö menar att just vanligheten är ett av skälen till att vårdprogrammet behövs.

Ett annat skäl är att sjukhusen runt om i Sverige inte följer någon gemensam linje när det gäller diagnostik och behandling av misstänkt akut appendicit. Det visar inte minst den enkätundersökning som expertgruppen gjorde under arbetet med vårdprogrammet.

– Olika kliniker gör relativt olika på en del punkter. Vi hoppas att vårdprogrammet kan bidra till att vi får en mer evidensbaserad och jämlik handläggning över hela landet.

Förändrad syn på blindtarmsinflammation

Den medicinska synen på blindtarmsinflammation har gått igenom en förändring de senaste årtiondena.

– Förr opererade man alla med misstänkt akut appendicit. Inställningen var att blindtarmen skulle ut så fort som möjligt för att hindra att den sprack. Men det har vi gått ifrån allt mer, säger Martin Salö.

– I dag vet vi att många som har en lindrigare inflammation inte behöver opereras eftersom tillståndet ofta går tillbaka av sig själv.

Vill se mer forskning

Upptäckten att många patienter klarar sig utan kirurgi ledde vidare till idén att använda antibiotika i mindre akuta fall i stället för att operera direkt. Denna strategi har, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, blivit populär på sina håll, bland annat i USA.

I Sverige har dock antibiotika som första linjens behandling vid akut appendicit inte fått något stort genomslag. Martin Salö tycker det är bra att svenska läkare inte verkar ha nappat på antibiotikatrenden i någon större utsträckning.

– Vi måste få fler studier om denna fråga och jag utesluter inte att forskning så småningom kan  visa sig att det trots allt finns en roll för antibiotika i vissa fall. Men de flesta som blir bra vid antibiotikabehandling skulle nog ha spontanläkt även utan.

Hoppas jämna ut skillnader

De flesta kliniker i landet använder alltså redan en operera-eller-avvakta-stategi precis som den nya vårdprogrammet rekommenderar. Men det finns tydliga variationer mellan klinikerna när det gäller hur stor andel av patienterna man opererar.

Expertgruppens tolkning är att sjukhusen använder olika kriterier för att avgöra om en patient ska opereras eller ej.

– En av våra förhoppningar är att vårdprogrammet ska jämna ut dessa skillnader genom att man inför en enhetlig, strukturerad diagnostik med ett poängsystem.

Har halverat operationerna

Martin Salö tror också att rekommendationerna om de slår igenom kan minska antalet blindtarmsoperationer. Han berättar att hans egen klinik under de senaste tio åren har halverat blindtarmsoperationerna på barn genom att förändra handläggningen av de mildare fallen.

– Man ska inte operera i onödan om man bedömer att patienten kan bli bra ändå. I stället får då barnet den smärtlindring som kan behövas och så gör vi en ny undersökning efter 8-9 timmar.

Pedagogisk utmaning

Han säger att det inte alltid är enkelt att övertyga oroliga föräldrar om att barnet inte bör föras direkt till operationssalen.

– Det kan vara en pedagogisk utmaning att förklara för föräldrarna att det här är en klok handläggning eftersom denna kunskap är ganska ny. Därför kan det vara svårare att vänta än att besluta om operation direkt, men jag tror det är rätt väg att gå. Det kan både vara till fördel för patienten och spara resurser.

Blindtarmsrekommendationer i sammanfattning

  • Vid misstänkt akut appendicit (blindtarmsinflammation) står vägvalet mellan att operera direkt eller att avvakta och följa patientens tillstånd. Okomplicerade former av appendicit kan självläka.
  • Ge inte antibiotika vid okomplicerad misstänkt appendicit. Det saknas stöd för att antibiotika påskyndar tillfrisknandet för dessa patienter. (Antibiotika används däremot bland annat infektionsförebyggande i samband med operation av appendicit.)
  • Gör en strukturerad riskbedömning av patienten med hjälp av bedömningsskalan AIR (Appendicitis inflammatory response). Den ger en riskpoäng (mellan 0 och 10) som väger samman viktiga symtom och provsvar. Kräkningar, feber, ömhet till höger i buken och hög sänka är exempel på faktorer som påverkar poängen.
  • Vid hög sannolikhet för appendicit (riskpoäng på 8 eller högre) bör patienten opereras utan fördröjning.
  • Vid riskpoäng på 4 eller lägre är det låg sannolikhet för att det verkligen handlar om appendicit. Då går det ofta bra att patienten åker hem och sedan följs upp igen inom tolv timmar.
  • I övriga fall, med mellanhög risk, bör patienten vara kvar på sjukhus för observation. Provtagning och undersökning av patienten bör upprepas efter 4-8 timmar. Om läget fortfarande är oklart kan man då ibland lägga till andra undersökningar.

Källa: Nationellt vårdprogram för akut appendicit hos vuxna och barn

Vad är blindtarmsinflammation?

Blindtarmen är den första delen av tjocktarmen. Det är inte själva blindtarmen som blir inflammerad utan ett omkring en decimeter långt, maskformigt bihang som sitter på blindtarmen. Bihanget kallas för appendix.

Vanliga symtom vid blindtarmsinflammation, appendicit, är ökande smärtor i magens nedre del som ofta koncentreras allt mer till höger sida, illamående, kräkningar och feber.

Om det inflammerade blindtarmsbihanget brister kan bukhinnan bli inflammerad. Det leder till mycket kraftiga magsmärtor och hög feber.

Källa: 1177

Föregående artikel Nationella läkemedelslistan byter till ny utredare
Nästa artikel ”Borreliainfektioner måste tas på allvar”