Månads arkivering april 2015

ASA hjälper inte mot prostatacancer

0

Flera tidigare observationsstudier har gett tecken på att acetylsalicylsyra, ASA, skulle kunna förbättra prognos och sjukdomsutveckling vid prostatacancer. För att undersöka detta närmare har brittiska forskare gjort en stor studie med en kohort bestående av nästan 12 000 män med prostatacancer. Cancern var icke-metastatisk och männen följdes upp under i snitt 5,4 år.

Studien gav ingen evidens för att ASA skulle minska dödligheten bland män med prostatacancer när man undersökte alla deltagarna tillsammans.

När forskarna tittade på undergruppen med män som började ta ASA först efter de fått veta att de hade sjukdomen fick man ett annat resultat. I denna subgrupp gav ASA snarast en ökad mortalitet. Man tror att det kan vara andra faktorer som påverkat det resultatet och skriver att det behövs fler studier som kan visa om risken i själva verket är ökad.

Hög överlevnad med ny cancermedicin

0

I början av året godkändes Imbruvica, ibrutinib, i USA som ny möjlig behandling mot Waldenströms makroglobulinemi. Nu har fler resultat publicerats i New England Journal of Medicine om effekten av läkemedlet vid en längre behandlingstid.

Responsfrekvensen av behandlingen var hela 91 procent när patienterna hade använt medlet under i medeltal 19 månader.

Hos 61 procent hade cancern inte förvärrats efter två års terapi och 95 procent levde fortfarande.

Sjukdomen är väldigt ovanlig och någon botande behandling finns inte. Symtomen kommer från att maligna blodkroppar, B-lymfocyter, ökar i antal och tränger bort cellerna som producerar röda blodkroppar vilket leder till anemi. Dessutom överproduceras IgM-antikroppar vilket gör att blodet tjocknar.

Sjukdomsprogressen drivs av vissa genetiska mutationer bland patienterna och behandlingen fungerar olika bra beroende på vilka genförändringar den sjuke har.

Läkemedlet Imbruvica är en BTK-hämmare som blockerar Brutons tyrosinkinas. Genom att medlet binder till BTK i maligna B-celler så dör dessa och det totala antalet cancerceller minskar.

I EU är Imbruvica hittills godkänt mot behandlingsresistent eller återkommande mantelcellslymfom samt för patienter med kronisk lymfatisk leukemi som inte svarat på annan behandling. EMA behandlar för tillfället en ansökan för att godkänna preparatet som behandling mot Waldenströms makroglobulinemi.

Bättre behandling av svår psoriasis

0

– Jag har varit med så länge att jag minns hur man behandlade patienter i veckor genom att smörja huden och ge ljusbehandlingar. Idag har vi möjlighet att erbjuda de flesta patienter ett normaliserat liv. Det är en stor framgång.
Så beskriver Mona Ståhle, överläkare och professor i dermatologi vid Karolinska institutet, förändringen som skett inom behandlingen av psoriasispatienter de senaste 10-15 åren. Salvor och ljusbehandlingar har fått sällskap av tablettbehandlingar och injektionsläkemedel.

Men trots att det numera finns en ganska bred arsenal av behandlingar blir inte alla hjälpta eftersom symtomen av sjukdomen kan variera från lindriga till mycket allvarliga. Somliga har så svåra symtom att även om de blir hjälpta, så kanske det inte är tillräckligt.
– Många patienters sjukdom förbättras av de behandlingar vi haft, men det räcker inte. De svårt sjuka patienterna med psoriasis har sämre livskvalitet, men försämringen är mindre om man har färre hudlesioner. Patienter med svåra hudskador kan lida av djupa depressioner, ha ångest och känna sig obekväma socialt. Därför måste vi höja ribban för behandlingarnas effektivitet, säger Peter van de Kerkhof, professor vid Radboud universitetet i Nederländerna och tidigare ordförande för det internationella psoriasissällskapet.

En ny klass läkemedel som visar tydliga positiva resultat är på gång. De så kallade IL17-hämmarna binder och neutraliserar signalvägen interleukin 17, som finns i höga nivåer i placken hos patienter med psoriasis. Genom att hämma IL17 dämpas också inflammationen i huden. Flera läkemedelsföretag är på gång med IL17-hämmare. Amgen och Astrazeneca står gemensamt bakom brodalumab och Lilly har kandidaten ixekizumab på gång. Men längst har Novartis kommit med sekukinumab, som godkändes i EU i början av året under handelsnamnet Cosentyx för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis.

Peter van de Kerkhof är mycket positiv till de forskningsresultat som man hittills sett kring sekukinumab.
– Fokus på signalvägen IL17 är ganska ny, men behandlingen har lett till enastående förbättringar. Sekukinumab är ett stort steg framåt när det gäller effektiv behandling av psoriasis. Ungefär 70 procent av patienterna har fått en 90-procentig läkning av huden. Tidigare har bara en minoritet av patienterna nått en sådan grad av förbättring.

Läkemedlen har visat sig effektiva både när de jämförts med placebo och när de jämförts med den redan godkända behandlingen Stelara, ustekinumab. Till exempel läkte fler patienters hud helt eller nästan helt efter 16 veckors behandling med Cosentyx, 79 procent, att jämföra med 58 procent för Stelara. Effekten ser också ut att vara snabb, efter fyra veckors behandling hade hälften av patienterna som behandlades med Cosentyx uppnått PASI 75, jämfört med 20,6 procent av Stelara-patienterna. PASI står för Psoriasis Area Severity Index och en siffra på 100 innebär att huden är helt läkt.

Amgen och Astrazenecas brodalumab var också bättre än Stelara i en fas III-studie. Brodalumab gavs under 12 veckor i två doser, antingen 210 milligram eller 140 milligram. 36 procent av de som gavs den högre dosen blev av med symtomen på huden, för gruppen med den lägre dosen var siffran 27 procent. Stelara gav en total utläkning hos 18,5 procent.

Stelara har varit godkänt för behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit i EU sedan 2009. Läkemedlet hämmar också signalvägen IL, via IL-12 och IL-23. Genom att påverka IL12/23 hämmas effekten av IL17, och på så sätt dämpas inflammationen. De nya läkemedlen ger sig direkt på IL17, vilket är en mer specifik angreppsväg.
– Stelara är ett väldigt bra läkemedel, men det finns patienter som behöver något mer. Med IL17-hämmarna är det väldigt dramatiska effekter man ser. Hos många blir det en utläkning, det vill säga att utslagen försvinner, och det är ju fantastiskt, säger Mona Ståhle.

Biverkningarna från de nya läkemedlen verkar vara jämförbara med de från andra, redan godkända biologiska läkemedel. I kliniska studier har IL17-hämmarna gett en viss ökning av övre luftvägssjukdomar och leukopeni, minskning av antalet vita blodkroppar.
– Men vi har inte sett en ökning av hudcancer eller svåra infektioner, säger Peter van de Kerkhof.

Det finns fortfarande en hel del osäkerheter kring IL17-hämmarna. Bland annat vilken dos som är den optimala och om de har någon effekt på de ledsjukdomar som en stor del av psoriasispatienterna drabbas av. Men Peter van de Kerkhof är mycket positiv.
– Jag ser bara möjligheter just nu. Utmaningen är förstås att det är nytt och att vi bara har behandlat patienter med detta under knappt två år. Men vi kan inte bara använda gamla läkemedel, vi kan ge patienterna ett bättre liv och dra fördel av innovationer. Det gäller förstås att vara realistisk och ta med riskerna i beräkningen. Men jag ser riskerna som små. Framtiden är ljus för de här patienterna.

Mona Ståhle är mer försiktigt positiv. Hon påpekar att det finns många osäkerhetsfaktorer, som effekt över tid, den optimala dosen och effekten läkemedlen har på psoriasisartrit.
– Vi vet inte riktigt än om IL17-hämmarna är bättre än de behandlingar vi redan har. De verkar väldigt bra i kliniska prövningar, men det kan också vara en fråga om vilken dos man ger. Man kan inte säkert säga om de är bättre, men de är väldigt bra. Vi övcervakar också de här nya läkemedlen mycket noga, så vi har en möjlighet att upptäcka eventuella biverkningar tidigt.

Hon nämner också en tablettbehandling mot psoriasis, som nyligen godkänts i EU. Otezla, apremilast, är det första läkemedlet i klassen PDE4-hämmare, och är godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och psoriasisartrit.
– Den är inte lika kraftfull som IL17-hämmarna enligt de kliniska studierna. Men det finns en grupp där man kan överväga tablettbehandling, en grupp som inte har så allvarliga problem att de behöver biologiska läkemedel, men ändå kräver behandling, säger Mona Ståhle.

När det gäller psoriasis är det fortfarande en del man inte vet, som att varför somliga utvecklar sjukdomen. Mona Ståhle har etablerat Stockholmskohorten, en grupp patienter som följts från att de fått en psoriasisdiagnos för mer än tio år sedan. Syftet är att se hur sjukdomen utvecklas över tid, vilket inte gjorts över en så lång period förut.
– Nu har vi följt upp många. Vi har ännu inte analyserat data än, men jag kan säga redan nu att man kan få psoriasis och läka ut den helt och hållet. Det behöver inte bli en kronisk sjukdom, som vi tidigare trott. En del har haft ett enda skov och sedan aldrig fått några symtom igen. Det är främst patienter med psoriasis som debuterar akut i samband med en infektion och sedan har ett snabbt förlopp som kan läka ut sjukdomen.

Nu vill forskarna hitta markörer för att man tidigt ska kunna se vilka som utvecklar en kronisk sjukdom.
– Vi kommer att fortsätta forska på patienterna, för att se om vi kan hitta ledtrådar för att identifiera vilka patienter som är i riskzonen för ledsjukdom redan när patienter kommer till oss första gången. Då ska man vara lite mer aktiv med uppföljning och behandling, säger Mona Ståhle.

En utmaning är att ta reda på varför patienter svarar olika på behandlingarna. Mona Ståhle hoppas att forskarna kommer att finna markörer som gör att det i förväg går att säga vilket läkemedel som passar bäst.
– Det finns många behandlingar för psoriasispatienter. Men vi behöver ofta prova oss fram för att finna vilket läkemedel som passar den enskilde patienten bäst. Därför är vi glada att vi har nya läkemedel att tillgå, säger Mona Ståhle.

Ny teknik rensar bort läkemedelsrester

0

Till hösten påbörjas bygget av landets första storskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten. Anläggningen som använder en teknik med ozon beräknas kunna rena bort mer är 90 procent av alla läkemedel som hamnat i avloppet.

De flesta läkemedelssubstanser som finns i vattnet är utsöndrade via urin och avföring och resterna är normalt svårnedbrytbara eftersom man har tillverkat läkemedlen för att vara resistenta mot till exempel syramiljön i magsäcken.

Tekniken fungerar mot hormoner, antibiotika, psykofarmaka och smärtstillande läkemedel. Dessutom ska resistenta bakterier renas bort.

Oroad för farmaceuterna

5

Vilken roll apoteken har för bättre läkemedelsanvändning diskuterades när företrädare från den ideella föreningen Apotekarsocieteten, fackförbundet Sveriges Farmaceuter och branschföreningen Sveriges apoteksförening mötte statssekreterare Agneta Karlsson från socialdepartementet på tisdagskvällen.

Agneta Karlsson förklarade att apoteken inte stått högt på regeringens agenda hittills men berättade att det med stor sannolikhet kommer att tillsättas en ny utredning om apoteksmarknaden innan hösten då det finns flera lösa trådar som behöver utredas vidare. Bland annat tillgång till läkemedel över hela landet och 24-timmarsregeln bör tittas på.

Hon bekräftade att regeringen ser apoteken som en naturlig del av vårdkedjan, men ville inte specificera närmre vilken roll de har. Däremot menade hon att apotekskedjorna behöver bli bättre på rådgivning och att farmaceuternas kompetens behöver utnyttjas bättre. Dessutom uttryckte hon en oro för farmaceuternas kompetensutveckling. Men är det arbetsgivarens eller statens ansvar, undrade hon och påpekade skämtsamt att det inte var förbjudet för apoteksbolagen att börja med detta utan statliga direktiv eller pengar.

Inför valet sade Socialdemokraterna att man tyckte att Apoteket AB borde ha ett större samhällsansvar, och den synen har regeringen fortsatt. Däremot är det ännu inte bestämt vad det ansvaret består av.

Handelsmarginalen och vad den ska räcka till togs också upp. Agneta Karlsson anser att den är generös, men att uppdraget för apoteken är stort och att det kan finnas en poäng att se över den.

Medicinsk cannabis hjälpte mot barnepilepsi

0

GW Pharamaceuticals testade funktion och säkerhet av sitt läkemedel Epidiolex i en studie med barn som hade svår epilepsi och som inte svarade på annan terapi. 213 barn från spädbarnsåldern upp till 11 års ålder ingick där alla fick läkemedlet helt öppet och en jämförande placebogrupp saknades. Preparatet som tas i en oral lösning innehåller cannabidiol vilket utvinns från marijuana men saknar drogens psykogena effekter.

Efter tolv veckors behandling hade antalet epileptiska anfall minskat med 53 procent bland barnen.

Inom behandlingsgruppen fanns elva barn med Lennox-Gastauts syndrom samt 23 barn med Dravets syndrom som debuterar med svår epilepsi i låg ålder och som sedan kan utvecklas till permanenta mentala funktionshinder. I dessa grupper minskade också antalet anfall med drygt 50 procent.

Sex procent av deltagarna avbröt behandlingen på grund av biverkningar, främst trötthet, diarré och minskad aptit.
Studien gjordes med ett specialtillstånd som tillåter läkemedelsföretag att testa icke godkända preparat på svårt sjuka patienter där det inte finns något annat behandlingsalternativ.

För både Dravets syndrom och Lennox-Gastauts syndrom görs och planeras fas III-studier med Epidiolex och ett eventuellt godkännande kommer att snabbutredas av den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

Risker med höga doser ibuprofen

0

Att använda den smärtstillande substansen ibuprofen i höga doser, mer än 2400 milligram per dygn, innebär en viss risk för hjärtkärlbiverkningar, såsom hjärtinfarkt och stroke. Detta konstaterar den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, PRAC. Man har gjort en analys av ett flertal tillgängliga studier av ibuprofen och kommittén anser dock att nyttan av preparatet överstiger riskerna vid en vanlig dosering. Den högsta godkända receptfria dosen är på 1200 milligram per dygn.

Däremot bör läkemedlet inte ges i högre dos till patienter som har tidigare hjärt- och kärlsjukdom. Dessutom bör eventuella riskfaktorer för hjärtkärlbiverkningar bland patienterna värderas innan någon sätts in på långtidsbehandling. Det finns över 20 preparat på den svenska marknaden som innehåller ibuprofen.

PRAC har dessutom kommit fram till att det kan förekomma en interaktion mellan ibuprofen och acetylsalicylsyra, ASA, när detta medel används för att minska risken för stroke eller hjärtinfarkt. Ibuprofen minskar den antikoagulerande effekten av ASA i laboratoriestudier, men den kliniska effekten av en interaktion är ännu inte helt klarlagd.

Risker finns också vid högre doseringar av dexibuprofen vilket är en variant av substansen och då i doser över 1200 milligram.

Nu bör produktresuméerna för alla preparat uppdateras anser PRAC och har skickat ärendet vidare till en koordinationsgrupp, CHDh, som ger ett slutligt utlåtande innan ett EU-beslut fattas.

 

Läkemedelsverket stänger apotek

1

Läkemedelsverket förbjuder Borås Cityapotek att tillsvidare bedriva öppenvårdsapotek. Anledningen är att myndigheten vid en rutininspektion fann så allvarliga brister att man beslutade att omedelbart stänga apoteket.
– Det är första gången sedan omregleringen som vi stänger ett apotek, säger Karin Hååg, som är direktör för verksamhetsområde tillsyn på Läkemedelsverket.

Exakt vilka brister som inspektörerna fann kan hon inte berätta.
– Jag kommenterar inte detta enskilda ärende mer detaljerat, men det var alltså vid en rutininspektion som bristerna uppmärksammades. Vi hade inte fått några signaler på att något var fel. Men detta visar att vår tillsyn av apoteken fungerar, säger Karin Hååg.

Förbudet gäller tills vidare och nu har apoteket fram till den 1 juni i år för att åtgärda bristerna. Om åtgärderna inte är tillräckliga kan myndigheten besluta om att återkalla tillståndet för apoteket.

Borås Cityapotek är ett fristående apotek som öppnade i slutet av 2013.

OK sälja e-cigaretter

0

Det är Högsta förvaltningsdomstolen som beslutat att företaget The Trade Team i Vintrie AB under en tid framöver kan fortsätta att sälja e-cigaretter. Med det beslutet har domstolen tills vidare upphävt kammarrättens tidigare beslut om försäljningsförbud.

I början av mars gjorde kammarrätten samma bedömning som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare gjort, det vill säga e-cigaretter ska betraktas som läkemedel och kan därför inte säljas utan att produkten godkänts som detta.

Företaget har vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså beslutat att cigaretterna och påfyllnadsvätskorna kan säljas i väntan på att domstolen tar ställning till om man ska bevilja företaget prövningstillstånd.

Vill inte ge bidrag till vaccinationsvägrare

1

I Australien beräknas det att omkring 90 procent av barnen är vaccinerade, men att det finns drygt 39 000 barn under sju år som inte vaccinerats på grund av att föräldrarna tackat nej. Den siffran har ökat, för drygt tio år sedan var antalet ovaccinerade barn cirka 24 000.

Nu föreslår landets premiärminister Tony Abbott att det statliga stödet till de som vägrar vaccinera sina barn av religiösa eller filosofiska skäl ska dras in. Enligt lagförslaget ska det bara ett fåtal tillåtna medicinska och religiösa undantag, skriver the Sydney Morning Herald. Tony Abbott menar att föräldrarnas beslut att tacka nej till vaccinationer varken har stöd i medicinsk forskning eller myndighetsrekommendationer och att det valet inte bör uppmuntras av staten.

Det australiska parlamentet måste först godkänna lagändringen, men om den genomförs kan vaccinationsvägrande föräldrar bli av med olika bidrag på upp till 15 000 australiska dollar, eller cirka 100 000 svenska kronor, per år från och med januari 2016.

Var tionde ändrade sin medicinering

0

Cirka en av tio patienter ändrar sin medicinering för att kunna svälja läkemedlen. I en australiensisk undersökning tillfrågades 369 kunder på öppenvårdsapotek om sin medicinering.

Av de tillfrågade uppgav 16, 5 procent att de hade svårt att svälja sina mediciner och lite drygt 10 procent sa att de till exempel krossade tabletter och öppnade kapslar för att ta medicinerna. Av de tillfrågade trodde 44 procent inte att deras modifiering av läkemedlen skulle innebära problem.
Närmare en fjärdedel av de tillfrågade sade också att de inte skulle rådfråga vårdpersonal om de hade problem sväljproblem.

Guide för gravida med migrän

1

Medan kanske en tredjedel slipper sina migränsmärtor under graviditeten är det lika många som plågas mer av smärtorna under den perioden.
Samtidigt försöker många undvika medicinering och råds också av sina läkare att inte använda läkemedlen.

Det finns en hel del forskning på området som norska forskare granskat. De fann att det finns flera läkemedel som gravida kan använda.
De rekommenderar paracetamol vid ett anfall om sådan behandling lindrar smärtorna och anfallen inte är väldigt ofta. Det är också möjligt att medicinera med ibuprofen och andra NSAID i andra trimestern, men inte under den första och tredje, enligt de norska forskarnas genomgång.
Om de här behandlingarna inte fungerar är forskarnas rekommendation utifrån dagens forskningsresultat att gravida även kan behandlas med sumatriptan.

Professor Hedvig Nordeng som ingått i forskningsgruppen säger till forskning.no att det fanns mycket dokumentation om dessa behandlingar.
I mycket svåra fall när sumatriptan inte hjälper är det möjligt att använda andra förebyggande mediciner, enligt den norska läkaren. För gravida med dagliga anfall menar de norska forskarna att behandling med betablockerare kan vara ett säkrare alternativ än daglig användning av paracetamol.

Hedvig Nordeng säger till den norska sajten att det idag är allt för många gravida som lider sig igenom graviditeten med svåra smärtor och att det också kan innebära en risk för kvinna och foster.

Diabetesmedel misstänks öka risken för död

0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har låtit en expertgrupp granska Astrazenecas diabetesläkemedel Onglyza, saxagliptin, då det funnits misstankar om att läkemedlet ökar risken för hjärtsvikt.

Nu har den rådgivande gruppen lämnat sin rapport till FDA och misstankarna bekräftas i den här genomgången. I granskningen av tidigare diabetesstudier har FDA-experterna tittat speciellt på patienter som använde Onglyza och menar att det finns en ökad risk för död hos typ 2 diabetespatienter som behandlades med saxagliptin.

Fynden kan innebära att FDA inför restriktioner för behandling med saxagliptin, men även andra behandlingar med så kallade DPP-4-hämmare kan påverkas av det här resultatet.

Priserna sätts efter vad köparen klarar betala

0

De höga priserna på nya läkemedel motiveras ofta med att de är mer effektiva än befintliga preparat och det är framförallt nya cancerbehandlingar som står för en hög andel av dagens läkemedelsutgifter. Forskare vid amerikanska National Institutes of Health, NIH, gjorde en analys med frågeställningen om nyttan av de nya läkemedlen styr prissättningen.

I studien har författarna sammanfattat data om de 51 cancerläkemedel som den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, godkände mellan 2009 och 2013. Priserna har jämförts i relation till vilken effekt preparaten visat i de kliniska studierna som lett till godkännanden.

21 av läkemedlen hade en helt ny verkningsmekanism och de andra 30 var vidareutvecklingar av tidigare preparat. Medelpriset för ett vidareutvecklat preparat var lika högt som för helt nya substanser vilket alltså inte talar för att helt nya preparat är dyrast.

Läkemedlens godkännanden var baserade efter hur mycket de påverkade total överlevnad, eller efter hur många procent av patienterna där cancern minskade i storlek, samt efter progress- eller sjukdomsfri överlevnadstid. Medelpriserna mellan dessa grupper skilde sig inte så mycket åt men priserna var högre för preparaten vars godkännanden baserades på svarsfrekvensen av behandlingen. För denna grupp kostade ett års behandling 138 000 dollar jämfört med 112 000 för de som baserades på total överlevnad och 103 000 dollar för de som godkänts efter effekt på progressionsfri överlevnad.

När forskarna sedan jämförde alla läkemedlens nytta på överlevnad i relation till priserna gick det inte att se någon skillnad.

Resultaten som publicerats i Jama Oncology pekar på att prissättningen för nya cancerläkemedel inte är rationell.

Slutsatsen av studien är att priset på nya terapier inte är beroende på hur effektiva medlen utan styrs av vad marknaden är kapabel att betala.

JAMA Oncology

Subvention för adhd-medel som lösning

0

TLV har inkluderat adhd-läkemedlet Strattera, atomoxetin, i beredningsformen som oral lösning i högkostnadsskyddet.

Strattera finns sedan tidigare som kapsel och den behandlingen är subventionerad med en begränsning vilket också gäller beslutet om substansen som lösning.

Villkoret för att medlet ska subventioneras är att tidigare behandling med metylfenidat bedömts vara kliniskt otillräckligt eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt.

Vid behandling i doser upp till 25 milligram blir det billigare att använda lösningen medan tvärtom gäller vid högre doseringar. Cirka 80 procent av barn under 10 år använder doser på 10-25 milligram.

Mylan vill köpa Perrigo som avvaktar

Det amerikanska läkemedelsbolaget Mylan som är specialiserade på generika, har sedan tidigare sett sig om efter att köpa något bolag som är baserat utanför USA. För ett år sedan försökte man köpa svenska Meda men avvisades. För bara några månader sedan flyttade Mylan sitt huvudkontor till Nederländerna efter ha köpt delar av Abbots generikaverksamhet. Denna flytt innebar stora skattelättnader för Mylan.

Nu vill man fortsätta uppköpen och på tur att uppvaktas står Perrigo.

Mylan har lagt ett bud som motsvarar 25 procent mer än Perrigos aktievärde dagen innan erbjudandet och priset landade på 250 miljarder svenska kronor. Perrigo är avvaktande och skriver på sin sajt att budet är oönskat och att bolaget kommer med mer information först efter att styrelsen behandlat frågan.

Perrigos verksamhet består till stor del av OTC-försäljning av egna och andras läkemedel och egenvårdsprodukter vilket Mylan anser vara en bra kombination för en sammanslagning, enligt FirstWord.

Perrigo i sin tur har nyligen avslutat en affär där man tar över Elan som krävde 74 miljarder svenska kronor.
 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng