Månads arkivering april 2011

Personlighet påverkar följsamheten

0

En målmedveten patient har större benägenhet att sköta sin medicinering än en som har känslomässig instabilitet. En vänlig person har också goda chanser att ta sina läkemedel som den ska, men har samma person ett lågt värde på målmedvetenhet går det ofta sämre

De här resultaten kommer från en studie vid Sahlgrenska akademin som undersökt hur olika karaktärsdrag påverkar hur patienter sköter sin medicinering. I studien ingick 749 personer med kronisk sjukdom som fick besvara ett frågeformulär om hur de använde sina läkemedel.

Patienterna fick också skatta sig bland fem olika personlighetsdrag; utåtriktning, öppenhet, vänlighet, målmedvetenhet och känslomässig instabilitet.
– Våra personligheter påverkar hur vi tänker och agerar och studien visar att det också gäller hur vi tar våra läkemedel, säger Malin Axelsson, sjuksköterska och en av forskarna bakom studien.

Hon menar att det är viktig kunskap för den som ska informera en patient om dess läkemedel.
– I många fall kan informationen behöva individanpassas. En person som är väldigt strukturerad behöver kanske inte få tips om hur den ska komma ihåg att ta sina läkemedel utan ha hjälp med andra saker.

I studien, som publicerats i tidskriften Plos One, framkom till exempel att en person som var målmedveten och strukturerad men samtidigt hade lätt till oro, så var följsamheten inte lika bra. Malin Axelsson säger att även om man inte gör en lika omfattande enkät som vis studien så kan liknande frågeformulär vara till hjälp när patienter ska utbildas om hur de ska ta sina läkemedel.

GSK vill sälja Alli

0

Företaget meddelar att den planerade försäljningen är en del i at strömlinjeforma verksamheten och att fokusera på områden som tillväxtmarknader. Planen för Glaxosmithkline, GSK, är att göra sig av med delar av det receptfria sortimentet som säljs främst i Europa och USA.

Bland produkterna som de nu letar köpare till finns viktminskningspreparatet Alli (orlistat), Zantac (ranitidin) mor halsbränna och en serie vitaminer och kosttillskott. Flera av produkterna är storsäljare med enligt Pharma Times anser GSK trots det att verksamheten kommer att må bättre av att dra ner på sin produktportfölj.

Ungefär samtidigt som GSK meddelade sina planer har den inflytelserika amerikanska medborgarorganisationen, Public Citizen, vänt sig till FDA och krävt att både Alli och den receptbelagda varianten Xenical, dras in. Anledningen är rapporter om njur- och leverskador i samband med behandling.

Företaget uppger att de kommer att börja leta efter intresserade köpare den närmaste tiden och att försäljningen kommer att vara klar vid slutet av 2011.

Subkutan bortezomib effektivt vid myelom

0

I en studie av 222 patienter från ett femtiotal centra i Europa, Asien och Sydamerika jämfördes subkutan och intravenös behandling med bortezomib. Samtliga studiedeltagare hade drabbats av återfall i multipelt myelom, cancer i benmärgen.

Behandling med proteasomhämmaren bortezomib används ofta till dessa patienter och administreras intravenöst. Men behandlingen är förknippad med allvarliga biverkningar bland annat i form av nervskador, perifer neuropati. I den aktuella studien ville man undersöka hur behandlingen påverkades av att läkemedlet gavs subkutant istället.

Patienterna lottades till att få preparatet intravenöst eller subkutant under åtta 21-dagarscykler. Efter en uppföljningstid på i genomsnitt ett år var resultatet att de båda grupperna nått liknande resultat vad gäller förvärrad sjukdom eller total överlevnad. De som fick den subkutana behandlingen hade däremot färre allvarliga biverkningar, 57 procent jämfört med 70 procent i gruppen som fick den intravenöst. I den subkutana gruppen drabbades 39 procent av neuropati jämfört med 53 procent i den andra.

Forskarna menar att resultaten, som publicerats i Lancet Ocology, tyder på att den subkutana behandlingen kan vara ett bra alternativ till dagens intravenösa för dessa patienter. Studien har finansierats av Johnson & Johnson och Millenium Pharmaceuticals.

Sjuksköterskor rapporterar få biverkningar

0

Antalet rapporter var drygt 1000 fler 2009 då rapporterna om Pandemrix biverkningar var många, totalt 1655 stycken, 2010 var de 195 stycken.
? Undantar man vaccinerna ser man att mönstret och antalet är tämligen oförändrat, säger Lennart Waldenlind på Läkemedelsverket.
Waran är det läkemedel som det kommer flest rapporter om, undantaget vaccinerna, även allvarliga sådana. TNF-hämmarna Remicade och Enbrel liksom enalapril och Humira tillhör också de som toppar biverkningsrapporteringen.
Av rapporterna från ifjol var 93 så allvarliga att patienterna  dog, medan de var 114 under 2009.

Trots att sjuksköterskor
sedan 2007 ska rapportera biverkningar är de fortfarande mycket få. Drygt 80 procent av rapporterna kommer från läkare. Förra året var det 917 av rapporterna som skrivits av sjuksköterskor vilket är en minskning med närmare 500 jämfört med året innan.
? Vi konstaterar att den möjligheten för sköterskor ännu inte fått genomslag, säger Lennart Waldenlind.

Försök med förebyggande hiv-medicinering avslutas

0

I studien var det planerat att rekrytera 4000 kvinnor i Kenya, Sydafrika och Tanzania, men studien avblåstes efter att ungefär hälften, 1900 kvinnor rekryterats. I den gruppen såg man inte någon skillnad i antal som smittats med mellan gruppen som tagit bromsmedicinen Truvada (tenofovir och emtricitabin) och de som fått placebo. När studien avblåstes hade 28 i båda grupperna konstaterats smittade.

Resultatet förvånar en del forskare och experter, eftersom man i en studie som publicerades förra året fann att Truvada skyddade homosexuella män mot infektion.
En fråga som forskarna inte har svaret på innan studien drogs tillbaka är om kvinnorna som fick Truvada oftare än placebogruppen lät bli att ta sina mediciner. Fler kvinnor i den gruppen beskrev nämligen obehagliga biverkningar och de blodprov som samlats har ännu inte analyserats.

En annan studie från Sydafrika som publicerades i somras visade att vaginalt gel med tenofovir, som är en av substanserna i Truvada, betydligt minskade risken för infektion hos de kvinnor som använde gelen före och efter sex. En annan ännu obesvarad fråga är hur mycket Truvada som infunderas i slidväggarna där infektionen sker.

Naturläkare fick fängelse

0

För två år sedan kom det fram att kosttillskottet Fortidol, en storsäljare i Sverige innehöll nimesulid, som kan skada levern. Det svenska företaget började då tillverka tillskottet i Sverige.
Nu har mannen bakom Fortodol, Kurt Donsbach fått sin dom, ett års fängelse, bland annat för att ha sålt otillåtna läkemedel.

Bättre service än kunskap på nya apoteken

1

I en ny kundundersökning från Scandinfo Marketing Research sticker Apoteket AB ut. Kunderna tycks enligt enkäten ha absolut störst förtroende för personalens kunskaper på det gamla monopolföretaget. 51 procent av de tillfrågade som kände till kedjan ansåg att Apotekets AB:s personal är mycket kunnig. Näst bäst låg Apotek Hjärtat och Vårdapoteket, 24 procent ansåg att den personalen var mycket kunnig.

När det gäller servicen
på Apoteket AB anser kunderna att den är bättre än konkurrenternas, men skillnaden är inte lika stor. 46 procent anser att Apoteket AB:s personal är mycket serviceinriktad, också här ligger Apotek Hjärtat på andraplatsen med 28 procent.

Det finns inget
i den nya kundundersökningen som tyder på att de nya kedjorna knaprar in på det statliga apoteket, snarare tvärtom. De nya kedjorna ligger kvar på ungefär samma nivåer som man gjort sedan marknadsundersökningsföretaget började sina mätningar för ett år sedan. Däremot får Apoteket AB:s personal de högsta betygen sedan förra våren.

Apoteksradarn, som
undersökningen kallas, genomförs kontinuerligt med 75 webbintervjuer varje vecka med ett riksrepresentativt urval av personer mellan 18-70 år. De senast redovisade resultaten bygger på 600 sådana intervjuer.

Dirigent saknas i vården av våra äldre

Våra äldre behandlas fortfarande med läkemedelsterapi där bäst före datum passerades för 10 till 15 år sedan. En allenarådande patientansvarig läkare som tar hela ansvaret löser inte problemen med läkemedelsterapi. Första linjens hälso- och sjukvård till äldre leds av äldresjuksköterskor och apotekare. De kan tillsammans optimera läkemedelsbehandling och hänvisa till primärvården när kompetensen inte räcker till eller när diagnos saknas eller behöver säkerställas tydligare.

Självständigt arbete för äldresjuksköterska och apotekare är en grundförutsättning.  Precis som en läkare kan skriva remiss till en sjuksköterska eller apotekare ska en apotekare kunna skriva remiss till en läkare. Fler kompetenser vid diagnos och behandling inklusive läkemedelsförskrivning är lösningar som skulle göra den äldres livskvalitet och läkemedelsterapi bättre.

Med mina vardagserfarenheter som apotekare och med lång erfarenhet i vården understryks behovet av Nationella riktlinjer som dirigent i vården.

–    Vid apotekares granskning av journaler på SKL:s uppdrag misstänks att 20 av 29 patienter inte har objektivt fastställd diagnos. Hur ska då behandlingen kunna bli bra?
–    Överläkare säger till yngre kollega att den äldre kvinnan får stå kvar på vätskedrivande behandling för det är svårt att ändra till idag rekommenderad behandling. Apotekare tycker inte att det är svårt. Det verkar som om man vill ha kvar svängdörrspatienterna på sjukhuset för att kunna fortsätta att redovisa överbeläggning på avdelningen. Den äldre kvinnans livskvalitet verkar inte vara viktig.

Maj-Britt Elmvik
leg apotekare med inriktning äldre och läkemedel

Nytt försök med nationellt vaccinköp

0

Under maj månad räknar landstingen med att en ny anbudsförfrågan ska gå ut. Rullar allt på utan överklaganden skulle flickorna kunna börja vaccineras under oktober månad, tror Bo Claesson på Sveriges Kommuner och Landsting. Ett år senare än den tidigare planeringen.

Det upphandlade
vaccinet ska användas dels för att vaccinera alla flickor födda efter den första januari 1999 i skolan, men också för att erbjuda äldre flickor gratis vaccinering.

När landstingsdirektörerna
träffades i slutet av förra veckan diskuterades också andra lösningar, men en ny nationell upphandling ansågs vara det som trots allt skulle vara det snabbaste och juridiskt riktigaste sättet.
-Det var en diskussion om att landstingen eventuellt skulle göra egna upphandlingar, om risken för överklaganden skulle minska, men man landade i det här beslutet, säger Bo Claesson.

En diskussion
har också varit hur Gardasils kondylomskydd ska värderas. Om detta uttalar sig inte landstingsdirektörerna utan gav den expertgrupp som är knuten till upphandlingen att göra den värderingen

En tidigare
upphandling, som i mars 2010 vanns av GlaxoSmithKline AB som säljer Cervarix, överklagades av Sanofi Pasteur MSD som säljer Gardasil. Resultatet blev att upphandlingen ogiltigförklarades då avtalstidens längd i avtalet kunde förlängas vid särskilda skäl som kammarrätten, men inte länsrätten, bedömde som ogiltiga.

Tidsfristen för homeopatika går ut

0

I mitten av 1990-talet kom en ny lag som innebar att alla homeopatiska läkemedel skulle granskas och registreras av Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden. Men lagen innehöll också en övergångsbestämmelse som innebar att homeopatika som redan fanns på marknaden fortsatt fick säljas om företaget lämnade in en ansökan om registrering.

Nästa steg kom
2006 då bestämmelsen om att inga oregistrerade homeopatika skulle få säljas efter den sista april 2011infördes i läkemedelslagen.
? I praktiken försvinner inte några homeopatika första maj, eftersom alla gamla homeopatika nu är granskade och registrerade, säger Sandra Holt på Läkemedelsverket.
? Men under resans gång har det förstås försvunnit en del produkter, antingen för att de fått avslag eller för att företag dragit tillbaka sina ansökningar.

Totalt finns det
nu cirka 1200 registrerade homeopatika i Sverige.
? Vi har också tre- fyra nyansökningar med ett gäng olika produkter som ligger inne hos oss för granskning.
En ansökan om registrering av ett homeopatiskt läkemedel kan omfatta många olika produkter eftersom det räcker att företaget registrerar den produkt som har den minst utspädda varianten.

Ovanlig fraktur med bisfosfonater

0

EMA:s vetenskapliga kommitté, CHMP har efter utredning kommit fram till att atypiska lårbensfrakturer kan uppkomma vid behandling med samtliga bisfosfonater, till exempel Bondronat.
En varningstext om detta kommer nu att införas i produktresumén och bipacksedeln för samtliga bisfosfonater.

CHMP anser att
nyttan fortfarande överstiger riskerna med behandlingen. Men eftersom det idag inte finns någon optimal behandlingstid fastlagd bör osteoporosbehandlingen utvärderas kontinuerligt.

Pradaxa närmare godkännande

1

Den vetenskapliga kommittén, CHMP, har nu gett klartecken till att Pradaxa, dabigatran, får utökade indikationer.
Dabigatran är sedan tidigare godkänt inom EU för att förebygga venösa blodproppar vid höft- och knäledsoperationer.

Nu utökas
indikationen till att förebygga stroke och systemisk blodpropp hos vuxna med förmaksflimmer. Förutsättningen för behandlingen är bland annat att patienten haft en tidigare stroke, TIA-attacker eller blodpropp.

 

Ta det lugnt med Pandemrix

0

I avvaktan på resultatet av den europeiska översynen rekommenderar CHMP att medlemsländerna gör en individuell riskbedömning när man överväger att använda Pandemrix till barn och ungdomar.
Rekommendationen är den slutsats kommittén dragit av de data som framkommit i de preliminära resultaten från de svenska, finska och franska studierna om ett samband mellan Pandemrix och narkolepsi.

Den europeiska produktinformationen
för Pandemrix utökas med ny information samt en rekommendation att inför en eventuell vaccination av barn och ungdomar med Pandemrix noggrant överväga nyttan och riskerna.
Beslutet ska ses som en kompromiss mellan två skilda synsätt, skriver Läkemedelsverket i sin information. Läkemedelsverket och flera andra länders läkemedelsmyndigheter förespråkade ett beslut där man tydligt avråder från vaccination av barn och ungdomar, medan andra medlemsländer ansåg att CHMP i nuläget inte bör göra någonting i avvaktan på ytterligare data.

Resultatet av de pågående epidemiologiska studierna väntas vara klar i juli.

 

Fortsatt gratis TBE-vaccination på Åland

0

Kampanjen som pågått mellan 2006 och 2010 har nu förlängts till 2015. Men den tidigare undre åldersgränsen för gratis vaccinering har sänkts från sju till tre år.
Innan vaccinationsprogrammet infördes var TBE-incidensen cirka ett fall per 1 000 invånare, vilket innebar att sjukdomsrisken var mycket hög. I Sverige hade vi förra året totalt 734 rapporterade fall, alltså 8 per 100 000 invånare.

Vaccinationskampanjen har
inte helt lyckats utrota sjukdomen på Åland. Fortfarande har man i genomsnitt tio nya sjukdomsfall per år. Men resultatet är så bra att myndigheterna beslutat fortsätta kampanjen och att sänka åldersgränsen till tre år. Även om TBE-infektioner hos barn är ovanliga och sällan så allvarliga som hos vuxna motiverar myndigheterna det med den höga smittrisken på ön.

Rätten till gratis
vaccinering gäller grundserien om tre doser, påfyllnadsdoserna får ålänningarna bekosta själva.

HPV-vaccin kan ges flexibelt

0

Forskarna testade att vaccinera 903 flickor i Vietnam antingen inom det rekommenderade doseringsfönstret, med tre injektioner mellan noll till sex månader eller med längre tidsintervall som varierade från 9 till 24 månader (0-3 och 9 månader, 0-6 och12 månader eller 0-9 och 24 månader). Flickorna var i åldern 11-13 år.

Flickorna som
vaccinerades inom intervallen  0-9 månader och 0-12 månader utvecklade liknande antikroppskoncentration som  flickorna som vaccinerades inom det rekommenderade intervallet. Forskarna såg inte heller någon skillnad i biverkningar.
Genom de längre doseringsintervallen kunde läkarna vaccinera flickorna i samband med annan vård och de behövde inte kallas in för en separat vaccinering.

Forskarna menar
att den här möjligheten till flexiblare vaccinering, utan sämre resultat, gör vaccineringen både möjligare och mer kostnadseffektiv, speciellt i fattiga länder.
Livmoderhalscancer är framförallt en dödlig sjukdom just i utvecklingsländer, omkring 88 procent av dödsfallen sker där.

Octagam åter på marknaden

0

Det var i höstas som Octagam, på det svenska företaget Octapharmas initiativ, drogs tillbaka eftersom man hade sett en ökning av antalet tromboembotiska händelser. Octagam är ett humant immunoglobulin som används för att minska risken för infektion hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Koagulationsegenskaperna
hos faktor XIa och att ett antal kritiska steg i tillverkningsprocessen visade sig förklara förekomsten av ämnen som utlöste de tromboembotiska händelserna.
Octapharma har nu kommit tillrätta med de här problemen och ska också genomföra säkerhetsstudier när produkten åter är tillbaka för användning.
EU-kommisssionen ska nu fatta det formella beslutet och därefter väntas Octagam ganska snart finnas på marknaden igen.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng