Annons

Månads arkivering november 2013

Alprazolam vanligast i missbruksmiljöer

0

Centralförbundet alkohol och narkotika, CAN, har frågat Sveriges 21 länspolismyndigheter vilka läkemedel de uppfattar vara vanligast bland missbrukare.

I 36 av 42 enkätsvar uppger polismyndigheterna åtminstone något missbrukat läkemedelmedel i regionen. I närmare hälften av de inkomna rapporterna har fem missbrukade läkemedel uppgetts. 
Främst är det bensodiazepiner och smärtstillande medel som anges som läkemedel man funnit i missbruksmiljöerna, varav bensodiazepiner tycks vanligast. Bland dessa är alprazolam den vanligaste substansen, främst under varunamnet Xanor.Bland de smärtstillande medlen är buprenorfin, Subutex, och tramadol, Tradolan, ungefär lika vanliga.Läckage från beroendevård och smuggling är två vägar till missbrukarna, tror polisrapportörerna.

CAN understryker i rapporten att uppgifterna bygger på polisernas uppfattning och baseras på deras erfarenheter i arbetet. Det är därför inte givet att de erfarenheter polisen har går att generalisera till andra grupper som använder narkotikaklassade läkemedel utanför ordination.

Låga B12-nivåer ökar risken för fraktur hos män

0

Totalt ingick 1000 äldre svenska män, medelåldern var 75 år, i studien. Den visar att män som i början av studien hade låga B12-nivåer hade högra risk att drabbas av fraktur sex år senare än de med normala nivåer. Hos den fjärdedelen med lägst B12-värde var risken mycket högre, cirka 70 procent.

Om fynden innebär att äldre män kan förebygga frakturer genom att äta mer vitamin B12 är inte vetenskapligt klarlagt. Sådana studier pågår, bland annat i en stor holländsk studie.
Resultaten från Göteborg är en del av ett internationellt projekt finansierat av National Institute of Health i USA och omfattar totalt 11 000 män.

Forskare vill slopa statlig priskontroll

0

Det är ett omfattande arbete som ligger bakom den slutrapport som Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, presenterade under ett seminarium på fredagen. Arbetet är ett resultat av forskningsprojektet ”Värdet av nya läkemedel” som påbörjades 2011. Sedan dess har tolv delrapporter publicerats som ligger till grund för slutrapporten.

I rapporten, där ordet nya plockats bort, konstateras att nya läkemedel kan ge vinster både för patienterna i form av ökad hälsa men också för samhället genom ekonomiska vinster men att dagens system för prissättning och utvärdering hämmar en effektiv läkemedelsanvändning.
– Läkemedel är som Öresundsbron, den har inget värde i sig om ingen kan eller har råd att åka över den. Värdet av läkemedel infinner sig först när de används av patienter, sade Katarina Steen Carlsson, forskare från institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi och Lunds universitet och en av författarna till rapporten.

Hon har gjort arbetet tillsammans med Bengt Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm. De lämnar ett antal förslag på hur förutsättningarna för att utveckla och värdera nya läkemedel i sjukvården. Bland annat anser de att nya innovativa läkemedel bör finansieras av en statlig budget och att staten samtidigt bör upphöra med priskontrollen. Något som inte alla paneldeltagare höll med om.
– Att bara ta bort statlig subvention och kontroll leder till frågor om hur vi får en jämlik vård över landet. Vi behöver ett helt nytt system för prissättning av läkemedel, inte bara lappa och laga, sade Anders Blanck, vd för branschorganisationen Lif.

Ett av förslagen från rapporten handlar om att sjukvården behöver ges ökade möjligheter till flexibla överenskommelser med industrin, vilket TLVs generaldirektör Sofia Wallström öppnade för.
– Gränsen mellan öppen- och slutenvård har blivit mer rörlig och vi måste platta ut skillnaden i hanteringen av dessa läkemedlen. Nu har vi exempel på frågor av den sorten som hamnat i domstol, sade Sofia Wallström

Hon menade också att TLV behöver bli mer aktiva och kreativa framöver.
– Värdet av ett läkemedel förändras under dess livscykel och vi kan behöva ha trepartsdiskussioner med landsting och industri inför prissättning.

Med i diskussionen var även Thomas Lönngren, tidigare chef för europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Enligt honom är Sverige ett av de länder som är bäst på att värdera och introducera nya läkemedel.
– Vi har en modell att värdera ett läkemedel som är sällsynt. TLV och brittiska Nice är ett bland de mest framgångsrika i Europa, sade han.

Anders W Jonsson (C), ordförande i socialutskottet pekade på att styrningen av läkemedelsanvändning och introduktion måste lyftas från landsting till nationell nivå.
– Behandlande läkare och klinikchefer måste helt enkelt få mindre att säga till om.

Alla debattörer var överens om att Sverige har ett guldläge att göra bra uppföljningar och fatta välgrundade beslut för läkemedelsanvändningen tack vare personnummer och register, men att de måste användas mer. Men hur detta ska ske fanns inga konkreta förslag på.
– Sverige var på topp för 20 år sedan men konkurrensen inom läkemedelsutveckling och användning har hårdnat. Men med de register och data vi finns bra förutsättningar att följa upp och göra bättre utvärderingar, sade Bengt Jönsson.

I samband med rapporen publicerades också ett utlåtande från projektets referensgrupp med representanter från ett antal företag, myndigheter, organisationer och landsting. Gruppen ställer sig  bakom delar av rapporten.
 

Narkotikaklassar 3-MMC

0

Regeringen har beslutat att narkotikaklassa 3-MMC den 1 december. Beslutet togs efter ett förslag av Statens folkhälsoinstitut.

Omhändertaganden visar att missbruket av 3-MMC ökat de senaste åren, skriver Läkemedelsverket. Substansen används inte för medicinska ändamål och säljs främst via internet. Från och med den 1 december krävs det tillstånd från Läkemedelsverket för att föra ut eller in substansen i Sverige.

3-MMC, eller 3-metylmetkatinon, tillhör gruppen katinoner. Det kemiska namnet är 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on. 

 

Vaccinationsinsats mot polio

0

Efter att ha varit fritt från polio i 14 år har sjukdomen åter fått fäste i Syrien och minst 13 fall har konstaterats. Både WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC varnar för spridning av polio främst i regionen, men också till europeiska länder genom flyktingar.

Socialstyrelsen rekommenderar därför att en särskild vaccinationsinsats genomförs vid Migrationsverkets ansökningsenheter. Alla barn från Syrien från två och en halv månad till och med fem år gamla ska erbjudas poliovaccination. Socialstyrelsen påpekar att det är viktigt att de ovaccinerade barnen följs upp efter den första poliovaccinationen eftersom det krävs två doser för ett initialt skydd mot sjukdomen.

Poliovaccinationerna kommer att rekommenderas till att immunitetsläget i Syrien förbättrats. FN genomför nu en stor vaccinationsinsats i Syrien och närliggande länder. Innan Syriens inbördeskrig inleddes 2011 var 95 procent av barnen i landet vaccinerade mot polio, men nu uppskattar WHO att 500 000 barn inte blivit vaccinerade på grund av inbördeskriget.

Samtidigt har de första fallen av poliovirus sedan 2009 konstaterats i Kamerun. 

Upphandlingar ska utredas

0

När en upphandling blir överprövad i domstol innebär det ofta att den stoppas. Konsekvenserna kan bli allvarliga och leda till ökade kostnader när det handlar om varor och tjänster viktiga för innevånare eller de som jobbar inom offentlig sektor.

Ett exempel är HPV-vaccinering inom vaccinationsprogrammet som kunde påbörjas först två år efter planerat datum på grund av flertalet överklaganden.

För att få bukt med problemet tillsätter regeringen nu en utredning som ska se över regelverken för hur offentliga upphandlingar får överprövas. I utredarens uppdrag ingår att undersöka hur det ser ut i övriga Europa och om bestämmelserna kan ändras.

Ett exempel är att se om det kan gå att tillåta direktupphandling under en pågående överprövning. Utredaren ska också titta på möjligheten att den som förlorar målet ska betala motpartens kostnader. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 15 juni 2014. 
 

Skydd av en dos Cervarix

0

Fyra år efter att kvinnorna i en fas III-studie fått en dos med HPV-vaccinet Cervarix hade de fortfarande antikroppar i blodet. Resultaten pekar mot att det kan vara tillräckligt med en dos av vaccinet för att skydda mot virusinfektion.

Studien, som publicerats i Cancer Prevention, är utförd i Costa Rica på sammanlagt 400 kvinnor. Kvinnorna har antingen fått en, två eller tre doser av Cervarix. Dessutom analyserades blodprover från 113 kvinnor som hade naturliga antikroppar efter att ha haft en infektion av humant papillomavirus, HPV.

Resultaten visar att alla kvinnor oavsett antal vaccindoser hade antikroppar mot HPV16 och HPV18 i blodet, upp till fyra år efter vaccinationerna. Nivåerna av antikroppar var lägre hos de kvinnor som bara mottagit en dos men de var stabila under studietiden. Det pekar enligt författarna på att skyddet är stabilt över tid. Samtidigt såg man att antikroppsnivåerna hos de som hade haft en HPV-infektion var mellan 5 och 24 gånger lägre än hos de som hade fått en vaccindos.

Forskarna bakom studien påpekar att om en dos skulle ge ett fullgott skydd mot HPV skulle det innebära en förenklad logistik och lägre kostnader för vaccinering. Detta är av särskild stor vikt i utvecklingsländer där omkring 85 procent av livmoderhalscancerfallen i världen finns.

Cervarix marknadsförs av företaget GSK och är ett av två HPV-vaccin på marknaden. Det andra är Gardasil från MSD. Både ges idag i tre doser men GSK har ansökt centralt i EU om godkännande för ett tvådos-schema.
 

Även Region Skåne överklagar

0

Förvaltningsrätten i Stockholm kom i en dom i slutet av oktober fram till att det inte var tillåtet för Region Skåne att omförhandla pris på läkemedel till öppenvården. Den delen av domen överklagar regionen nu till kammarrätten.

Anledningarna är, enligt Region Skåne, att rabattavtalen gör det möjligt för fler patienter att få tillgång till läkemedlen och att frågan är av stor principiell betydelse eftersom den aldrig tidigare prövats. Region Skåne menar också att EUs transparensdirektiv inte ger en utvidgad rätt för TLV att fastställa priser. ”TLV ska fastställa inköps- och försäljningspriser för öppenvårdsapoteken – inget annat” skriver regionen i ett pressmeddelande.

TLV överklagade tidigare i veckan den del av domen som gav Region Skåne rätt att uppmana läkare att förskriva och apotek att expediera Cimzia framför andra likvärdiga preparat.

Det var våren 2012 som Region Skåne träffade ett avtal med företaget UCB Pharma som innebar att regionen skulle få en återbäring på 15 procent av all försäljning av TNF-hämmaren Cimzia. TLV förbjöd Region Skåne att ingå nya avtal om priser om läkemedel som säljs på apotek och ingår i förmånen samt att uppmana förskrivare i regionen att motsätta sig utbyte av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov. Beslutet överklagades av Region Skåne.

Andra godkännandet för simeprevir

0

Medivirs hepatit C-läkemedel simeprevir, även känd som TMC-345, har fått ett marknadsgodkännande i Kanada av läkemedelsmyndigheten Health Canada, skriver företaget i ett pressmeddelande. Simeprevir godkänns för behandling av kronisk hepatit C-infektion av genotyp 1 tillsammans med pegylerat interferon och ribavarin. Detta gäller patienter som inte tidigare har behandlats, har återinsjuknat eller inte svarat på tidigare interferonbaserad behandling. Godkännandet är baserat på fyra studier, QUEST-1, QUEST-2, PROMISE och ASPIRE.

Kanada är det andra landet som godkänt simeprevir. I slutet av september godkändes behandlingen i Japan. Ett godkännande är även att vänta inom kort i USA då FDAs rådgivande kommitté i oktober enhälligt röstade för ett godkännande. Medivir har även lämnat in en ansökan om godkännande i EU.

Simeprevir är en proteashämmare som ges en gång om dagen under tolv veckor tillsammans med standardbehandlingen pegylerat interferon och ribavarin. Därefter behandlas patienten enbart med pegylerat interferon och ribavarin under 12 eller 36 veckor.

Medivir har utvecklat simeprevir tillsammans med Janssen Ireland.

Behandling mot bröstcancer godkänd

0

I början av året godkände amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA Roches läkemedel mot HER2-positiv bröstcancer, Kadcyla. Nu har även EU-kommissionen godkänt läkemedlet även känt som T-DM1, enligt ett pressmeddelande från Roche. 

Kadcyla (trastuzumab emtanzin) är en målinriktad behandling som godkänts för behandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer som tidigare behandlats med Herceptin och cytostatika. Godkännandet baseras på fas III-studien EMILIA, som visade att patienter som behandlades med Kadcyla levde längre och hade längre tid utan att sjukdomen förvärrades jämfört med de patienter som fick standardbehandlingen, lapatinib och capecitabin.

EU-kommissionen godkände även Gileads hiv-läkemedel Vitekta (elvitegravir) i doserna 85 mg och 150 mg. Läkemedlet är godkänt som en del i en kombinationsbehandling. FDA valde att inte godkänna Vitekta som en monoterapi tidigare i år, på grund av bland annat bristfällig dokumentation.

Rochemedel säkra trots rapporteringsmiss

0

I början av sommaren 2012 upptäckte det brittiska läkemedelsverket vid en rutinkontroll att läkemedelsföretaget Roche inte skickat vidare biverkningsrapporter till berörda myndigheter. Totalt handlade det om närmre 100 000 fall av allvarliga biverkningar för 19 centralt godkända läkemedel, till exempel Avastin, Herceptin, Tamiflu och Zelboraf.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, fick i uppdrag av EU-kommissionen att utreda om Roche begått något brott. Nu har EMAs säkerhetskommitté PRAC gått igenom om de uteblivna biverkningsrapporterna påverkat läkemedlens nytta-riskbalans. I genomgången konstateras att läkemedlens säkerhetsprofil inte påverkats, och att det inte behövs uppdaterade behandlingsrekommendationer, skriver EMA i ett pressmeddelande. CHMP styrker denna slutsats.

Roche kommer att inkludera data från dessa biverkningsrapporter i de regelbundna uppföljningar som görs av läkemedlens nytta-riskbalans. 

Slutsatserna som EMA kommit fram till påverkar inte utredningen om Roche gjort sig skyldiga till regelbrott när de inte rapporterade biverkningarna. Den utredningen pågår fortfarande. EU-kommissionen kommer sedan att besluta om eventuella böter eller viten mot företaget.

Astrazeneca hoppas på naloxegol

0

Tidigare i höst accepterade den europeiska läkemedelsmyndigheten ansökan och nu meddelar företaget att även FDA accepterat att pröva registreringsansökan för substansen naloxegol.

Det är en perifer my-opioidreceptorantagonist under utveckling. Om allt går företagets väg blir det en behandling mot förstoppning orsakad av opioider hos vuxna med kronisk icke cancerrelaterad smärta. Det är den vanligaste biverkningen som orsakas av långvarig behandling med receptbelagda opioidläkemedel.
Företaget hoppas att naloxegol ska bli det första läkemedlet i klassen perifer my-opioid-receptorantagonist.

Nytt för behandling av astma och kol

0

I september förordade EMAs vetenskapliga kommitté att kombinationsmedlet skulle godkännas och nu har EU-kommissionen fattat beslutet.
Relvar Ellipta som läkemedlet heter marknadsförs av Glaxosmithkline och kombinerar betaagonisten vilanterol med steroiden flutikason. Båda är långverkande vilket betyder att inhalationsläkemedlet kan tas en gång om dagen.

Läkemedlet godkänns för regelbunden behandling av astma hos vuxna och ungdomar över tolv år och för symtomatisk behandling av vuxna med kronisk obstruktiv lungsjukdom,kol.

Västra Götaland startar ny upphandling

0

Förhandlingarna mellan Apotekstjänst och Västra Götalandsregionen om den maskinella dosdispenseringen fortsätter.

Regionen har gett dosföretaget ett nytt avtal som bland annat innebär att företaget får mer betalt för tjänsten, till exempel ska man få ett tillägg för ersättningsdoser och ordinationer över fax. Man får också en retroaktiv engångsersättning på närmare sju miljoner kronor. 
– Avtalet innehåller också en passus som är juridiskt viktig för oss, påpekar Lars Hillerström finanschef på regionen.

”Västra Götalandsregionen vill påminna bolaget om de avtal som finns om leverans av DOS-tjänsten och därav följande leveransskyldighet, ” står det i avtalstexten.
– Det innebär i klartext att företaget till exempel inte får minska på antalet dispenserade läkemedel, utan ingångna avtal gäller, säger Lars Hillerström.

Apotekstjänst har nu till på fredag den 22 november att besluta om man skriver på avtalet eller inte.Samtidigt har Västra Götaland, liksom Halland, beslutat att göra dostjänsten samhällsviktig. Det innebär att man kan runda lagen om upphandling, LoU och anförtro ett företag under kortare tid att ta hand om dosdispenseringen.Regionstyrelsen i Västra Götaland uppmanar nu också regionen att snarast påbörja en ny upphandling.
– Det arbetet börjar nu, säger Lars Hillerström.

Njurskador av små mängder alkohol med paracetamol

3

En studie som nyligen presenterats visar att blandningen alkohol och paracetamol fördubblar risken för njurskador. Enligt den här studien behövs det ganska små mängder alkohol tillsammans med ordinerad dos paracetamol för att njurarna skadas.

Det är sedan länge känt att kronisk användning av alkohol och paracetamol var för sig är skadligt för lever och njurar. Men hur skadlig interaktionen av en lätt till moderat användning av de två substanserna är har varit oklar.I studien har forskarna analyserat data från 10 000 personer som under 2003 och 2004 deltog i en enkät som bland annat handlade om paracetamolanvändning.
Det visade sig att vare sig normalt paracetamolintag eller mindre mängder alkohol påverkade njurfunktionen. Däremot observerade forskarna att knappt hälften av de som kombinerade paracetamol och alkohol rapporterade njurproblem.

Den troliga förklaringen, enligt forskarna, är att alkohol kan påverka den gen som reglerar nedbrytningen av paracetamol. Studien visar inte på liknande negativa interaktioner med andra smärtstillande medel.
Forskarnas slutsats är att patienter med kronisk smärta som tar paracetamol varje dag bör undvika alkohol. De rekommenderar patienter som regelbundet konsumerar alkohol att använda andra analgetika än paracetamol.

Överklagar dom om läkarkryss

0

I slutet av oktober meddelade förvaltningsrätten att Region Skåne inte kan ingå egna prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som säljs på apotek och ingår i läkemedelsförmånerna.

I samma dom sade förvaltningsrätten att det var ok för regionen att uppmana läkare att förskriva TNF-hämmaren Cimzia och med ett så kallat förskrivarkryss förhindra att produkten byttes ut mot en parallellimporterad produkt.Den delen i domen har TLV reagerat mot och myndigheten har nu överklagat just det i förvaltningsrättens dom.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng