Månads arkivering april 2012

Inte säkert hantera många läkemedel i hemmet

Studien är gjord av Anders Ekedahl vid Läkemedelsverket och Mikael Hoffmann vid Nepi. De kommer fram till att förutsättningarna för patienter med många mediciner att hantera sina läkemedel på ett säkert sätt inte är tillfredsställande.

? Vår studie visar att patienternas tillgång till information om de receptförskrivna läkemedlen inte är i enlighet med intentionerna inom sjukvården. Risken för skador på grund av felmedicinering i hemmet är påtaglig och onödigt hög, säger Anders Ekedahl.

? Intentionerna är att patienten alltid ska ha eller förses med en korrekt och uppdaterad förteckning med de aktuella läkemedelsordinationerna, fortsätter Anders Ekedahl.

Studien utfördes för att undersöka hur många patienter med fem eller fler sparade recept i den Nationella receptdepån som har fått utskrifter av Läkemedelslistan i läkarens elektroniska patientjournal respektive av Receptlistan med sparade recept i Nationella receptdepån och hur dessa listor används.

Konsekutiva patienter äldre än 18 år intervjuades i studien. Deltagarna skulle ha fem eller fler recept sparade elektroniskt i Nationella receptdepån som hämtade ut läkemedel på recept till sig själva på nio apotek runt om i Sverige och som gav skriftligt informerat samtycke till deltagande.

Patienterna tillfrågades om de:

(a) kände till Läkemedelslistan, Receptlistan och Läkemedelsförteckningen;

(b) hade fått utskrift av listorna och hur ofta; samt

(c) vilket/vilka underlag de använde för att hålla reda på den ordinerade läkemedelsbehandlingen.

777 patienter (485 kvinnor) gav informerat samtycke till att delta och intervjuades. Var tredje deltagare kände till Läkemedelslistan men bara knappt tio procent hade fått den regelbundet och använde den som underlag för läkemedelshanteringen.

Praktiskt taget alla patienter (99 procent) kände till Receptlistan och hade fått den vid varje receptexpedition på apotek. Två av tre använde Receptlistan som underlag för läkemedelshanteringen. Drygt hälften använde de expedierade förpackningarna som underlag, medan tio procent använde en handskriven lista.

Däremot var det endast ett fåtal patienter som kände till Läkemedelsförteckningen.

Provköp av läkemedel kan bli tillåtet

0

Provköpsutredningen har nu lämnats över till Socialdepartementet. I utredningen förslås lagändringar som gör det möjligt för tillsynsmyndigheten att låta en ung person provköpa tobak, folköl och receptfria läkemedel för att se om handeln kontrollerar legitimation på köparen. Provköparen måste ha fyllt 18 år och snarast efter ska handlaren underrättas om köpet. Syftet med lagförslagen är att ge myndigheterna möjlighet att effektivt kunna bedriva tillsyn av annars svårkontrollerade områden.

Förslaget gäller kontrollköp av receptfria läkemedel hos detaljhandeln och Läkemedelsverket och kommunerna får möjlighet till provköp. Arbetsgruppen föreslår inte att kontrollköp vid servering av alkohol införs eftersom man inte tycker att det finns tillräckligt starka skäl för det.  

– Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppens förslag ska nu skickas på remiss och målet är att lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2013.

TLV får rätt mot Ica cura

1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fick i februari rätt av Kammarrätten i ett mål mot Kronans droghandel. Enligt domen är det är olagligt att samla poäng på läkemedel som sedan omvandlas till rabatt. KD har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu har TLV även fått rätt i ett liknande mål som gäller Ica curas kunders möjligheter att samla poäng på sina inköp. Poängen ger sedan en rabattkupong. Förvaltningsrätten i Stockholm slår fast att apotekskedjan inte får registrera poäng när kunder handlar receptbelagda läkemedel. 

Scilifelab blir nationellt forskningsinstitut

0

Idag är Science for life laboratory (Scilifelab) ett samarbetsprojekt mellan Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Men från och med nästa år kommer det att bli ett nationellt forskningsinstitut under namnet Sweden Science for life laboratory (Scilifelab). Målet är att det nya institutet om några år ska omsätta runt en miljard kronor per år.

– Vi har höga ambitioner, Sverige ska ligga i framkant. Ett forskningsinstitut som Scilifelab kan samla de skarpaste hjärnorna och lägga grunden till nya, stora genombrott, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse aviserar en satsning på 220 miljoner kronor för att bidra till tekniklaboratorier. Samtidigt har Astrazeneca ingått ett femårigt samarbetsavtal med Scilifelab. Företagets intention är att satsa 5-10 miljoner dollar per år om de finner projekt av intresse.

– Scilifelab kombinerar avancerad teknologi med djup kunskap inom translationell medicin och molekylär biovetenskap, ett område som är av stort intresse för Astrazeneca för att hitta nya behandlingar till patienter, säger Anders Ekblom, vd Astrazeneca Sverige, i pressmeddelandet.

– Det är en fantastisk satsning på forskningen, och ett stort förtroende som regeringen, Wallenbergstiftelsen och Astrazeneca ger oss. Vi tänker ta det ansvaret och arbeta med både ett nationellt och internationellt perspektiv, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande, och får medhåll av de andra tre universitetens rektorer.

Försäljning av vitaminer bör begränsas anser danska forskare

0

För några år sedan, 2008, publicerade den danske forskaren Christian Gluud en metaanalys som visade att antioxidanterna snarare var farliga än nyttiga. Den gången drogs slutsatsen efter att forskargruppen sammanställt totalt 67 randomiserade studier i vilka över 232 606 individer ingått.

Nu har forskarteamet uppdaterat sin metaanalys med ytterligare elva studier och drygt 64 000 individer till. Och effekten på livslängden bekräftas ytterligare i den nya analysen.
? Effekten visar sig vara densamma så nu är vi ännu säkrare på resultatet, är Christian Gluuds konklusion.
Varför antioxidanterna har den här negativa effekten vet man inte, men forskarnas bästa förklaring, än så länge, är att de har en toxisk verkan som påverkar den normala åldringsprocessen negativt.
? Det här sambandet med ökad mortalitet finns säkert, säger Alicja Wolk näringsepidemiolog vid Karolinska institutet. De här tre är alla fettlösliga vitaminer, vilket betyder att om man tar stora doser så stannar de kvar i kroppen.

Men skillnaden mellan
de randomiserade studier som de danska forskarna sammanställt och vanligt folks intag är att man i studier ofta använder högre doser än de rekommenderade doser folk använder i vardagen, påpekar hon.
? Samtidigt finns förstås de som kanske känner sig hängiga och tar två multivitamintabletter istället för den rekommenderade dosen och dessutom äter margarin och dricker mjölk som båda är berikade produkter.
När den danska forskargruppen presenterade sitt resultat 2008 möttes de med skepsis, bland annat menade kritikerna att den ökade dödligheten kunde bero på att de som använder vitaminpreparat överlag lever osunt vilket skulle förklara den ökade dödligheten i gruppen. En kritik som Christian Gluud tillbakavisade eftersom metaanalysen byggde helt på randomiserade studier.

Redan när den
förra metaanalysen publicerades ansåg Christian Gluud att försäljningen av antioxidanter borde begränsas, men den gången blev vitaminerna kvar på hyllorna.
Den här gången har en debatt tagit fart i Danmark och det danska Livsmedelsverket har tillsatt en utredning.
Men Christian Gluud och hans forskarteam hävdar bestämt att försäljningen borde begränsas.

Samarbete mot inflammation

0

Samarbetet mellan de två läkemedelsföretagen innefattar fem monoklonala antikroppar samt fas III-studier med brodalumab som är planerad under det här året.
De här antikropparna hoppas de två företagen med tiden ska bli nya behandlingar mot inflammationssjukdomar.

Meda till Hongkong

0

I slutet av förra året öppnade Meda ett dotterbolag i Peking, nu har man också öppnat ett i Hongkong. Initialt ska bolaget marknadsföra produkter för behandling av atopiskt eksem och allergisk rhinit.

Enligt ett uttalande
från bolaget är det här början på investeringar som ska göras på nya lovande marknader. I Asien hoppas företaget på en betydande tillväxt framöver.

Snabb plan för avveckling i Södertälje

0

Det har nu gått två månader sedan Astrazeneca meddelade att man lägger ner forskningsverksamheten i Södertälje. Nu har en tidsplan för hur avvecklingen ska gå till börjat utforma sig. De som arbetar med forskningsprojekt i tidig fas får lämna företaget först, redan i slutet av april. I juni ska alla berörda få veta när de slutar och i slutet av augusti har ungefär hälften slutat. Planen är att i slutet av året ska de allra flesta ha slutat, men fackliga förhandlingar pågår fortfarande. Ett 40-tal forskare har blivit erbjudna tjänster vid Astrazenecas verksamhet i Mölndal.
– Det är en tuff men realistisk tidsplan som styrs av projekten och avvecklingsaktiviteten, sa Gunilla Osswald, ansvarig för avvecklingen av forskningsverksamheten, vid en pressträff den 2 april.

För att stödja personalen anordnar Astrazeneca bland annat arbetsmarknadsdagar, starta eget-dagar och inspirationsföreläsningar med tidigare anställda vid företaget i Lund. Dessutom har det startats en virtuell mötesplats för anställda, potentiella arbetsgivare och andra intressenter på Linkedin. Gruppen, som heter Astrazeneca R&D Södertälje and beyond har runt 700 medlemmar.

Det finns även en plan för forskningsprojekten i tidig fas. 25 stycken projekt ska föras över till Astrazenecas virtuella forskningsorganisation och 5 förs över till andra delar inom företaget. Runt tio forskningsprojekt förs över till ?new opportunities? vilket innebär att de kan säljas ut. I oktober ska de sista projekten i tidig fas ha lämnats över och i november ska de sista projekten i sen fas blivit överlämnade.

Några av de anställda har visat intresse för att köpa loss både projekt och utrustning, men i nuläget är en helhetslösning med välutrustade lokaler högsta prioritet. Det är totalt 150 000 kvadratmeter med både laboratorielokaler och kontorslokaler som Astrazeneca, om möjligt, vill hitta en ensam ägare till.

Flexiblare utbildning

0

Höstens apotekarutbildning i Umeå har utformats för att ge flexibilitet. Studenterna som börjar i höst kan påbörja apotekarutbildningen, men efter tre år ta ut en receptarieexamen istället.

Samma sak gäller
för den som påbörjat en receptarieutbildning men efter tre år vill gå vidare. Då finns möjlighet att fortsätta läsa i två år till och få ut en apotekarexamen.
Den här möjligheten är än så länge unik för Umeå.

Apotekarprogrammet som
är femårigt är en fortsättning på det befintliga nätbaserade receptarieprogrammet som startade i Umeå hösten 2003. Liksom det ges också apotekarprogrammet på nätet. Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö.

 

Tummen ner för EU-förslag om patientinformation

0

Just före årsskiftet var EU-direktivet om läkemedelsinformation uppe i ministerrådet och möttes där med kalla handen. Förslaget har också granskats av den svenska regeringen, konstitutionsutskottet och socialutskottet. Slutsatsen är att förslaget till regler inte är kompatibelt med den svenska grundlagen. Förslaget går ut på att den information som företagen ska få lämna till allmänheten först ska godkännas, antingen av EMA eller en svensk myndighet, vilket i Sverige är ett brott mot tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagstiftningen.

Även om det i
det senaste förslaget finns en ansats att värna de olika konstitutionella systemen i medlemsländerna, anser socialutskottet och konstitutionsutskottet att det är tveksamt om de här ändringarna räcker. Frågan har nu också varit uppe i riksdagen som gick på samma linje.
Sverige är inte ensamt om att vara kritiska till det här direktivet som nu stötts och blötts i snart tio år.

Pengar till utbildning om läkemedel

0

I oktober 2011 uttryckte Sveriges Läkarförbund och Sveriges Läkaresällskap i ett brev till socialdepartementet en viss oro över läkemedelsutbildningen för AT-läkare.
Nu har departementet hörsammat oron och avsatt fyra miljoner kronor för utbildningen. Ipuls, Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige får ansvaret för utbildningen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng