Annons

Månads arkivering oktober 2013

Forskning om vesikeltrafik fick Nobelpris

0

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin går till James E Rothman, Randy W Schekman och Thomas C Südhof för ”deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler”, skriver Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande. 

Varje cell producerar molekyler och transporterar dem till olika platser i kroppen. Molekylerna transporteras i små paket som kallas vesiklar. Nobelpristagarna har upptäckt hur dessa molekyler transporteras till rätt plats i cellen vid rätt tidpunkt. Störningar i vesikeltrafiken kan bidra till vissa neurologiska och immunologiska sjukdomar och diabetes. 

Forskningen har inte lett till några läkemedel, men har gett upphov till diagnostiska metoder, förklarade Nobelförsamlingens sekreterare Göran K Hansson vid presskonferensen då Nobelpriset offentliggjordes. Till exempel påverkar tetanus, stelkramp, vesikeltrafiken och vid visa immunsjukdomar använder läkarna sig av analys av vesikeltrafik för att bestämma behandling. 

James E Rothman är professor i cellbiologi vid Yale University, USA. Randy W Schekman är professor i molekylär- och cellbiologi vid University of California i Berkeley, USA. Tomas C Südhof är professor i cell- och molekylärfysiologi vid Stanford University, USA.

Perjeta bör användas

0

Rocheläkemedlet Perjeta, pertuzumab, ingår i en grupp så kallade klinikläkemedel som omfattar slutenvårdsmedel och där TLV inte beslutar om subvention.

Däremot gör TLV en hälsoekonomisk bedömning av behandlingen. Utifrån den fattar sedan NLT-gruppen inom Sveriges Kommuner och Landsting om behandlingen ska rekommenderas eller inte.
Även om kostnaden för behandlingen är långt över den nivå som tidigare accepterats, 2,6 miljoner kronor för ett vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår är NLT:s beslut att landstingen rekommenderas att använda behandlingen.
Skälet är bland annat att Roche kommer att erbjuda landstingen ett lägre pris än det som TLV räknat fram.

Kartellteorin avförd

0

Det var i våras som Konkurrensverket utredde misstankarna om att två generikaföretag samarbetade och blev periodens vara varannan gång.

Men Konkurrensverket tror inte att det prismönster som uppmärksammats i en konsultrapport, beställd av Sveriges apoteksförening, beror på olaglig kartellbildning.
– Vi kunde inte hitta något som visade på att det skulle ha skett något informationsutbyte, säger Karin Roberts på Konkurrensverket till Dagens Apotek.
För tillfället arbetar ingen på Konkurrensverket med att granska eventuella samarbeten i generikabranschen.

Vill tillåta kontrollköp av receptfritt

0

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska bli tillåtet med kontrollköp av receptfria läkemedel, folköl och tobak. 

Provköpsutredningen föreslog redan i april 2012 att regeringen skulle göra det möjligt för kommuner att göra kontrollköp. Utredningen skickades ut på remiss och nu har regeringen lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet. 

I remissen föreslås det att lagen om handel med receptfria läkemedel, alkohollagen och tobakslagen införs bestämmelser som ger kommuner möjlighet att genomföra kontrollköp. Syftet är att kontrollera att den som säljer folköl, tobak eller receptfria läkemedel ber köparen att visa legitimation. Kontrollköpet genomförs av en person som fyllt 18 år men ser ungdomlig ut. Omedelbart efter köpet ska kommunen berätta om kontrollköpet för säljaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

Ökad överlevnad för melanompatienter

0

Bristol-Myers Squibb presenterade en metaanalys innehållandes samlade data från 12 studier på totalt 1861 patienter vid den europeiska cancerkongressen ECCO-ESMO. Metaanalysen inkluderade både tidigare obehandlade patienter och patienter som tidigare fått behandling.

Resultaten visar en ökad treårsöverlevnad hos patienter med inoperabelt eller metastaserande melanom som behandlades med Yervoy (ipilimumab). Efter tre år levde 26 procent av patienterna i den tidigare obehandlade gruppen och 20 procent i gruppen som tidigare fått behandling. Enligt företaget var medianöverlevnaden i sjukdomen tidigare 6-9 månader.

Efter tre års behandling når överlevnadskurvan en platå, enligt BMS. Somliga patienter har också följts i så länge som tio år.

Yervoy är en human anti-CTLA-4 monoklonal antikropp. Verkningsmekanismen för ipilimumab är indirekt och sker genom att förstärka T-cellsmedierad immunrespons.

Företaget tog inte med säkerhetsdata för läkemedlet i metaanalysen. 

Miljoner satsas på vaccin utan sprutor

0

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har delat ut totalt 770 miljoner kronor till 27 forskningsprojekt inom medicin, teknik, fysik, matematik och övrig naturvetenskap. Anslagen går till projekt som stiftelsen bedömer ha potential att leda till vetenskapliga genombrott. 

Ett av de projekt som får anslag syftar till att utveckla vacciner som kan drickas eller ges i form av nässpray. Nils Wahlgren, professor vid Sahlgrenska akademin, får 16 miljoner kronor i anslag för att i samarbete med Chalmers och Lunds universitet utveckla slemhinnevacciner.
– Vi tar nu ett unikt och banbrytande steg mot en universell plattform för slemhinnevaccination genom att utveckla en ny målinriktad partikel som förstärker immunförsvaret och som bygger på avancerad nanoteknologi, säger han i ett pressmeddelande.

Totalt får tio forskningsprojekt inom medicin anslag från stiftelsen. Flest får Karolinska institutet, som får sex stycken. Lars-Gunnar Larsson, professor vid KI, får 33,6 miljoner kronor för ett femårigt forskningsprojekt som ska hitta en bättre behandling mot avancerat melanom. Ett problem är att metastaserande cancersjukdom blir resistenta även mot målinriktade och immunstimulerande behandlingar.
– En av kroppens viktigaste försvarsmekanismer mot cancer är senescens, som innebär att cellen permanent slutar dela sig. Senescensbehandling är ett nytt kommande fält inom tumörbiologin och vi vill undersöka om senescensterapi tillsammans med immunterapi ger en samverkanseffekt som kan förbättra behandlingen mot avancerat melanom, säger Lars-Gunnar Larsson i ett pressmeddelande.

FGL: Ett utspel av Apoteksföreningen

0

Sveriges apoteksförening misstänker i en rapport otillåtna prissamarbeten mellan generikaföretag.  Det ska handla om ett femtiotal läkemedelsgrupper där två företag turas om att lägga lägst bud i upphandlingen om periodens vara. Generikabranschen menar att det är ett utspel av apoteksföreningen.
– Det här är en i raden av Sveriges apoteksförenings attacker på generikasystemet eftersom de vill att apoteken själva ska kunna förhandla med generikaföretagen som man gör i Norge. Den har pågått under många år, säger Kenneth Nyblom, vd för Föreningen för generiska läkemedel, FGL.

FGL menar att om apoteken själva får förhandla med generikaföretagen kommer det alltid att bli maxpris för kunderna, som det idag är i Norge. Dagens system ger däremot lägre priser för kunderna.
– Vi har redan maxpris idag, men det är ovanligt att man hamnar på det. Lägsta pris är ofta långt under maxpris på de stora volymerna, säger Kenneth Nyblom.

En av förklaringarna till att det inte alltid blir så stor prispress beror enligt Kenneth Nyblom på att det inte finns så många konkurrenter vid en liten marknad. Men det kan regleras naturligt om priserna blir för höga, då andra konkurrenter kan ge sig tillbaka in i marknaden.
– Det är en så obetydlig marknad det handlar om och därför låter det inte troligt att konkurrenterna skulle ha tagit risken att prata om priset. En fördel med dagens system är att det är transparent och företagen ser varandras priser. När man konkurrerar lär man sig hur motparten gör och agerar därefter.

FGL tycker att dagens modell skulle kunna justeras genom att införa förslagen som ges i läkemedels- och apoteksutredningen med att förlänga tiden för periodens vara och längre tid till förberedelser. 
– Men grundbulten är att vi ska konkurrera med öppna utpriser, säger Kenneth Nyblom.

 

Generikaföretag misstänks för kartell

0

Branschföreningen Sveriges apoteksförening misstänker att det finns en otillåten prisuppgörelse mellan generikaföretag då de turas om att lägga det vinnande lägre budet i TLVs upphandling av periodens vara, skriver Dagens industri. 

I en rapport som branschföreningen låtit ta fram har till exempel Teva och Arrow lagt lägst bud varannan månad för osteoporosläkemedlet alendronat sedan 2012. Det ska finnas misstänkta leverantörssamarbeten kring ett femtiotal produkter. 
– Vi har länge pekat på att generikasystemet har brister. Det handlar om ökad risk för felmedicinering och minskad tillgänglighet till läkemedel för kunden. Nu kan vi också visa att statens system för prissättning – som är tänkt att pressa priserna – inte alltid fungerar optimalt, säger vd Johan Wallér i ett pressmeddelande.

Branschföreningen tycker istället att apoteken själva ska kunna förhandla direkt med generikaleverantörerna och att staten ska övervaka marknaden och sätta takpriser.

Både Teva och Arrow förnekar ett samarbete och menar att prispressen blir mindre då det är färre konkurrenter. Enligt DI granskar Konkurrensverket nu de misstänkta prissamarbetena. 

Håller koll på vaccinationerna

0

Enligt den nya smittskyddsförordningen ska Socialstyrelsen från och med i år lämna in en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen varje år. I den första lägesrapporten konstaterar myndigheten att allmänhetens förtroende för vaccinationsprogrammen fortfarande är högt. Liksom tidigare är 97-98 procent av alla tvååringar i landet vaccinerade mot bland annat polio, mässling och kikhosta. Däremot är täckningen för HPV-vaccination lägre, 79 procent.

Enligt lägesrapporten kan förtroendet snabbt ändras och därför är det viktigt att processen vid prövning av nya vaccinationer är vetenskapligt baserad, transparent och tydlig, skriver Socialstyrelsen. Det kan också bli aktuellt med ändringar av antalet doser eller tid för vaccination. Till exempel skriver myndigheten att det finns skäl att tidigarelägga vaccination mot mässling. Idag vaccineras barn runt 18 månader.

Socialstyrelsen undersöker också attityder, kunskap och informationsbehov hos hälsovårdspersonal och målgrupperna för vaccinationsprogrammen. Resultaten kan tas med i den kommunikationsstrategi som myndigheten arbetar fram tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket. De passar samtidigt på att se över terminologin inom vaccinationsområdet.

Något som tas upp i rapporten är också de regionala skillnader som uppstår då vissa landsting väljer att erbjuda vaccinationer som inte ingår i de allmänna vaccinationsprogrammen. Ett problem är att det saknas krav på uppföljning av regionala vaccinationsprogram. En annan fråga som uppstår är om det kan påverka förtroendet för vaccinationsprogrammen då olika landsting erbjuder olika vaccinationer. Socialstyrelsen menar att det också kan ha infektionsepidemiologiska effekter. 

I rapporten tas det också upp några vaccinationer som kan utredas av Socialstyrelsen. Vaccination mot rotavirusinfektion, vattkoppor, TBE, meningokocker, hepatit A samt HPV-vaccin till pojkar nämns. Enligt den nya arbetsordningen kommer en prioriteringsgrupp att ta fram ett underlag om vilka vaccinationer som bör utredas och i vilken ordning. Regeringen beslutar sedan årsskiftet om vilka sjukdomar som ska omfattas av de nationella vaccinationsprogrammen.

 

Ny webbutbildning för läkemedelsgenomgångar

0

Sedan den 1 september 2012 ska alla patienter över 75 år som tar minst fem läkemedel erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång minst en gång om året. Som en del i det har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter och en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal som genomför läkemedelsgenomgångar. Nu finns dessutom en ny webbutbildning.

Socialstyrelsen lanserade webbutbildningen den 1 oktober. Den utgår från föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och från vägledningen om läkemedelsgenomgångar för äldre som tar minst fem läkemedel. Dessutom har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med apotekare, läkare och representanter från läkemedelskommittéer.

Utbildningen innehåller fem patientfall och tre avsnitt om vägledning och föreskrifter. Patientfallen riktar sig särskilt till den som arbetar med läkemedelsgenomgångar och vägledningsavsnitten vänder sig till verksamhetschefer.
– Det är meningen att utbildningen ska vara bred och kunna användas av så många som möjligt som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre, säger Ulrika Freiholtz, projektledare för webbutbildningen vid Socialstyrelsen.

Målet är att så många som möjligt ska genomgå webbutbildningen och att det ska ge en bättre läkemedelsanvändning för de äldre. 
– Eftersom utbildningen är i ett interaktivt format går det att jobba med materialet i verksamheten och använda det i gruppdiskussioner, säger Ulrika Freiholtz.

Webbutbildningen tar cirka en timme att genomföra och går att nå via Socialstyrelsens webbplats och Kunskapsguiden.se.

Tusentals blir av med jobbet

0

Merck, i Sverige känt som MSD, presenterade på tisdagen en omstruktureringsplan för FoU-området, marknadsföring och administration. Företaget ska förändra verksamheten så att det vid slutet av 2015 blir en årlig besparing på 2,5 miljarder dollar, närmre 16 miljarder kronor. Redan i slutet av 2014 räknar företaget med att ha skurit ned kostnaderna med en miljard dollar. 

Läkemedelsföretaget hade tidigare meddelat personalnedskärningar på 7 500 personer. Nu planerar man att minska den globala personalstyrkan med ytterligare 8 500 anställda, varav majoriteten ska ha lämnat företaget vid slutet av 2015. Det är en minskning av den totala personalstyrkan med cirka 20 procent.

Merck hade tidigare planerat att flytta huvudkontoret i New Jersey, USA, till Summit. Nu ska huvudkontoret istället flytta till befintliga anläggningar i Kenilworth och att både Summit och de lokaler som idag inhyser huvudkontoret ska stängas.

Detta är den fjärde stora omgörningen sedan 2008 för Merck. En anledning är att företaget tydligt känt av den generiska konkurrensen efter att flera storsäljare blivit av med patenten, skriver Fierce Pharma. Men Merck har även misslyckats med flera läkemedelskandidater i sin pipeline. 

MSD i Sverige vet ännu inte hur nedskärningsplanerna kommer att påverka verksamheten och de anställda i Sverige.

Skeppsapotek får inte fyllas på i svenska hamnar

0

I våras fick Skeppsapoteket i Mölnlycke veta att de inte får expediera läkemedel till fartyg som anlöper svenska hamnar om de går under utländsk flagg.

Eftersom de allra flesta fartyg i svenska vatten är utländska har detta skapat kritik och oro bland ombud och skeppsmäklare, de som hjälper till när fartygen anlöper svenska hamnar.
– Det måste vara ett tankefel av tjänstemännen på Läkemedelsverket. Vilken flagg ett fartyg går under betyder egentligen ingenting, säger Berit Blomqvist, vd på branschorganisationen Sveriges skeppsmäklareförening.

Hon uppskattar att åtminstone 80 procent av fartygen i svenska vatten har utländsk flagg och i princip aldrig anlöper sina hemmahamnar.
– Det finns också svenskflaggade fartyg som aldrig besöker en svensk hamn, min son arbetar till exempel på en sådan som går mellan Finland och Tyskland.

Fartyg ska enligt internationella bestämmelser, EU-direktiv och Sveriges Sjöfartsverk ha ett skeppsapotek som befälhavaren ansvarar för. Vad det ska innehålla beror på besättningens storlek och hur lång tid fartyget behöver för att nå en hamn.

Enligt Sjöfartsverkets bestämmelser ska en farmacevt göra en översyn av förrådet vart tredje år, vilket innebär att rensa ut gamla mediciner och förnya lagret. Den farmacevtiska genomgången behövs för att fartyget ska få ett certifikat, vilket krävs för att ett fartyg ska få lämna hamn. Befälhavaren ombord på fartyget ansvarar för att läkemedelsförrådet förnyas om det behövs, när man anlöper hamn.

I våras upptäckte Läkemedelsverket vid en inspektion att Skeppsapoteket i Mölnlycke expedierade läkemedel till fartyg som går under utländsk flagg. Det är inte enligt bestämmelserna, menar Läkemedelsverket. Eftersom svenska apotek bara får expediera till svenskägda fartyg ska försäljningen ha upphört till årsskiftet.

Gudrun Eliasson som är driftchef för Apoteket AB Vård och Företag där bland annat Skeppsapoteket sorterar är fundersam och olycklig över Läkemedelsverkets anmärkning.
– Vi har svarat Läkemedelsverket att vi tycker att utländska fartyg måste få beställa läkemedel för att komplettera sina förråd. Jag undrar också om det verkligen är möjligt att neka fartygen om man ser till EU-regler.

Men Läkemedelsverkets tolkning av bestämmelserna bekräftas av Tove Jangland på Transportstyrelsen.
– Ja reglerna gäller svenska fartyg. Hur utländska fartyg sköter sina läkemedelsförråd kan vi egentligen inte ha synpunkter på.
Å andra sidan, påpekar hon, finns det inte några av Sjöfartsverket utfärdade bestämmelser som hindrar att fartyg med utländsk flagg som anlöper svenska hamnar, använder sig av de svenska bestämmelser när det gäller översyn och rekvirering till skeppsapoteken.
– Det finns ju EU-direktiv om en lägsta nivå för ett fartygsapotek, säger Tove Jangland.

– Jag tror inte tjänstemännen på Läkemedelsverket förstår konsekvenserna om man skulle stoppa all försäljning till utländska fartyg, säger Berit Blomqvist på Sveriges skeppsmäklareförening.

Det tror inte heller Björn Fischer som är ombud för fraktfartyg som kommer till svenska hamnar.
– Det är helt uppåt väggarna. Många fartyg är ju aldrig i sin hemmahamn. Då skulle de sända efter läkemedel från till exempel Västindien. Det blir en tungarbetad procedur, konstaterar han.

Men samtidigt tycker Björn Fischer att kontrollen av till exempel narkotiska preparat behöver styras upp.
– Innan ett fartyg kommer i hamn får jag ofta en lista från kaptenen på de läkemedel som fartyget behöver fylla på. Det kan handla om potenta läkemedel som morfin. Under monopoltiden mailade jag över listan till Skeppsapoteket i Stockholm, där det fanns personal som arbetade speciellt med det här.

Men det apoteket är nedlagt sedan några år och då blev det lite kaos, beskriver Björn Fischer. Han tog då kontakt med sitt lokala apotek som sa att det inte var några problem för dem att expediera läkemedlen.
– Det är lite skrämmande att jag kan gå in på apoteket, beställa morfin till ett skeppsapotek utan någon egentlig kontroll.

Så någon sorts uppstramning behövs tycker Björn Fischer, regler som beskriver vilka uppgifter ett apotek ska kräva innan man expedierar de receptbelagda läkemedlen.
– Men att neka fartyg läkemedel måste strida mot någon internationell konvention.

På Läkemedelsverket säger Eva Carina Nedergård att man arbetar med frågan.
 

TLV höjer ersättning efter miss

0

Från den 1 oktober fram till den 31 december 2014 kommer ersättningen till apoteken för generiska läkemedel och för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens att höjas från 10 till 13 kronor.

Anledningen är att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har räknat fel och mellan november 2009 och maj 2013 betalat ut fel ersättning på vissa läkemedel. Detta innebär att utförsäljningspriset höjs och att kunderna får betala mer. Myndigheten informerade om missen tidigare i år och nu börjar alltså den tillfälliga höjda ersättningen att gälla.

TLV skriver att en patient som inte kommer upp till gränsen för högkostnadsskyddet kan få betala högst 60 kr mer för receptbelagda läkemedel under ett år. Den tidigare missade ersättningen har gjort att kunderna under en period betalat ett lägre pris
 

Dostjänsten ska kollas upp

0

Tillsynsmyndigheten har beslutat att kontrollera dosverksamheten hos två bolag, Apotekstjänst AB och Svensk Dos samt ett antal landsting.
– Skälet till det är att vi noterat att vi fått in en hel del rapporter om felleverenser, en del av allvarlig natur, säger avdelningschef Gunnar Moa på IVO.

Avregleringen och konkurrensutsättningen liksom uppgifter i media om felaktigheter har också gjort att IVO beslutat om en nationell tillsyn.

I början av nästa år räknar Gunnar Moa med att tillsynen ska vara klar.

Förändring på Meda

0

Efter 14 år som vd har Anders Lönner begärt att få lämna sitt uppdrag. 

”Meda har en stark nyproduktportfölj och inriktningen blir nu att marknadsföra produkterna på bästa sätt och mindre att förvärva nya produkter. Det är därför en lämplig tidpunkt att göra bytet” skriver Anders Lönner i ett pressmeddelande.
 
Som efterträdare har styrelsen utsett Jörg-Thomas Dierks, som varit företagets operative chef sedan 2005. Jörg-Thomas Dierks är utbildad läkare och har arbetat på NovoNordisk och Viatris innan han kom till Meda.

Metodfel på apotek

0

I en nyligen publicerad studie har apotekaren Pia Frisk följt upp 31 apoteksbaserade undersökningar i vilka drygt 15 000 patienter ingått. Undersökningen visar att i 25 stycken, drygt 80 procent av studierna, är patienter 75 år eller äldre tydligt underrepresenterade.

Studien ingår i Pia Frisks kommande doktorsavhandling där användningen av patientenkäter genomförda på apotek kommer att utvärderas.
– I studien jämförde vi åldersfördelningen hos dem som i9ntervjuats i de olika apoteksenkäterna med motsvarande åldersfördelning i läkemedelsregistret och fann att underrepåresentationen av patienter 75 år eller äldre var signifikant, säger Pia Frisk.

Kriteriet för att vara med i enkäterna som studerats var att den som hämtade ut läkemedlet också var den som skulle behandlas med medicinen. Och generellt är alltså de tillfrågade på apotek yngre och lite för friska jämfört med patientgruppen.

Och det är egentligen inte så konstigt, många äldre kan ha svårt att ta sig till apoteket och skickar därför någon annan att hämta ut medicinerna.
– Men det här gäller ju inte alla läkemedel. Gäller studien till exempel migränläkemedel eller p-piller är det här inte ett problem. MMen om det är till exempel hjärtkärlbehandlingar som studeras kommer de äldre att vara underrepresenterade om patientintervjuer enbart görs på apotek påpekar Pia Frisk.

Den här risken för bias är viktig att fundera över innan man gör undersökningen, menar Pia Frisk. Genom underrepresentationen av en grupp får man inte hela bilden och kan dra felaktiga slutsatser. Då blir apoteksundersökningen inte representativ.
– Samtidigt är apoteksundersökningar en viktig källa vid många studier där patienters erfarenheter ingår. Apoteken är ju ett smidigt sätt att finna dem. Men beroende på vad studien handlar om bör man vara medveten om vilket urval man får på apoteken.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng