Månads arkivering september 2010

Läkemedelsförskrivning varierar mellan kommuner

1

I riket som helhet fick 45,2 procent av patientgruppen 80 år och äldre tio eller fler läkemedel under 2008. Läkemedelsanvändningen till denna äldsta patientgrupp varierade dock efter kommun och landsting, enligt SFP:s kartläggning.

Bohuslän och Bohusdistriktet av SFP toppar statistiken med 50,4 procent, undantaget  Tanums kommun (42,7%). Att många äldre i behov av ett stort antal läkemedel är förklarligt och inget negativt i sig, men att förskrivningen ser olika ut beroende på vilken kommun man bor i indikerar något om vårdens kvalitet för äldre i de olika delarna av Sverige, menar SFP.

SFP:s analys av nyckeltalen är att andelen äldre med tio läkemedel eller fler, säger något om vården i stort för äldre. Kommuner och län med lägre andel antas ha bättre vård för sina äldsta än om andelen är hög.
 

Tusentals fast i läkemedelsmissbruk

0

Den statliga utredaren Gerhard Larsson har velat undersöka hur utbrett missbruk av läkemedel är i Sverige. I en brevenkät till 70 000 slumpmässigt utvalda i befolkningen svarade cirka en procent att de hade problem relaterade till läkemedelsanvändning rapporterar Dagens Nyheter.

Utredningen, som ska överlämnas till regeringen i vinter visar att omkring 185 000 svenskar hämtade ut minst en årsförbrukning av smärtstillande läkemedel, lugnande medicin eller sömnmedel under 2009.
– Jag är förvånad att det handlar om en så stor del av befolkningen, även om det i många fall inte handlar om en felaktig användning utan en befogad behandling, säger Gerhard Larsson till DN.

Enligt utredaren finns i ett genomsnittligt landsting utanför storstäderna ungefär 400-500 personer som behöver hjälp med att komma ur ett läkemedelsmissbruk.
-Läkaren som skriver ut beroendeframkallande läkemedel bör ta ett större ansvar för att patienterna ska kunna sluta med medicinen, säger han.

Seroquel XR får utökad indikation

0

På torsdagen meddelade Astrazeneca att deras antipsykostiska läkemedel Seroquel XR (quetiapin, fumarat) fått okej för en utökad indikation. Preparatet är nu godkänt som tilläggsbehandling vid egentliga depressionsperioder hos patienter med MDD (major depressive disorder) där tillräckligt behandlingsresultat inte uppnåtts med antidepressiv monoterapi.

Seroquel XR är idag godkänt i 72 länder för behandling av schizofreni, i 57 länder för bipolär mani, i 49 länder för bipolär depression, i 33 länder för underhållsbehandling vid bipolär sjukdom, i sex länder för egentlig depression och i tre för behandling av generellt ångestsyndrom.

Preparatet, som  under andra kvartalet 2010 sålde för 1,4 miljarder dollar, är samtidigt föremål för ett stort antal rättsprocesser i USA.

Bisfosfonater kopplas till ökad cancerrisk

0

Forskare från den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA har analyserat data från landets hälso- och sjukvårdsregister för att undersöka om det kunde hitta någon koppling mellan användning av bisfosfonater och risken att drabbas av cancer i mag-tarmregionen. De samlade in uppgifter om män och kvinnor över 40 år som diagnostiserats med esofaguscancer, magcancer eller kolorektalcancer mellan 1995 och 2005.

Deras slutsats är att de personer som fått bisfosfonater utskrivet fler än tio tillfällen eller som behandlats med det längre än fem år löpte en dubbelt så hög risk att drabbas av esofaguscancer jämfört med kontroller som inte tagit bisfosfonater. I studien, som publicerats i Brittish Medical Journal, fann de inget samband mellan bisfosfonater och magcancer.

De brittiska forskarna säger att esofaguscancer är väldigt ovanlig men att en fördubblad risk ändå bör tas i beaktande vid långtidsanvändning av bisfosfonater. Jane Green, en av läkarna bakom studien, säger till Reuters att en liknande studie med data från samma databaser inte visade på något samband men att den här studien följt patienterna över en längre tid.
– Användningen av bisfosfonater ökar och det är viktigt att se våra resultat ur ett större perspektiv. Vi har ännu inte tillräckligt med information om långtidseffekter och risker av de här preparaten för att dra några slutsatser, säger hon.

Läkemedelsverket
stuvar om

0

Läkemedelsverket har de senaste åren fått ett antal nya uppdrag och i samband med det gjort en genomgång av myndighetens struktur och uppbyggnad. Ett resultat av detta är en omorganisation som sjösattes den 1 september.

Förändringarna innebär bland annat att myndigheten bildat fyra nya utredningsenheter. Dessa ska ansvara för kliniska och prekliniska utredningar vid ansökningar om godkännande eller ändringar av läkemedel. Dessutom ska enheter arbeta med uppföljning av produkterna vid användning.

En av de nya enheterna ska jobba med farmakovigilans och hantera biverkningsrapporteringen ansvara för att spana efter tidgiga signaler på problem med ett läkemedel. Den regulatoriska enheten delas upp i en ny regulatorisk enhet och en enhet för produktinformation.

Tanken med omorganiseringen är att arbetet på myndigheten ska effektiviseras men till en början varnar man för att det kan bli lite rörigt.

Apotek1 blir Hjärtat

0

I maj stod det klart att Altorägda Apotek Hjärtat köpt konkurrenten Apotek1 av finländska Tamro. Under en övergångsperiod har apoteken drivits som Apotek1 men nu sker övergången fullt ut. Under september kommer alla Apotek1 Att få nya skyltar och inredning och sortiment kommer att anpassas till Hjärtats.

Totalt har nu Apotek Hjärtat 245 apotek vilket gör dem till den största kedjan efter Apoteket AB som har 330. Enligt uppgifter från Apotek Hjärtat kommer kunder kunna hämta läkemedel på recept och e-recept som vanligt.

Ny behandling vid förmaksflimmer

0

Vid ESC-kongressen i Stockholm (European Society of Cardiology) har nya europeiska riktlinjer för behandling av förmaksflimmer presenterats där läkemedlet Multaq från Sanofi-Aventis är en av behandlingsnyheterna.  

Multaq (dronedaron) godkändes i november 2009 av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av kliniskt stabila vuxna patienter med tidigare episoder av, eller pågående, icke-permanent förmaksflimmer för att förhindra återfall eller för att sänka hjärtats kammarfrekvens.

ATHENA-studien ligger till grund för det europeiska godkännandet. En studie där dronaderon jämfördes mot placebo och där resultaten visar att preparatet förutom att normalisera hjärtats rytm- och frekvensreglering även minskade risken för sjukhusinläggning på grund av hjärt- kärlhändelser eller död med 24 procent.   

Cirka 150 000 svenskar beräknas lida av förmaksflimmer och är en av de vanligaste rytmrubbningarna hos äldre personer. Sjukdomen gör att hjärtat arbetar hårdare och mindre effektivt och ökar risken för olika typer av kärlkomplikationer som hjärtsvikt och stroke, och därmed risken för död.

Multaq ingår sedan den 18 maj 2010 i högkostnadsskyddet med följande begränsning: endast som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerare och blodförtunnande läkemedel, för patienter med icke-permanent förmaksflimmer med minst en av de kardiologiska riskfaktorerna tidigare stroke eller TIA, hypertoni, diabetes, hjärtsvikt (ej instabil klass III eller klass VI) och/eller hög ålder, över 75 år.

Råd från farmacevter sparar stora pengar

1

Finlands Apotekareförbund, AFP, har tillsammans med Pricewaterhouse Coopers undersökt vilka konsekvenser rådgivning från farmacevter har för samhällsekonomin. Resultaten som presenterats på International Pharmaceutical Federation, FIP:s pågående konferensen i Lissabon, visar att det handlar om stora summor.

Studien genomfördes 2009 och består av data från tidigare offentlig forskning och statistik om bland annat receptfel och vårdinläggningar och en enkätundersökning av 200 farmacevter och läkare i Finland. En expertpanel bestående av jurister, advokater och farmacevter var med i arbetet med bedömningar av de hälsoekonomiska effekterna.

Forskarna menar att råd från farmacevter på öppenvårdsapotek sparat omkring 6,2 miljoner läkarbesök, 750 000 besök på akutmottagningar, 123 000 patientnätter på sjukhus och 2,6 miljoner förskrivningar per år.
– De här besparingarna blir sammanlagt 565 miljoner euro år som kan spenderas på andra viktiga saker, säger Erkki Kostiainen från AFP i ett pressuttalande.

Han menar att de största besparingarna kommer av att en patient får råd om egenvård på apoteket som gör att han eller hon inte behöver besöka läkare och att apotekspersonalens tips och råd om egenvård hjälper många. De tjänster som undersökningen visar att farmacevterna utförde kostnadsfritt var, kontroll av följsamhet, rättelser av förskrivningsfel, upptäckte interaktioner och allmänna hälsoråd.
– Även om vissa delar av studien bygger på åsikter och erfarenheter från läkare och farmacevter snarare än exakta fakta så ger de en indikation om de totala besparingarna, säger Erkki Kostiainen.

Nytt blodproppsmedel effektivt

0

Studien innefattade 3400 patienter med djup ventrombos som antingen fick Waran (warfarin) eller Xarelto (rivaroxaban). Prövningsgruppen fick de första tre veckorna 15 mg rivaroxaban två gånger per dag, därefter fick de under tre, sex eller tolv månaders tid 20 mg rivaroxaban dagligen. Dessa jämfördes med patienter som fick standardbehandlingen med enoxaparin följt av vitamin-K-antagonist (Waran eller acenocoumarol).

Resultaten, som presenterades på onsdagen vid Hjärtkongressen ESC i Stockholm, visar att Bayer Schering Pharmas Xarelto är lika effektiv som dagens standardbehandling med Nycomeds Waran.

Enligt forskare bakom studien är ytterligare en fördel med Xarelto lättare att administrera än Waran då det ges i tablettform. Xarelto är idag godkänt för att förebygga blodpropp i samband med  höft- och knäledsoperationer.

Gardasil godkänt för kvinnor upp till 45 år

0

Gardasil från Sanofi Pasteur MSD är godkänt för att ge effekt mot fyra typer av HPV, 6, 11, 16 och 18. Efter ett beslut från EU-kommissionen i veckan får vaccinet marknadsföras för som effektivt hos kvinnor upp till 45 år. Kommissionen godkänner även en uppdatering av den produktinformationen för Gardasil genom att lägga till att vaccinet har effekt när det gäller att förebygga reinfektion eller sjukdom med koppling till HPV 6, 11, 16 eller 18 hos kvinnor som tidigare exponerats för samma virustyp men då blivit av med infektionen.

I förra veckan meddelade företaget att deras HPV-vaccin Cervarix från Glaxosmithkline, GSK, fått beviljat en ändring i produktresumén med avseende på virustyper. Förutom de tidigare typerna av HPV 16 och 18 erkänns nu vaccinet även ha effekt mot typerna 31, 33 och 45.

GSK är det vaccin som vann upphandlingen för den nationella vaccinering av flickor som ska inledas i höst. Sanofi Pasteur MSD som tillverkar det konkurrerande Gardasil har begärt en överprövning av upphandlingsbeslutet och upphandlingen är stoppad tills den juridiska processen är avklarad.

Medicinska redaktörer beroende av ärliga författare

0

Diskussionen om så kallade spökskrivna vetenskapliga artiklar blommar upp i Sverige och andra länder med jämna mellanrum. Att läkemedelsindustrin anlitar pr-företag som skriver artiklar och att välkända forskare lånar ut sina namn till studier som de inte varit med att genomföra har visat sig vara ett omfattande fenomen. I juni presenterade den europeiska forskande läkemedelsindustrin, Efpia, ett dokument med syfte att göra publiceringsprocessen ärligare. Där står bland annat att även resultat som är negativa för ett företag ska publiceras.

Sabine Kleinert är medicinsk redaktör på Lancet och har länge arbetat med att öka transparensen inom forskningen och tycker att dokumentet är ett steg på vägen.
– Men man önskar att ett sådant dokument kommit för många år sedan, känslan av äntligen, är den man känner mest, säger hon.

Sabine Kleinert är också vice ordförande i organisationen Committee on Publication Ethics, COPE, en ideell sammanslutning av redaktörer för akademiska tidskrifter som arbetar för att sprida kunskap och utforma riktlinjer om vetenskaplig publicering. Hon menar att problemet med spökskrivare fortfarande är stort men betydligt mindre än för ett tiotal år sedan.  Det kräver enligt henne att man på varje vetenskaplig tidskrift hela tiden är medveten om fenomenet.
– På Lancet har vi som standard att man måste fylla i om någon annan än de som varit delaktiga i studien varit med och skrivit och är det så ska man uppge hur denna finansierats. Bara det att man aktivt måste svara ja eller nej tror jag gör att många svarar ärligt, det är skillnad på det än att lita på att någon självmant uppger att en pr-firma varit inblandad.

Ett av problemen med publicerade studier är att det är så prestigeladdat att stå med som författare på en studie. Det, menar Sabine Kleinert, bidrar till att forskare lånar ut sina namn trots att de inte varit delaktiga i det vetenskapliga arbetet.
– Det kan vi som tidskrift aldrig kontrollera, vi måste helt enkelt lita på att de som står som författare är det. Universitet och högskolor fyller en viktig roll i att lyfta problemet och ta ställning och lära sina forskare att det inte är okej.

När debatten om spökskrivare pågick under våren i Sverige hade läkemedelsindustrin som ett argument att det till stor del handlade om att industrin misslyckats att förklara för allmänheten hur en klinisk studie går till. Att det ofta är så många människor inblandade att de som faktiskt gör jobbet inte är de som står som författare. Men den förklaringen ger inte Sabine Kleinert mycket för.
-Så svårt är det inte att ange vem som gjort vad. För oss är det okej att en person från till exempel en pr-byrå står som författare men då ska det tydligt framgå.

Sabine Kleinert ser hoppfullt på framtiden och tror att det kommer att bli allt mer ärligt.
– Jag tycker att vi sakta, sakta rör oss i rätt riktning och att vi närmar oss alltmer transparens när det gäller hela processen med vetenskapliga publiceringar

Mer tid för Astrazeneca nå uppgörelse

0

Astrazeneca har fått mer tid att nå uppgörelse för de omkring 6000 stämningar som hävdar att företagets antipsykostiska preparat Seroquel kan ge biverkningar so. diabetes. Beskedet kommer efter att en juridisk instans beslutat att inte skicka tillbaka de pågående fallen till deras hemstäder för rättegång, rapporterar Bloomberg News. Motiveringen var att det skulle kunna förhindra förlikningsförhandlingar.

Astrazeneca har nått förlikning för cirka två tredjedelar av de totalt 26 000 anklagelserna de haft emot sig angående Seroquel. Föresträdare för företaget säger till Bloomberg att de kommer att fortsätta arbetet med att nå uppgörelser för de kvarstående fallen, samtidigt som bolaget står fast vid sin försvarsställning.

Seroquel är Astrazenecass näst största läkemedel med en försäljning på 4,9 miljarder dollar under förra året.

Bättre strokeskydd med Pradaxa än Waran

3

Behandling med Waran (warfarin) är standardbehandling för personer som lider av förmaksflimmer för att minska risken att drabbas av stroke. I den så kallade Rely-studien som publicerades för ett år sedan jämfördes behandling med Pradaxa (dabigatran) i dosen 110 eller 150 mg två gånger dagligen med konventionell warfarinbehandling. Slutsatsen i den var att dibigatran gav ett bättre skydd mot stroke hos personer med förmaksflimmer.

Men att överge warfarin som standardbehandling har av många forskare ansetts osäkert då det är ett relativt billigt och välbeprövat läkemedel. Nackdelarna är att dosbestämningen är kritisk och patienterna måste göra täta kontroller av koagulationsförmågan för att inte riskera att drabbas av blödningar.

Den nya analys, som har publicerats i Lancet, visar forskarna bakom Rely-studien att fördelarna med dabigatran var oberoende av hur bra inställd warfarindos patienterna hade. Resultaten presenterades vid den pågående hjärtläkarkongressen ESC i Stockholm och visar att dabigatran i hög dos gav ett bättre strokeskydd och i den låga dosen gav färre blödningsbiverkningar är warfarin.

Men resultaten skiljer sig mellan olika länder och till och med mellan olika sjukhus, beroende på hur bra uppföljning och kontroll som patienterna som står på warfarin får. Fördelarna med dabigatran var större vid sjukhus som hade sämre kvalitet på warfarinmonitoreringen. Den lokala standarden är enligt studien av stor betydelse för vilka vinster som det skulle innebära att gå över till att standardbehandla med dabigatran.

Studien är finansierad av företaget Boehringer Ingelheim som marknadsför Pradaxa.

Cannabis kan minska kronisk smärta

0

Personer som lider av kronisk neuropatisk smärta orsakad av skador eller fel i nervsystemet, har ofta svårt hitta smärtlindring som hjälper. Opiater, antidepressiva, antiepileptika och lokalanestetika kan användas men effekten varierar och biverkningarna gör att följsamheten ofta blir dålig.

Nu har en grupp forskare från Mc Gill University Health Centre genomfört en mindre randomiserad kontrollstudie för att undersöka de smärtlindrande effekterna av inhalerad cannabis. Forskarna använde tre styrkor av drogen med 2.5, 6 eller 9.4 procent av den aktiva substansen tetrahydrocannabinol, THC eller placebo. Försökspersonerna fick inhalera en dos a 25 mg genom en pipa tre gånger dagligen i fem dagar följt av nio dagars uppehåll. Cykeln upprepades fyra gånger.

De personer som fick den högsta dosen cannabis sade sig uppleva en högre grad av smärtlindring likoms mindre ångest och nedstämdhet jämfört med placebo. Tony Dickenson, expert i smärtmedicin vid University Collage i London säger till BBC att patienter med kronisk neuropatisk smärta ibland uppger att de får smärtlindring av cannabis men att det inte är helt hälsosamt att självmedicinera.

Studien är publicerad i Canadian Medical Association Journal och forskarna bakom skriver att det behövs mer forskning för avgöra om fördelarna överväger nackdelarna, liksom studier som jämför rökt cannabis med tabletter.

Omkring en procent  beräknas lida av neuropatisk smärta i Sverige idag.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng