Månads arkivering maj 2016

Hiv-strategin ska uppdateras

För tio år sedan trädde den nuvarande nationella strategin mot hiv och aids i kraft. Nu är det dags för en uppdatering och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nya delmål för strategin.

– Det är angeläget att strategin uppdateras, mycket har hänt inom området, säger Robert Jonzon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Arbetet med att ta fram förslag till nya delmål för den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar har påbörjats.

– I dialog med departementet ska vi identifiera vad som behöver förändras och vad som kan vara aktuellt att ha kvar från den gamla strategin, säger Robert Jonzon.

Ett läkemedel som skyddar mot hiv väntas bli tillgängligt i Sverige i höst. Läkemedlet, Prep, har funnits runt om i världen i flera år men väntas först nu komma till Sverige. Det består av en bromsmedicin och ges i dag enbart till personer som redan är hiv-smittade. I och med EUs väntade godkännande i höst kan medicinen komma att tas även i förebyggande syfte.

Om läkemedlet är något som kommer att finnas med i uppdateringen av den nationella strategin mot hiv/aids är för tidigt att säga, menar Robert Jonzon.

– Det råkar sammanfalla i tid, men hur vida det kommer att finnas med kan jag inte kommentera just nu, säger han.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att bland annat se till att strategin underlättar för att regeringens insatser når samtliga preventionsgrupper med hög förekomst av hivinfektion. Just hur man ska nå preventionsgrupperna är ett område som myndigheten kommer att fokusera på.

– Vi kanske kommer använda oss av sätt som vi inte gjort tidigare. Till exempel kanske sociala forum kan vara relevant i dag för att informera och nå ut, säger Robert Jonzon.

Hon är det nya tillskottet på Apoteksföreningen

I mars slutade Henrik Ehrenberg på Apoteksföreningen och gick över till fackförbundet Unionen. Lisa Stern Ödmark är hans efterträdare.

Närmast kommer hon från kommunikationsrådgivaren Diplomat communications, men hon har också en gedigen bakgrund från politiken. Hon har bland annat arbetat flera år på Näringsdepartementet och Socialdemokraternas partikansli som politisk rådgivare, pressekreterare och omvärldsanalytiker.

– Det ska bli spännande att komma in i apoteksbranschen, säger Lisa Stern Ödmark, i ett pressmeddelande. 

Lisa Stern Ödmark tillträder tjänsten den 13 juni.

Mångmiljonböter för läkemedelsbolag

Läkemedelsbolaget Johnson & Johnson ska betala 55 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 450 miljoner svenska kronor, i skadestånd till en kvinna, enligt beslut från en amerikansk jury.

Kvinnan säger sig ha använt företagets talkprodukter under en längre tid samt att det ska vara orsaken till att hon utvecklat äggstockscancer, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Domen, som läkemedelsbolaget planerar att överklaga, är den andra i raden där företaget blivit beordrad att betala skadestånd på grund av talkprodukterna.  Johnson & Johnson står inför runt 1 200 stämningar för att inte ha varnat konsumenterna om de talkbaserade produkternas påstådda cancerrisker.

Tidigare i år dömdes läkemedelsbolaget till att betala 72 miljoner dollar i skadestånd till en avliden kvinnas familj. Kvinnan dog i äggstockscancer och enligt familjens advokat var cancern kopplad till kvinnans användning av talkbaserade produkter.

Dock menar forskare att det inte finns någon direkt bevisad koppling mellan talkanvändning och äggstockscancer. Enligt American cancer society kan långvarig användning av talkbaserade produkter i underlivet öka risken för äggstockscancer. Forskare menar att det i teorin skulle kunna stämma, att talk når äggstockarna genom att vandra upp i slidan, genom livmodern och äggledarna och in i äggstockarna där det orsakar inflammation, men att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis.

En talesperson för Johnson & Johson menar att domen motsätter sig 30 års forskning som stödjer säkerheten av talk för kosmetisk användning och att företaget därför kommer att överklaga den.

“Vi måste övergå till en ny modell”

I slutet av förra året återvände Guido Rasi som vd för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter en ofrivillig paus i ungefär ett år. Uppehållet berodde på ett formellt fel som begicks när han i ett tidigare skede utsågs till EMAs chef.

Tidigare i vår besökte den nygamle EMA-chefen Läkemedelsverket, och Läkemedelsvärlden.se passade på att träffa honom. Guido Rasi konstaterar att EMA, liksom resten av världens regulatoriska myndigheter, står inför stora utmaningar i takt med att läkemedelsutvecklingen blir allt mer nischad och tekniskt komplicerad.

– Det är en förväntad utveckling och något vi varit inställda på de senaste 15, 20 åren. Men mer nischade behandlingar innebär också högre kostnader för hälso- och sjukvården och därför kräver dessa nya läkemedel en extra utvärdering för att vi ska veta exakt hur bra de är.

Guido Rasi lyfter fram vikten av att redan tidigt i prövningsprocessen involvera sjukvårdshuvudmännen och de som i slutänden ska betala för läkemedlen.

– På så sätt kan sjukvårdshuvudmännen förutse vad de kommer att innebära kostnadsmässigt och avsätta resurser för det. Vi som regulatoriska myndigheter måste ha en proaktiv strategi snarare än att försöka fixa något som inte fungerar i efterhand.

Hur nischad och individanpassad kan läkemedelsutvecklingen kan bli?
– Det finns troligen ingen gräns och därför behöver vi komma fram till en prismodell för dessa läkemedel. Där tror jag att de nya hepatit C-läkemedlen kan fungera som mall – alla känner till modellen, de har på allvar fått upp prisfrågan på bordet liksom frågan om hälsoekonomi. För första gången talar också världens mest liberala marknad, USA, om pris och när frågan numera är ett globalt problem kan inte lösningen vara att fortsätta höja priserna. Men jag är optimistisk och tror att vi kommer att hitta en lösning.

Vad betyder det säkerhetsmässigt när läkemedel i allt större utsträckning utvärderas i små nischade patientgrupper och inte längre i stora randomiserade studier?
– I takt med att sättet att utveckla läkemedel har förändrats har även tekniken och den medicinska kunskapen utvecklats. I dag har vi större kunskap om medicin på en molekylär nivå vilket ger oss möjlighet att använda fler redskap för att samla in data, till exempel biomarkörer, real world data och surrogatmått som är tillräckligt robusta för att kompensera för färre antal patienter.

Guido Rasi menar att även stora randomiserade studier har sina nackdelar. Till exempel tar det lång tid innan uppföljningsdata efter att medicinen släppts fri på marknaden ger information om till exempel biverkningar.

– För gamla läkemedel kan det ta upp till 20 år, som till exempel hjärt-kärl-effekter med vissa antiinflammatoriska läkemedel. Studieupplägg med mindre grupper, individanpassade läkemedel och andra vetenskapliga framsteg gör att vi kan hitta sådana händelser efter bara ett par månader. Det betyder inte att vi på något sätt sänker standarden prövningsmässigt.
– Ett enkelt exempel: Om vi använder ett läkemedel för att behandla högt blodtryck i en stor population vet vi redan från början att vi bara kommer att behandla 40 procent av patienterna. Men i dag talar vi inte om ”högt blodtryck” utan om högt blodtryck kopplat till exempelvis problem med njurarna. Med det upplägget blir populationen betydligt mer avgränsad och det är troligare att du faktiskt behandlar de personer som är mottagliga för behandlingen. Nytta-risk-balansen späds med andra ord inte ut som i en större, mindre specifik population utan blir mer relevant.

Och hur kommer läkemedelsutvecklingen att fortsätta förändras?
– Förutom mer individanpassade läkemedel tror jag att sjukdomarnas taxonomi kommer att bli mer specifik. Vi kommer inte längre att prata om ”lungsjukdom” utan om sjukdom relaterat till en specifik signalväg lokaliserad i lungan. När namnen ändras kommer allt annat relaterat till sjukdomarna också att ändras.

Kommer regulatoriska- och prissättande myndigheter att hinna med i den utvecklingen?
– Jag hoppas verkligen att vi klarar av att övergå till en ny mer proaktiv bedömningsmodell ganska snabbt, om inte kommer vi att få en stor diskrepans mellan å ena sidan potentialen i innovation och å andra sidan oförmåga att betala för den. Kort sagt, jag har ingen önskan att godkänna mediciner ingen har råd med.

Läkemedelsstudier kan också gå fel. Tidigare i år avled en person och fyra skadades allvarligt vid en misslyckad prövning i franska Rennes.

Vilka regulatoriska konsekvenser kommer det att få?
– Först och främst måste vi ta reda på orsaken till varför det gick som det gick. Utan en noggrann analys kan tolkningarna bli felaktiga. Det kan visa sig att detta var en oundviklig isolerad händelse, att det var ett personligt misstag eller att det finns en svaghet i det regulatoriska systemet som behöver åtgärdas. Vi är redo för alla tre scenarier. EMA har en arbetsgrupp som arbetar hårt för att gå till botten med detta och vi har en observatör på plats på prövningscentret och alla kommittéer är involverade för att försöka förstå vad som skedde.

När blir granskningen klar?
– Innan sommaren skulle jag tro och då kommer vi att veta vilka åtgärder vi behöver vidta och på vilken nivå. Det var en fruktansvärd tragedi och den gemensamma viljan att ta reda på vad som skedde är väldigt stor.

Medan EU-kommissionens huvudkontor ligger i Bryssel har EMA sitt säte i London. I samband med Storbritanniens diskussion om att eventuellt lämna EU har tankar här i Sverige förts fram om att EMA i sådana fall skulle placeras här.

Vad säger du om det?
– Jag är hedrad ni vill ha EMA, men kan naturligtvis inte kommentera detta på en politisk nivå eftersom det är Storbritanniens val. Personligen skulle jag föredra att Storbritannien stannar kvar i EU, det skulle vara det bästa för EU och för alla oss som bor i EU.

Hur ser du på förutsättningarna för EMA att verka i Sverige?
– De är goda skulle jag säga. Läkemedelsverket är en väldigt effektiv nationell regulatorisk myndighet vilket innebär ett gynnsamt klimat. Ni har också en stark akademi och en tillräckligt stor aktivitet inom läkemedelsområdet. Då tänker jag inte bara på industrin utan på hela kedjan – både innan godkännande och efter. Men beslut om EMAs lokalisering ligger högt över mig.

Vilka är EMAs största utmaningar framöver?
– Förutom de vi redan har?! En stor utmaning är att försäkra oss om att vi har den expertis vi behöver för att kunna granska och utvärdera vetenskapen som den nya typen av läkemedelsutveckling bygger på. Den nya generationen läkemedel har väldigt tekniskt komplicerade drug delivery-system. Vi behöver helt nya processer för att bedöma dessa och förutom farmakologer krävs det bland annat genetiker, molekylärbiologer och bioingenjörer.
– Att samla denna expertis, träna dem i det regulatoriska regelverket och anpassa regelverket till den nya typen av läkemedelsutveckling är en stor utmaning. Med 28 regulatoriska myndigheter förankrade i 28 starka akademiska miljöer är vi bra rustade för detta i Europa. Men det är en utmaning som vi måste göra oss redo för.

Bäst effekt med vaccin på morgonen

I en klusterrandomiserad studie undersökte brittiska forskare effekten av tre säsongsinfluensavaccin under åren 2011 till 2013, administrerade olika tider på dygnet. Resultaten visade att vaccinet hade bäst effekt om det gavs på förmiddagen jämfört med på eftermiddagen, mätt med avseende på antikropssvar.

I studien ingick 276 personer 65 år och äldre som vaccinerades mot säsongsinfluensa med aktuellt influensavaccin vid 24 mottagningar i West Midlands i Storbritannien. De tre virusstammarna som användes var H1N1, H2N2 och B.

Patienterna delades in i två grupper där ena gruppen med 141 patienter fick vaccin mellan klockan 9 och 11 på förmiddagen och den andra gruppen med 135 patienter vaccinerades mellan 15 och 17 på eftermiddagen.

Innan vaccinationen fick samtliga deltagare lämna ett blodprov. En månad efter vaccinationen fick deltagarna lämna ett nytt blodprov som analyserades med avseende på antikroppar mot influensaviruset, koncentration av de inflammationsreglerande cytokinerna IL-6 och IL-10 och sju steroidhorminer, däribland kortisol, kortison och testosteron.

Resultatet visade att för två av de tre virusstammarna, H1N1 och B, var antikropssvaret, som var det primära effektmåttet, statistiskt signifikant högre om vaccinet gavs på förmiddagen jämfört med på eftermiddagen. Däremot sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad för H3N2-viruset.

– I dag läggs stora resurser på att förebygga influensainfektioner, särskilt hos äldre, samtidigt som man vet att endast hälften utvecklar antikroppar för ett tillräckligt skydd. Våra resultat visar att genom att ge vaccinationer på morgonen kan effektiviteten förbättras utan några extra kostnader, sade Janet Lord, professor vid institutionen för inflammation och åldrande vid universitetet i Birmingham och en av författarna bakom studien.

Om skillnaderna i antikropssvar vid olika vaccinationstider innebar någon klinisk skillnad i insjuknande i influensa undersöktes inte. Forskarna konstaterar också att studien har begränsningar i och med att den var relativt liten.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Vaccine och finns att läsa här.

Svår acidos efter strul med läkemedelslista

En multisjuk man ordinerades metformin trots att han hade kronisk njursvikt.

Patienten hade diabetes mellitus, hjärtsvikt, bristfällig cirkulation i artärer, kraftigt infekterade ben- och fotsår samt kronisk njursvikt. Han behandlades även för dialys tre gånger i veckan. Mannen lades in på sjukhus på grund av allmän försämring och infekterade bensår.

Vid inläggning noterades, enligt en lex Maria-anmälan, att patienten inte hade med sig sin aktuella läkemedelslista samt att han inte heller var säker på vilka mediciner han tar och att det därför skulle undersökas från avdelningen.

Dagen efter inläggningen ordinerades läkemedel via journalsystemet Melior och underlaget till ordinationen var en läkemedelslista av okänd aktualitet från vårdcentral. Trots att patienten hade kronisk njursvikt sattes diabetesmedicin med metformin in. Några dagar senare försämrades patienten och det konstaterades att han utvecklat acidos, syraförgiftning. Mannen läggs in på intensivvårdsavdelning för vård men trots det försämras patienten ytterligare och avlider.

Enligt anmälan gör verksamhetschefen bedömningen att mannen drabbats av laktacidos på grund av behandling med metformin samt att acidosen kan ha bidragit till att patienten avled.

Händelsen har anmälts enligt en lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Skydd mot influensa om mamman vaccinerat sig

Mödrar som vaccinerats mot säsongsinfluensan under graviditeten förde vidare virusskyddet till barnet, visar en studie publicerad i tidskriften Pediatrics.

De spädbarn upp till sex månaders ålder vars mammor tagit influensavaccinet under graviditeten hade 70 procent lägre risk att få influensa och 80 procent lägre risk för influensarelaterad sjukhusinläggning. Riskminskningen var statistiskt signifikant.

I kohortstudien ingick alla kvinnor som fött barn vid en Intermountain-enhet i Utah i USA mellan december år 2005 och mars år 2014. Totalt ingick 245 386 kvinnor och 249 387 spädbarn i studien. Drygt tio procent av kvinnorna, 23 383 stycken, uppgav att de vaccinerat sig under graviditeten medan 222 003 uppgav att de inte gjort det.

Bland de 658 spädbarn som senare diagnosticerades med influensa, bekräftade med laboratorieanalys, hade 97 procent, 638 stycken, en ovaccinerad mamma. 151 barn krävde sjukhusvård och i 148 av fallen vad modern ovaccinerad.

Forskarna undersökte också förekomsten av rs-virus, som ofta drabbar små barn och kan ha allvarliga konsekvenser. Resultaten visade ingen skillnad i insjuknande i rs-virus i barngruppen med vaccinerade mödrar jämfört med gruppen där mödrarna var ovaccinerade. Det stärker enligt forskarna resultatet att skyddseffekten mot influensa beror på att mödrarna vaccinerat sig under graviditeten.

– Spädbarn kan inte skapa ett eget immunförsvar de första sex månaderna i livet så de måste förlita sig på andra för att få skydd mot influensa under den tiden. Om gravida kvinnor vaccinerar sig mot influensa har det klara fördelar för deras barn, säger Julie H. Shakib, som har lett studien i en kommentar.

Forskarna bakom studien är verksamma vid University of Utah School of Medicine och studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Abstract till studien finns här.

Behandling mot bakterier får tummen upp

Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetsråd, CHMP, rekommenderar marknadsgodkännande av ett nytt behandlingsalternativ mot multiresistenta bakterier. Det meddelande kommittén i slutet av förra veckan.

Läkemedlet Zavicefta, en kombination av avibactam, en ny beta-laktamashämmare, och ceftazidim, ett antibiotikum som tillhör klassen av tredje generationens cefalosporiner, och som redan är godkänd för behandling inom EU.

Läkemedlet rekommenderas godkännande för behandling av vuxna patienter med infektioner inne i buken, urinvägsinfektion eller lunginflammation som uppkommit i sjukhusmiljö. Det kan också användas för behandling av vuxna patienter med infektioner som är orsakade av vissa gramnegativa bakterier, för vilka det finns endast begränsade behandlingsalternativ.

Rekommendationen bygger bland annat på resultat från kliniska prövningar som visat att läkemedlet är effektivt mot vissa gramnegativa bakterier. CHPM anser därför att Zavicefta bör göras tillgängligt för patienter med infektioner som orsakats av gramnegativa bakterier, när det finns få eller inga behandlingsalternativ, för att bekämpa sjukdomen.

Läkemedlet Gazyvaro, obinutuzumab, rekommenderas få utökad indikation för behandling av patienter med follikulärt lymfom, en form av ovanlig blodcancer.

Läkemedlet ska användas i kombination med bendamustin och av personer som tidigare behandlats med kemoterapi.

Gazyvaro är sedan juli 2014 godkänd för behandling av patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi, en form av blodcancer, och ska tas i kombination med klorambucil. Båda cancersjukdomarna är ovanliga och påverkar vissa vita blodkroppar som bekämpar infektioner.

Ett läkemedel som fick ett negativt utlåtande av kommittén var Sialanar, glykopyrroniumbromid, som var avsedd för behandling av ihållande dreglande hos barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar.

3,7 miljoner beviljade för utveckling av kurser

Det är Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin, Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk handel som tillsammans sökt och beviljats 3,7 miljoner kronor i så kallade främjandemedel av Arbetsförmedlingen.

Medlen kommer att användas till Läkemedelsakademins fortsatta arbete med att översätta befintliga e-learningkurser till arabiska för apoteksfarmaceuter. Nya kurser i svensk apoteksstandard och apotekssvenska kommer att tas fram och kurser i naturläkemedel och expeditionsförfattningar ska revideras och översättas.

– Vi är glada över att ha fått fortsatt förtroende i det viktiga arbetet med att korta nyanlända apotekares väg till arbetsliv, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, i vilken Läkemedelsakademin ingår som dotterbolag, i samband med att medlen har beviljats.

Förra året beviljades nära 2,5 miljoner kronor i främjandemedel för att Läkemedelsakademin skulle översätta utbildningsmaterial till arabiska. Målet var att nyanlända apotekare snabbare skulle komma ut på arbetsmarknaden.

Hittills har 720 unika användare, geografiskt utspridda över landet, tagit del av utbildningarna.

Ny modell ska få fler farmaceuter i arbete

Trots att det sägs råda brist på farmaceuter finns 676 apotekare och farmaceuter inskrivna på Arbetsförmedlingen, varav 359 har utomeuropeiskt ursprung. Med en ny modell ska nyanlända apotekare snabbare komma ut i arbete.

Det är rekryteringsbolaget Novare Potential som tillsammans med Läkemedelsakademin erbjuder en modell med bemanningslösning och kompetensutvecklingsprogram för nyanlända farmaceuter.

– Många arbetsgivare har behov av att anställa, men ofta saknas nätverk till den här målgruppen. Vi har försökt matcha behovet och skapa bra förutsättningar för en anställning, säger Farzad Golchin, vd och grundare till Novare Potential.

Rekryteringsbolaget Novare Potential, som har riktat in sig på att få nyanlända ut i arbete, anställer via modellen nyanlända under det första året med målet att arbetsgivaren sedan ska ta över anställningen.

Under det första året har den anställda en coach, via rekryteringsföretaget, som talar hemspråket. Personen får stöd med det språkliga och kulturella i vardagen på arbetet via Novare Potential och Läkemedelsakademin ett utbildningspaket med bland annat vad det innebär att vara apotekare i Sverige.

– Vi och Läkemedelsakademin kompletterar varandra på ett bra sätt för att hjälpa nyanlända ut på den svenska arbetsmarknaden och arbetsgivaren att hitta rätt kompetens, säger Farzad Golchin.

Utbildningstrappan, som Läkemedelsakademin står för, innefattar fem olika nivåer beroende på vilka arbetsuppgifter som arbetsgivaren planerar att personen ska genomföra på apoteket. Det kan vara allt ifrån att packa upp varor och stå i kassan till att vara läkemedelsansvarig farmaceut. Utbildningsnivån bestäms också utifrån på hur långt personen kommit med den övriga utbildningen i exempelvis det svenska språket eller andra utbildningar som krävs för att få en svensk legitimation.

– Vi erbjuder hela paketet, men apoteken kan plocka ut de delar de anser är relevanta. Upplägget skräddarsys i samråd med respektive apotekskedja, säger Marie Eklund, legitimerad apotekare och utbildningschef på Läkemedelsakademin.

Tanken är att man ska kunna ta del av utbildningen oavsett var i landet man befinner sig. Vissa delar kommer att vara helt digitala, medan andra kommer att vara lärarledda. Utbildningen kommer mestadels att ske på svenska, men även på arabiska.

– Vi vill bidra till att nyanlända apotekare snabbare kommer in i arbete. Utbildningen är avsedd att fylla gapet mellan teoretisk kunskap och det praktiska arbetet på apotek, säger Marie Eklund.

Just nu pågår samtal med olika apotekskedjor, men ännu har ingen rekrytering gjorts.

– Vi är redo när apotekskedjorna är redo och visionen är att fortsätta tills alla nyanlända apotekare har kommit ut på arbetsmarknaden, säger Marie Eklund.

“Tänk längre än receptrader”

En äldre släkting har gått bort. Inte så äldre förresten, inte ens fyllda sjuttio. Även om han hade diabetes och kärlkramp, så har nog både vi och han själv uppfattat sig som frisk. Nu hade han åkt in till sjukhus, men kände sig bättre och trodde han skulle få åka hem. Så kommer personalen in och finner honom livlös. Troligen hjärtat, säger de. Så var allt förändrat, plötsligt är allt försent.

Vi ska städa ur hans lägenhet. Jag tar med mig några påsar för kassation av läkemedel och hittar ett hörn av köksbänken där han haft läkemedel och dosett. Veckans doser är tagna, men han har lämnat en tablett kvar varje dag. Jag avstår från att ta reda på vad han inte tagit, utan låter det vara hans hemlighet.

Fyra påsar med kasserade läkemedel blir det att lämna in. Men påsarna är ju så små och jag tänker att det är tur att han var så ordningsam. Men så hittar jag ett hälsokostpreparat. Det visar sig att han är prenumerant. Jag ringer företaget och frågar om jag kan få skicka tillbaka en oöppnad burk, de är dyra. Hon i kundtjänst är trevlig och krediterar.

Jag har lust att fråga om de visste att han tog warfarin, men det tjänar ingenting till nu. Efteråt googlar jag preparatet han prenumererat på, har aldrig hört talas om chisandra förut. Marknadsföringen lovar fantastiska saker, så jag förstår att han ville prova. Men han visste väl att man ska vara försiktig när man tar warfarin? Nu är det försent att fråga.

I en garderob hittar jag Omega-3 kapslar. Åt han dem också? Nu är det försent att fråga det med. Undrar om någon någonsin frågade honom om vad han tog? Osäker på om jag kan slänga preparaten, hur vet man vad de egentligen innehåller? Sorterar dem i apotekspåsarna.

Jag trodde att jag hade kasserat alla läkemedel. Men min svägerska öppnar ett köksskåp och vi inser att han hade ett lager. Mängder av förpackningar, olika fabrikat, mycket oöppnat, somligt utgånget. Sen hittar vi en medicinlåda i en garderob i sovrummet … Vad hade hänt om han blivit förvirrad med så mycket hemma? Jag sorterar och sorterar. Det blir mängder. Hur många anhöriga orkar inte sortera i små påsar, bara struntar i det och slänger?

”Min” apotekskedja finns inte i staden han bodde, så jag lämnar in på olika apotek vartefter. På vissa apotek får man ta nummerlapp och vänta. Andra tar påsarna direkt och ger bonuspoäng. Ingen säger något om naturpreparaten, till min stora lättnad. Han hade tio förpackningar av salvstrumpor och de får jag ta i pappkassar. Sådant slöseri med pengar, men han tänkte förstås att det skulle gå åt.

Att låta kunder ta ut mer än vad de behöver för tillfället, även om det är tillåtet inom förmånen, kan leda till att mängder kasseras och onödiga utgifter för den som betalar. Tänk längre än receptrader! Fråga inte bara om kunden behöver, utan också om de har hemma. Skicka med en påse för kasserade läkemedel och be dem ta med sig nästa gång. Och gör det så smidigt och positivt som möjligt att lämna in påsarna! För allas vår skull behöver vi bry oss även om det som lämnat apoteket.

Vill förtydliga apotekens roll

Hittills har apoteksutredaren Åsa Kullgren och hennes medarbetare ägnat mycket tid åt att inhämta information och träffa olika aktörer på apoteksmarknaden. Nu är fokus inriktat på att bena ut materialet och börja skriva. Huvuduppdraget är att utreda kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden och rapporten ska vara klar senast den 31 december i år.

Är det någon särskild del som känns mer angelägen att ta tag i?
– Vi har sett ett behov av att lyfta fram vad som är grunden för apoteken. Vad är apotekens uppdrag? Det vill jag tydliggöra. Man kan jämföra med universitets- och högskolevärlden där uppdraget är väldigt tydligt: utbildning, forskning och tredje uppgiften. Alla som arbetar inom universitets- och högskolevärlden vet det. Det är också ganska välkänt utanför sektorn. Inom apotek vet man också vad man ska göra, men det är inte lika tydligt och väldefinierat vad apotekens roll är.

Vilken roll ska apoteken ha?
– Att tillhandahålla läkemedel är självklart, liksom rådgivning och generiskt utbyte. I praktiken det man gör i dag, men det ska tydliggöras att det är uppdraget och det vi betalar för via handelsmarginalen. Då behöver man inte fundera på varför man arbetar med till exempel generiskt utbyte utan det är något som ligger i uppdraget.

Det finns många starka intressen kring apotek och apoteksfrågan. Hur hanterar ni det?
– Vi har en referensgrupp med representanter för olika aktörer som ger oss olika perspektiv. Sedan har vi träffat aktörerna enskilt också, men det gäller att balansera de olika intressena och ha klart för sig varför utredningen finns. Och det framgår tydligt i rubriken på utredningsdirektiven: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Det är det som är vårt fokus, inget annat. Det måste man hela tiden backa tillbaka till när man träffar aktörerna och försöka hitta en linje.

Utredningen ska bland annat titta på strukturerade läkemedelssamtal. Hur går arbetet där?
– Vi jobbar med det och jag tror att vi förhoppningsvis kommer att komma fram till något bra. Det man ska ha klart för sig är att det inte kommer till några nya pengar. Det är en utmaning.

I Läkemedelsverkets utredning om strukturerade läkemedelssamtal konstaterade man att sådana skulle vara möjliga på svenska apotek, men inget om eventuell effekt. Är det nästa steg att utreda?
– Det är något vi diskuterar hur vi eventuellt skulle kunna göra. Men det är jättesvårt att få fram säkra underlag.

Är det ens möjligt att införa sådana samtal utan en utvärdering av effekt och nytta?
– Vi diskuterar hur vi skulle kunna mäta nyttan, men det är för tidigt att säga något mer. Det som är viktigt, och kanske den stora utmaningen, är hur det man kommer fram till vid dessa samtal i sådana fall ska återkopplas till sjukvården på ett säkert sätt.

Redan nu kan ju apoteken införa tjänster som landstingen skulle kunna betala för. Du har själv landstingsbakgrund, hur tänkte ni kring detta?
– Många landsting, inklusive landstinget i Sörmland där jag verkade, har ju anställt apotekare som arbetar med läkemedelsbehandling på vårdavdelningarna. Men just samarbeten med enskilda apotek var inget som diskuterades på den nivån jag var. Däremot kan jag ju se att det finns en outnyttjad resurs i den duktiga kompetens som finns ute på apoteken. Man har tre eller fem års utbildning och apoteket är den sista utposten innan patienten ska ta sitt läkemedel, den sista möjligheten att påverka och säkerställa en följsamhet i läkemedelsbehandlingen. Det ser jag som en stor potential och där man kan göra ännu mer.

Hur ska man göra det?
– Det är utredningens stora fråga, hur man kan lyfta fram professionen inom apoteken. Vanliga handelsvaror kommer fortsätta att vara en del av apotekens sortiment och det är inga bekymmer, men för patientens skull är det viktigt att lyfta fram professionen inom apoteken.

Vissa saker landstingen betalar för i dag ligger inom hälso- och sjukvården. Skulle de kunna betala för dem fast till apoteken i stället, som exempelvis viss rådgivning?
– Absolut, om de tycker att de har nytta av det. Men redan i dag betalar vi skattepengar för att apoteken ska tillhandahålla farmaceutisk rådgivning. En ny avhandling visar att apoteken ger i median 11 sekunder farmaceutisk rådgivning per kund. Där tror jag att det finns mer att göra för att säkerställa att man som farmaceut kan arbeta med rådgivning i större utsträckning. Det är det första steget. Därefter har vi överbyggnaden med exempelvis strukturerade läkemedelssamtal. Vilka incitament kan man ha där och hur kan man få bra kvalitet på samtalen så att de leder till ökad följsamhet i läkemedelsbehandlingen?

I Statskontorets utvärdering från 2013 konstaterade man att det fanns brister vad gällde kompetensutveckling på apotek. Vad är din bild av det?
– När jag pratar med apoteken så anser de att dagens kompetensutveckling är bra. I regelverken står att man ska dokumentera vilken kompetensutveckling som finns, och det var den bristen Statskontoret såg. Jag har också en dialog i frågan med facken, men i övrigt har jag inte någon allmän uppfattning om det än.

Statskontoret kom också fram till att det verkar ha blivit svårare att förse kunderna med vissa receptbelagda läkemedel vid första apoteksbesöket. Hur arbetar ni med det?
– Statskontorets rapport kom för tre år sedan och mycket bra har hänt sedan dess. Det finns mätningar både från monopoltiden och senare som visar att direktexpedieringsgraden är hög, 94 till 95 procent. Däremot kan kunderna uppfatta det annorlunda om de till exempel hämtar ut flera läkemedel på samma gång och ett inte kan expedieras. Även generiskt utbyte kan uppfattas som att kunden inte fått sitt läkemedel. Där har apoteken en viktig uppgift att förtydliga och förklara hur systemet ser ut, även om jag tror att det generiska utbytet generellt är mer känt nu.

I utredningen ingår också att titta på om apoteken ska ha skyldighet att leverera hem vissa läkemedel. Hur långt har ni kommit där?
– Vi funderar men jag har inga exempel på hur och när eventuell hemleverans kan ske än. I början tänkte vi att man kanske kunde använda sig av posten, men det visade sig att många postlådor i hyres- och bostadsrättshus är för små och då skulle man ändå få gå till ett uthämtningsställe. Vi har också diskuterat hur det ser ut med bud. När man köper saker över nätet kan man få dem hembudade för en extra slant och det är en ganska utvecklad marknad. Men vi har inte kommit längre än funderingar än.

Vad har varit svårast i utredningsarbetet hittills?
– Det är inget direkt som har varit svårt, mer utmanande. Som tillgänglighetsfrågan för läkemedel. Det kan vara svårt att hitta några enkla grepp för att öka direktexpedieringen och säkerställa 24-timmarsregeln. Men det ingår i utredningen att titta på det.

Angående 24-timmarsregeln känner sig många bakbundna. Å ena sidan ska man garantera läkemedlet inom 24 timmar men å andra sidan kan man inte påverka leveranstiderna. Är det ett bra system?
– Apoteken har väldigt många undantag om inte stopptider stämmer och så vidare, så 24-timmarsregeln är i praktiken ganska urholkad. Men även om apoteken uppfyller sina skyldigheter har ju kunderna ingen koll på undantagen och det tror jag att apoteken upplever som ett problem.

Hur kan utredningen hantera det?
– I direktiven står att vi ska titta på att säkerställa 24-timmarsregeln, vilket betyder att den inte ska tas bort.

Hur ser apoteksområdet ut om tio år?
– Då hoppas jag att apoteken kan få möjlighet att ta större ansvar för följsamhet till läkemedelsbehandling. Sedan har vi apotekens roll i vårdkedjan, eller snarare rådkedjan eftersom det inte är sjukvård utan rådgivning man bedriver. Där hoppas jag att apoteken kan få en tydligare roll i att stärka och trygga patienten i den behandling som sjukvården har beslutat. Det är min önskan att man flyttar fram positionerna där.

Hur ska det ske rent konkret?
– Man ska förstärka vad apoteken är. Det är inte en hälsokostbutik eller en sminkaffär utan ett apotek, och det är tillhandahållandet av läkemedel som skiljer dem åt. Att man sedan har andra saker runt omkring som man kanske måste ha för att kunna bedriva apoteket har jag inga synpunkter på. Men jag skulle gärna lyfta fram receptdisken. Inte fysiskt i affären, men mentalt hos de som arbetar på apotek, hos kunderna och hos ägarna.

Räcker det med en mental framflyttning?
– Nej, och det är därför vi måste förtydliga vad uppdraget är – vilka förväntningar har staten när man lägger ut ett antal miljarder via handelsmarginalen på att vi har apotek? Är det att det ska finnas apotek i varenda hörna i större tätorter eller är det för att ha en bra sista utpost mot patienterna för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling?

Vad krävs för att nå dit?
– Staten måste tydligt tala om vad man vill ha apoteken till och vilket ansvar apoteken har. Inom den ramen vet sedan både uppdragsgivaren och de som ser till att uppdraget genomförs vad det är som gäller. Om man har en gemensam karta är det också lättare att följa kartan.

Vad skulle få dig att känna dig nöjd när utredningen är klar?
– Att det blir bättre för kunderna och patienterna, det vill säga att man kan öka kvaliteten och säkerheten på apotek. Men också att vi kan föreslå åtgärder som faktiskt bidrar till sjukvården i stort och patientsäkerheten. Femtio procent av alla läkemedel som skrivs ut används inte i dag, antingen för att de inte hämtas ut, slängs eller för att patienterna gör egna bedömningar att man inte behöver ta dem. Där är farmaceuten en sista utpost som kan tala med patienten om hur man ser på sin läkemedelsanvändning och stärka patienten i att ta upp eventuella frågor med sin läkare. Där tror jag att det finns en del att göra och jag hoppas att vi kommer att kunna bidra med kvalitet och säkerhet utifrån den aspekten.

Den 12 maj medverkar Åsa Kullgren på frukostseminariet LmV tar pulsen på … Åsa Kullgren. Läs mer och anmäl dig här!
 

Hjärtinfarkt efter utebliven receptförnyelse

En patient fick vid ett läkarbesök inte förnyat recept för behandling av hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes. Anledningen var, enligt en anmälan, att man ville se över patientens läkemedelslista och därför skrevs i stället remiss till specialistmottagning, med önskemål om att se över läkemedelslistan.

När svaret kom, som inte innebar någon medicinändring, signerades det utan någon journalanteckning gjordes och inga recept förnyades. Patienten blev därför utan sin hjärtmedicin i ett dygn. Därefter drabbades patienten av en hjärtinfarkt och enligt anmälan kan den uteblivna medicineringen ha bidragit till hjärtinfarkten.

Händelsen har anmälts enligt lex Maria som en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Myndigheten bedömer att vårdgivaren har uppfyllt kraven på utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutar ärendet.

Patienten har också gjort en egen anmälan av händelsen som är under utredning av Ivo.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng