Annons

Månads arkivering november 2013

Fler förgiftas av paracetamol

2

Enligt statistik från Giftinformationscentralen har paracetamolförgiftningarna tredubblats sedan början av 2000-talet.
– Oberoende av vilken parameter du tittar på, som förväxling, antal samtal till oss eller vårdtillfällen ser vi en fördubbling eller tredubbling sedan 2000, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen.

I början av det här året vände sig Giftinformationscentralen med uppgifter till Läkemedelsverket om att förgiftningarna ökat. Den rapporten byggde främst på antalet samtal som ökat markant. Läkemedelsverket ställde sig då något avvaktande till uppgifterna om att fler förgiftas då fler samtal inte automatiskt innebär fler förgiftningar.

Nu har Giftinformationscentralen gått vidare och tagit fram statistik på antalet vårdtillfällen som beror på förgiftning av paracetamol. Antalet konstaterade sjukhusvårdade paracetamolförgiftningar visar sig ha ökat från 319 år 2000 till 992 förra året. Siffrorna bygger på de patientfall Giftinformationscentralen fått kännedom om. Hur mörkertalet ser ut vet man inte i dagsläget.
– Vi ser en relativt jämn ökning till och med de senaste två – tre åren då ökningen blivit brantare. Som vi ser det har det en tydlig koppling till tillgängligheten av preparatet i samhället.

Mark Personne menar att tillgängligheten med åren har blivit allt större, eftersom människor samlar på sig läkemedlen.
– Mer paracetamol i omlopp gör att fler tar tabletter, kanske i affekt. Ibland kanske man tagit fel på preparat. Det laddas liksom upp lager i samhället, säger Mark Personne.

Om antalet dödsfall på grund av paracetamol också har ökat finns det inte någon trovärdig statistik för, enligt Mark Personne.
– Dödsorsaksstatistiken går inte använda eftersom den inte sköts som den ska. Kommer det till exempel in en patient med leversvikt som ett resultat av förgiftning kan diagnosen om patienten dör, mycket väl bli leversvikt. Medan det inte står något om paracetamolförgiftning.

Mark Personne anser att det nu behövs åtgärder för att minska förgiftningarna.
– Det räcker inte med någon liten åtgärd, som att ändra på förpackningsstorleken med någon tablett hit eller dit. Det här är ett kraftfullare fenomen än så.

I en artikel i Läkartidningen hävdar Mark Personne tillsammans med kollegor på Giftinformationscentralen att antalet överdoseringar som impulshandling är relativt stort och att tillgängligheten till paracetamol då spelar en avgörande roll. De pekar också på förekomsten av kroniska överdoseringar på grund av att paracetamol säljs under flera handelsnamn.

Den 13 november kommer Mark Personne att föreläsa på Läkemedelskongressen om förgiftningar på grund av smärtstillande.
Artikeln uppdaterades den 7 november 2013.

Farmaceuter kan få tillgång till journaler

1

I Storbritannien planerar regeringen att ge farmaceuter möjlighet att läsa patientjournaler.

Förslaget har tagits emot positivt av organisationen The Royal Pharmaceutical Society som länge hävdat att tillgång till journalen skulle minska läkemedelsfel, förbättra följsamheten och göra vården både säkrare och bättre.
 
Organisationen har också påpekat att många farmaceuter får förfrågningar om läkemedlen när läkarpraktiken stängt. Tillgång till journalen skulle göra det möjligt att säkerställa att patienten får sina läkemedel.
 
I princip har alla farmaceutiska organisationer uttalat sig positivt om regeringens förslag.

Stockholm fullföljer prisrabatt med MSD

0

Stockholms läns landsting, SLL, uppmanar sina läkare att välja läkemedlet Simponi vid behandling av reumatism. Detta samtidigt som förvaltningsrätten beslutat att Region Skåne inte fortsatt kan komma överens med läkemedelsföretag om ett annat pris på läkemedel som säljs på apotek än det TLV beslutat om.

Skälet till det SLLs uppmaning är att man slutit ett återbäringsavtal med MSD som marknadsför Simponi. Det vill säga landstinget får en rabatt kopplad till hur stor användningen av den här TNF-hämmaren är.
– Men vi ser inte vårt avtal enbart som en enkel prisförändring på produkten utan som en återbäring kopplad bland annat till hur väl läkarna följer rekommendationen, säger Magnus Thyberg, chef för hälso- och sjukvårdsförvaltningens läkemedelsenhet vid Stockholms läns landsting. 

Förvaltningsrätten beslutade alltså att Region Skåne inte fick fatta några nya prisöverenskommelser med företag. Däremot ansåg förvaltningsrätten att regionens rekommendation till läkarna att motsätta sig byte faller utanför TLVs tillsynsansvar. Vad Stockholms läns landsting rekommenderar sina läkare att förskriva eller inte är alltså enligt det här beslutet inte en fråga för TLV. 
– Men rättsläget är fortfarande oklart. Nu har en förvaltningsrätt fattat ett beslut. Det finns ju flera instanser kvar, säger Magnus Thyberg.

Om TLV kommer att gå vidare och också dra Stockholms läns landstings överenskommelse med MSD inför förvaltningsrätt för brott mot läkemedelslagen har myndigheten ännu inte fattat beslut om, enligt chefsjurist Leif Lundqvist.

Tidigare har den här prisöverenskommelsen prövats enligt lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten ansåg att Stockholms läns landstings avtal inte bröt mot den lagen. 
Om Region Skåne kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut är inte bestämt.
– Vi tycker att det finns komponenter som är principiellt viktiga, men vi har inte beslutat om vi ska belasta rättssystemet ytterligare, säger regionsdirektör Jonas Rastad.

Opiater saknar barndoseringar

0

Barns speciella behov när det gäller läkemedel kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid konstaterar Läkemedelsverket i sin nya delrapport i ämnet. Sjukvården kommer behöva ta fram särlösningar när det gäller läkemedelsbehandlingar för barn flera år framöver.

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin är en av Läkemedelsverkets uppgifter att förbättra kunskapen om barns läkemedel och dess användning och verka för en säkrare användning inom barnsjukvården.
I den senaste delrapporten har Läkemedelsverket bland annat granskat användningen av smärtstillande medel i slutenvården för barn och ungdomar upp till 18 år.

Den visar att 41 procent av alla smärtstillande som ges till unga är otillräckligt dokumenterade. Andelen var högre ju yngre barnen var, vilket beror på att det till exempel helt saknas information om barn i produktinformationerna för morfin och flera andra opiater. Flera NSAID och paracetamol saknar också styrkor och doseringsinformation för de yngsta barnen.

I rapporten ser man också en skillnad mellan regioner när det gäller användning av smärtmedel till de små. Mindre sjukhus tycks till exempel ordinera mer smärtläkemedel än universitetssjukhus.

Betalar miljarder för antibiotikakandidat

0

Läkemedelsföretaget Roche har skrivit kontrakt med Polyphor om ett globalt licensavtal för deras antibiotikakandidat POL7080. Enligt avtalet kommer Roche initialt att betala 250 miljoner kronor och därefter göra delbetalningar på upp till 3,3 miljarder kronor. Polyphor kommer även att få royalties utifrån försäljning, skriver Reuters. 

POL7080 tillhör en ny klass antibiotika mot infektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa. Kandidaten har i en fas I-studie visat sig vara säker enligt Roche, som tror att den har en potential för behandling av allvarliga och ofta livshotande infektioner orsakade av multiresistenta Pseudomonas-bakterier.

Ska utvärdera behovet av antivirala mediciner

0

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att uppskatta behovet av antivirala läkemedel vid en eventuell pandemi. I behovsanalysen ska det bland annat uppskattas hur stort behovet av antivirala läkemedel kan vara, hur de ska lagras på bästa sätt och jämföras med andra EU-länders strategier.

Myndigheten ska utföra uppdraget i samarbete med Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Rapporten ska redovisas senast den 31 mars 2014.

Sedan 2005 har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen lager av olika typer av antivirala läkemedel. De ska användas vid en eventuell pandemisk influensa. I nuläget beräknas läkemedelslagren räcka till att behandla ungefär 20 procent av Sveriges befolkning.

Kan ge bredare skydd

0

Läkemedelsföretaget Mercks HPV-vaccin Gardasil skyddar mot fyra virusstammar. Nu visar en rapport från företaget att vaccinkandidaten V503 ger skydd mot ytterligare fem virustyper, det skriver First Word Pharma.

Enligt en amerikansk studie är det vanligare att afrikansk-amerikanska kvinnor drabbas av andra sorters HPV-stammar än de fyra som Gardasil skyddar mot. Gardasil skyddar mot HPV-typerna 16, 18, 11 och 6. HPV 16 och 18 orsakar ungefär 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer.

Merck utvecklar nu vaccinet V503, som skyddar mot totalt nio HPV-typer. Studien omfattade mer än 14 000 kvinnor mellan 16 och 26 år gamla som fick antingen tre doser Gardasil eller V503. Enligt läkemedelsföretaget ska de båda vaccinerna gett ett likvärdigt skydd för de fyra HPV-typerna som finns i Gardasil. Utöver det minskade V503 förekomsten av cellförändringar orsakade av ytterligare fem virusstammar med 97 procent. 

Merck heter MSD i Sverige och Gardasil marknadsförs av Sanofi Pasteur MSD. 

TLV får delvis rätt i Cimzia-fallet

1

Det var fel av Region Skåne att träffa avtal med nya priser på det sätt som man gjort med UCB om TNF-hämmaren Cimzia. Det skriver Förvaltningsrätten i sin dom från den 28 oktober, rapporterar nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden.

Förvaltingsrätten upphäver däremot TLVs beslut om att Region Skåne inte får uppmana läkare att förskriva och apotek att expediera Cimzia framför andra likvärdiga preparat. Det beslutet motiverar domstolen med att det är lagen om läkemedelskommittéer och inte lagen om läkemedelsförmåner som reglerar rekommendationerna. De aktuella rekommendationerna ingår inte i TLVs tillsyn enligt Förvaltningsrätten.

Det var våren 2012 som Region Skåne träffade ett avtal med företaget UCB Pharma som innebar att regionen skulle få en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedel Cimzia. TLV förbjöd Regionen att ingå nya avtal om priser om läkemedel som säljs på apotek och ingår i förmånen.

Myndigheten förbjöd också Region Skåne att uppmana förskrivare i regionen att motsätta sig utbyte av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov. Besluten överklagades av Region Skåne och i februari beslutade Förvaltningsrätten om inhibition i avvaktan på den som nu kommit.

Du som har LmV Plus kan läsa mer opm landstingens avtal med företag i vårt reportage om en svensk prismodell som är i gungning.

Behandling minskar risken för psykos hos Parkinsonpatienter

0

Omkring hälften av de personer som har Parkinsons sjukdom drabbas av hallucinationer och vanförställningar.  Dessa behandlas idag främst med antipsykotiska preparat en behandling som kan förvärra de motoriska symptomen hos patienten och leda till försämrad kognitiv förmåga.

Nu har forskare publicerat studiedata från en mindre prövning där Parkinsonpatienter behandlats med läkemedelskandidaten pimavanserin. I studien ingick 199 patienter över 40 år från USA och Kanada med Parkinsons sjukdom och som drabbats av psykoser. Dessa behandlades med antingen 40 mg oralt pimavanserin en gång om dagen eller placebo under sex veckor.

Efter 43 dagar uppvisade patienterna i pimavanseringruppen signifikanta förbättringar av sina psykotiska symptom jämfört med placebogruppen. Enligt bedömningsskalan SAPS-PD förbättrades personerna i behandlingsgruppen med 37 procent jämfört med 14 i placebogruppen. Personerna som fick pimavanserin fick också en förbättrad nattsömn och ökad vakenhetsgrad under dagen jämfört med placebogruppen.

Pimavanserin verkar genom att blockerar serotoninreceptorn 5-HT2A i hjärnans neokortex, en del som är kopplad till bland annat synhallucinationer och vanföreställningar.

Enligt studien som är publicerad i Lancet, tolererades behandling med pimavanserin väl av deltagarna. De vanligaste biverkningarna var urinvägsinfektion och fall. Tio personer avbröt behandlingen i pimavanseringruppen jämfört med fyra i placebogruppen.

Studien har finansierats av företaget Acadia Pharmaceuticals som utvecklar pimavanserin.
 

Landstingen fixade målen

0

Smittskyddsinstitutet, SMI, är klara med årets utvärdering av regeringens patientsäkerhetssatsning. Av den framgår att alla 21 landsting och regioner har klarat målen med en minskad antibiotikaförskrivning, jämfört med förra året var det bara var fyra.

Regeringens mål var bland annat att förskrivningen av antibiotika skulle minska under mätperioden 1 oktober 2012 till 30 september 2013. För att mäta detta har SMI använt uppgifter om antal recept som expedierats på apotek genom siffror från det webbaserade statistiksystemet Concise.

Kriteriet för att ha nått målet var att respektive landsting ha minskat skillnaden mellan antalet förskrivna recept per 1000 invånare inom öppenvården och det långsiktiga målet om 250 recept per 1000 invånare och år, under mätperioden.
SMI skriver i utvärderingen att minskningen på många håll har varit betydande. Störst skillnad har det varit i Västerbottens län där minskningen antibiotikarecept per 1000 invånare är 13.

Andra mål som undersöktes var att landstingen och regionerna skulle verka för en ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvården och att minst hälften av vårdcentralerna inom primärvården i varje landsting försett alla läkare med en översikt av deras personliga antibiotikaförskrivning.

SMIs utvärdering har nu lämnats till en till Socialstyrelsen och Socialdepartementet.
 

Studenter vill lära sig kommunicera

1

En stor del av receptarie- och apotekarstudenter börjar jobba på apotek efter avslutad utbildning där kundmöten och förmågan att ge korrekt information till patienter en viktig uppgift. Men många studenter känner sig oförberedda på hur de ska kommunicera sin kunskap enligt en enkät som Sveriges Farmaceuter har gjort.

Under slutet av våren gick en mejlankät ut till 650 av förbundets studentmedlemmar över hela landet. Frågorna berörde olika delar av utbildningen och praktiken och runt 25 procent har svarat.
– Omkring hälften av de som svarat uppger att de kommunikationsövningar som ingår i utbildningen inte är tillräckliga. Många lyfte också upp behovet av fler kurser som innehåller kommunikationsträning i sina fritextsvar, säger Marcus Wanselius, ordförande i förbundets studentsektion.

Han läser själv till apotekare vid Uppsala universitet och ska snart ut på praktik. Han hade gärna haft mer träning på just kommunikation innan dess.
– Jag hade gärna varit mer förberedd. Som farmaceut är det viktigt att kunna förmedla informationen. Det spelar ingen roll om en person har fått ett läkemedel med sig om den inte vet hur den ska ta det och det behöver vi se till, säger han.

Även på apoteken tycker man att farmaceutstudenterna borde träna mer på kommunikation.
– Som farmaceut vill man gärna förmedla all den kunskap man har, men det är viktigt att det sker på rätt sätt. Att attackera kunden med fakta utan att ta reda på vad de vet blir bara fel, man behöver lära sig att ställa rätt frågor och försäkra sig om att kunden är införstådd med behandlingen. Alla kunder är olika och vi måste försöka förstå varje kunds behov. En del är oerhört väl pålästa och andra har inga kunskaper. Det gäller både vid receptexpedition och inte minst i egenvården, säger Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel.

Sverige skiljer sig från många andra länder vad det gäller att öva på kundmöten och i andra länder läggs mer tid på att träna på det under utbildningen.
– I till exempel Finland och Holland har man en mycket mer omfattande kommunikationsträning inför de första kundmötena bland annat genom rollspel. Apoteken blir en allt större arbetsmarknad för farmaceuter och då behövs den här träningen. Men även för de som ska arbeta inom sjukvården är det väldigt viktigt att kunna hantera patientkommunikation, säger Marcus Wanselius som hoppas landets lärosäten tar till sig av studenternas önskemål.

Enkäten till studenterna har också tagit upp frågor som rör praktiken och krav och nivåer på språk på utbildningarna. Resultaten kommer att presentera senare under hösten.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng