Månads arkivering november 2008

Få känner till omregleringen av apoteksmarknaden

0

På uppdrag av Farmaciförbundet har företaget Novus Opinion gjort en telefonundersöknina bland svenskar om omregleringen av apoteksmarknaden. En av frågorna som ställdes var om personen känner till att Apoteket ska privatiseras. 40 procent svarade att de inte känner till det.

Sämst är kunskapen bland svenskar i åldern 16 till 29 år där hela 71 procent svarade att det inte kände till omregleringen.
– Det är upprörande och oroande att regeringen valt att koncentrera sig på att informera de kommande aktörerna och  att informationen om privatiseringen till  läkemedelskonsumenterna är undermålig så nära inpå privatiseringen, säger Åsa Norrman-Grenninger, kanslichef på Farmaciförbundet.

Undersökningen genomfördes under månadsskiftet oktober-november då 1000 svenskar över 16 år intervjuades. Personerna fick svara på frågor om de känner till att Apoteket ska privatiseras och vem de tycker ska stå för en oberoende information om läkemedels effekter och biverkningar i fortsättningen. På den senasre frågan kunde de välja mellan svarsalernativen; privata företag som tillverkar läkemedel, en fristående statlig aktör eller någon annan.

Svaren visade att 70 procent vill att informationen ska komma från en statlig aktör som inte är kopplad till apoteksägare eller industrin, en fråga som Farmaciförfundet jobbar hårt för.

 Åsa Norrman-Grenninger menar att många konsumenter är oroliga för vad som kommer att hända  efter den 1 juli nästa år.
– Problemet är att apoteksreformen inte utgår från läkemedelskonsumenterna och deras behov. Regeringen talar om en ökad tillgänglighet men det innebär så mycket mer än bara antal apotek., säger Åsa Norrman-Grenninger.

Första traditionella växtbaserade läkemedlet godkänt

0

Sedan i maj 2007 gäller EU:s nya lagstiftning för klassificering av naturläkemedel. Lagen innebär att de flesta av preparaten som tidigare var naturläkemedel ska klassas om till antingen traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel med väletablerad medicinsk användning.

Nu är det första traditionella växtbaserade läkemedlet godkänt av Läkemedelsverket. Det är produkten Alpenkraft för lindring av symtom vid förkylning och tillfällig hosta som godkänts. Produkten marknadsförs av tyska Salus Haus GmbH & Co KG och har tidigare sålts som ett frilistat naturmedel med tillfälligt försäljningstillstånd.

För att en produkt ska klassas som ett traditionellt växtbaserat läkemedel krävs att den har använts i traditionell medicin under minst 30 år, varav minst 15 år inom EU. Produkten kan till exempel ha funnits som naturmedel eller naturläkemedel i Sverige. Några krav på visad effekt i kliniska studier finns inte för traditionellt växtbaserade läkemedel.

Europeers livslängd kartlagd

3

Kvinnor i flera av de europeiska länderna lever både friskare och längre än svenska kvinnor. Männen i Sverige klarar sig bättre i konkurrensen, visar en ny rapport där livslängd och hälsa i de 25 EU-länderna har jämförts. I genomsnitt lever europeiska kvinnor och män som i dag är 50 år ett friskt liv tills de blir ungefär 70 år.

Det är en engelsk forskargrupp som gjort studien på uppdrag av EU:s allmänna hälsoprogram. Rapporten publiceras på tidskriften Lancets hemsida. Forskarna konstaterar att skillnaderna inom länderna varierar mer med avseende på antal år människor förväntas leva med bibehållen hälsa, än för den  förväntade totala livslängden. Men även den siffran varierar mycket mellan länderna.

Italienska män väntas till exempel leva i 80 år vilket är drygt nio år längre än män från Lettland, som ligger i botten av listan. Det skiljer sex år i livslängd mellan kvinnor i Frankrike och Lettland, 85,4 år och 79,3 år.
Svenska män och kvinnor förväntas leva tills de blir 70 år med bibehållen hälsa. Det placerar  kvinnorna på sjunde plats och männen på fjärde i den europeiska ligan. Detta kan jämföras med Danmark som toppar listan. Danskarna kan förvänta sig att leva tills de blir 73 år med hälsan i behåll.

Författarna till artikeln framhåller att skillnaderna mellan länderna bland annat speglar satsningar på äldreomsorgen. På tio år har svenskarna ökat sin förväntade livslängd med cirka tre år. Svenska män lever idag i genomsnitt till dess att de fyllt 80 år, och de svenska kvinnorna kan väntas bli 84 år.

Stress ett skäl till ökad förskrivning av antibiotika

0

Under 2007 toppade landstinget i Halland listan över antibiotikaförskrivningen till barn under 4 år. Användningen hade stigit med 25 procent på bara ett år. För att komma till rätta med de höga siffrorna genomfördes en omfattande kampanj riktad mot läkare i länet. Som en del i detta har ett 20-tal distriktsläkare djupintervjuats för att ta redan på orsaker till antibiotikaförskrivande. Det visade sig att stress och intensiva arbetsdagar bidrog till att läkarna snabbt ville hjälpa sina patienter. Ett sätt att göra det kunde vara att förskriva antibiotika om patienten ville det.

En annan anledning som kom fram vid intervjuerna var omfattande omstruktureringar. Landstinget i Halland genomgick en stor förändring under 2007 då det blev först i landet med att låta patienterna själva välja vilken mottagning som ska få dennes vårdpeng, det så kallade vårdval Halland.
–  Vissa av läkarna menar att en sådan stor omorganisation påverkar verksamheten och deras egen inställning. Tankar om att vilja behålla patienter och vara dem till lags kom fram i intervjuerna,  säger Mats Erntell som är smittskyddsläkare i länet till Läkemedelsvärlden.

Användningen av antibiotika i Halland är högst i rika kommuner, ett mönster som går igen i hela landet.
–  Det kan bero på att föräldrar med högre inkomst är mindre benägna att vänta ut en sjukdom, de kräver läkemedel fast det kanske inte behövs eller inte ens hjälper. De är vana att ha kontroll och vill undvika att stanna hemma med sjukt barn, förklarar Mats Erntell.

Inom ramen för informationsarbetet skickades mejl till läkarmottagningar med statistik över hur mycket antibiotika just den mottagningen hade förskrivit och vilka sorter. Det ordnades också möten med diskussion för vårdpersonal i länet och arbetet tycks ha gett resultat. Under 2008 års första månader minskade förskrivningen till de små barnen med 30 procent.
–  Läkarna har tagit till sig informationen, många har nog tänkt till och ifrågasatt om det verkligen är nödvändigt i alla fall, säger Mats Erntell.

Men målet är att minska förskrivningen ytterligare. Nu går man vidare och ställer liknande frågor till alla allmänläkare i Halland via landstinget hemsida för att få en bättre bild av anledningen till det trots allt höga förskrivandet är. Däremot kommer det inte bli någon direkt ekonomisk bestraffning för mottagningar som skriver ut mycket antibiotika på det sätt som det framkommit i media, säger Mats Erntell.

Nya föreskrifter om celler och vävnader för tillverkning av läkemedel

0

Den som driver en anrättning som hanterar celler eller vävnad från
människa måste nu ha ett tillstånd av Läkemedelsverket. De som redan
bedriver en sådan inrättning måste skicka in en ansökan senast den 1
december i år.

De nya reglerna om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga celler och vävnader började gälla den 1 juli i å.  Läkemedelsverkets föreskrifter är ett komplement till de nya lagarna och gäller för tillfällen då mänskliga celler och vävnader används för läkemedelstillverkning.

Blanketter för ansökan och mer information finns på www.lakemedelsverket.se

Diabetiker använder insulin för viktnedgång

0

Det är forskare vid Diabetes Australia Victoria som sett att av 250 personer med typ 1-diabetes struntar en tredjedel i att regelbundet ta sitt insulin. Hälften av dessa tog dagligen en lägre dos än de skulle.

Som anledning uppgav personerna att de vilel gå ner i vikt och allra störst var problemet bland unga kvinnliga diabetiker.
– Som i alla andra grupper finns det folk med typ 1-diabetes som har problem med sin vikt och kroppsuppfattning, sade Phil Bergman, specialist på typ 1-diabetes och ätstörningar vid Monash Medical Centre i Melbourne till tidningen Sydney Morning Herald.

I studien framkom också att bara tolv procent av patienterna tiidigare hade fått frågan om de någon gång underdoserade sitt insulin. Forskarna uttryckte en oro över detta eftersom för låga insulinnivåer på längre sikt kan leda till skador på hjärta, ögon och njurar.

Resultaten presenteras den 14 november i samband med World Diabetes Day.

Stress gav ökad användning av antibiotika

0

Förra året toppade landstinget i Halland listan över antibiotikaförskrivningen till barn under 4 år. Förskrivningen hade stigit med 25 procent jämfört med 2006. När ett 20-tal läkare djupintervjuades visade det sig att stress och intensiva arbetsdagar gjorde läkarna mer benägna att snabbt vilja hjälpa patienterna.

Landstinget i Halland genomgick också en stor förändring under 2007 när de var först med att låta patienterna själva vilken mottagning som ska få dennes vårdpeng. Landstingets smittskyddsläkare Mats Erntell säger till Sveriges radio att en sedan stor omorganisation kan ha påverkat verksamheten och läkarnas inställning.

Efter förra årets höga siffror startades en omfattande informationskampanj för att minska förskrivningen av antibiotika, en kampanj som tycks ha gett resultat. Under 2008 års första månader minskade förskrivningen till de små barnen med 30 procent.

Men Mats Erntell tycker att användningen fortfarande är för hög nästa år införs ekonomiska straff för mottagningar som skriver ut för mycket.
? Det handlar om kvoter, hur man använder olika antibiotika. Landstinget gör mätningar på den vanliga förskrivningen och sätter gränser. På sikt kommer det få ekonomisk betydelse för den enskilda mottagningen, säger han till Sveriges Radio.

Schweiz först i Europa att godkänna Zevtera

0

Ceftobiprol har blivit godkänt för behandling av komplicerade infektioner i hus och mjuka vävnader samt för behandling av fotinfektioner hos diabetiker. Ceftobiprol tillhör gruppen cefalosporiner och är en bredspektraantibiotika som slår mot multiresistenta bakterier.

Preparatet som utvecklats av Johnson & Johnson:s och Janssen-Cilag och marknadsför av företaget Basilea är sedan i juni godkänt i Kanada. Företaget drabbades av ett bakslag tidigare i våras då de fick nej för Zevtera av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Myndigheten efterfrågade ytterligare data på produkten.

Fiber och pepparmyntolja effektivt mot IBS

1

Omkring en miljon svenskar beräknas ha problem med mag-tarmkanalen som med ett samlat namn kallas för IBS, irritable bowel syndrome.  Uppkomsten till sjukdomen är oklar och vilken som är den bästa behandlingen har länge varit föremål för diskussion. Nu har brittiska forskare gått igenom data för omkring 2 500 personer med diagnosen IBS och sett att behandling med pepparmyntolja verkar vara mest effektivt följt av lösliga fibrer och kramplösande medel.  

Allra bäst resultat gav behandling med pepparmyntolja. Forskarna tittade på studier av totalt 392 patienter där 75 procent blev hjälpta av pepparmyntolja.  För patienter behandlade med kramplösande blev en av fem hjälpta, bäst effekt gav preparat innehållande skopolamin.

Av patienter som fått behandling med fiber såg forskarna att olösliga fibrer som fullkorn inte gav någon relevant effekt medan lösliga fibrer som psylliumfrö var effektivare. En av elva patienter som fick psylliumfrö blev hjälpta.

Alex Jones från St James University Hospital i Leeds som lett studien, säger till BBC att resultaten visar att dessa traditionella och relativt billiga behandlingar kan vara bra förstahandsalternativ vid IBS. Författarna säger också att eftersom biverkningarna var få kan det vara bra för patienterna att prova sig fram till vad som passar dem bäst.

– De här preparaten har används för behandling av IBS i 15-20 år men hamnat i skymundan när nya läkemedel nått marknaden, sådana som sedan dragit tillbaka på grund av säkerhetsproblem, säger Alex Jones.

Resultaten finns publicerade på the British Medical Journal:s hemsida

Gardasil skyddar män mot genitala vårtor

0

Studien, vars delresultat presenteras på
EUROGIN-kongressen i Nice idag, visar att Gardasil ger män ett 90-procentigt skydd
mot externa genitala vårtor.

I studien ingår cirka 4000 män i åldern 16-26 år. I
kontrollgruppen, som behandlats med placebo, fanns 31 fall av gentiala vårtor.
I gruppen som behandlats med Gardasil fanns 3 fall.

Det här är första studien som utvärderar ett HPV-vaccins
effekt på män, skriver Merck i ett pressmeddelande. Företaget räknar med att
lämna in en ansökan till amerikanska FDA om att få Gardsil godkänt för män
under slutet av året.

I Europa marknadsförs Gardasil av Sanofi-Pasteur
MSD som också planerar att lämna in ansökan om att få Gardasil godkänt för män, men först under 2009.

Svårt hitta säkra testmodeller för biologiska läkemedel

0

Under den sista dagen på årets Läkemedelskongress diskuterades framtidens forskning på läkemedel. I fokus stod biologiska läkemedel som utgör en allt större grupp på marknaden. Som biologiska läkemedel räknas sådana vars aktiva substans har biologiskt ursprung. Många av dessa ingår i vanliga läkemedel som till exempel antikroppar, enzymer, interferoner och hormoner. Omkring 25 procent av alla läkemedel som 2006 godkändes av FDA och EMEA var biologiska.

Denna relativt nya läkemedelsgrupp har haft en enorm betydelse för flera behandlingar av bland annat autoimmuna sjukdomar och cancer. Monoklonala antikroppar registreras till exempel ett stort antal varje år. En utmaning med dessa är att det krävs andra metoder för att mäta renhet och mängd aktiv substans preparat.
– Vissa problem är förväntade, till exempel när man använder djurantikroppar i människa. Men även med adalimumab (Humira) som är en human antikropp drabbas upp till 16 procent av allergiska reaktioner, sade Nina Brenden från Astrazeneca.

En av svårigheterna består i att man för ett biologiskt preparat mäter mängden aktivitet och inte bara mängden av själva substansen. Då räcker inte tekniska detektionsmetoder utan måste kompletteras med olika former av bioassays, vilka kan vara svåra att standardisera eftersom det inte handlar om exakta värden. Därför är det svårt att förutsäga hur reaktionen blir i människa.

Flera tog upp exemplet med antikroppen TGN1412 i när sex brittiska män efter att frivilligt deltagit i fas I studier av ett antiinflammatoriskt blev svårt sjuka. Antikroppen hade testats i djurmodeller utan att några allvarliga biverkningar hade setts.
– Adekvata djurförsök är nödvändiga vid utveckling av biologiska läkemedel men ingenting kan garantera hur reaktionen blir i människa, sade Kerstin Wickström från Läkemedelsverket som pratade om relevansen av djurförsök vid dessa typer av läkemedel.

Christina Brattsröm, medicinsk chef på Abbott Scandinavia och tidigare transplantationskirurg sade att det positiva med det brittiska misslyckandet var att en expertgrupp utformade ett antal rekommendationer för kliniska studier på biologiska läkemedel.

Mer samarbete mellan industri, regulatory och akademi efterlystes av alla deltagare. Liksom att de var överens att det inte går att utesluta att ett fall som det med TGN 1412 händer igen.

GSK planerar neddragningar i Storbritannien

0

I juli meddelade GSK att de planerar att slå igen en av sina fabriker i brittiska Sussex 2011 med 500 antällda. I veckan kom  ytterligare ett besked om neddragningar, denna gång drabbas anläggningen i staden Kent som kommer att stänga 2013. På ungefär tip år har antalet anställda vid enheten i Kent gått från 3000 till mindre än 1000. En av de största anledningarna till nerdragningarna är utgående patent.

Patentet för epilepsimedlet Lamictal (lamotrigin) gick nyligen ut och nästa år står Valtrex (valaciklovir) för behandling av herpes på tur. Tillsammans utgjorde dessa två produkter för 60 procent av fabrikens produktion.

Stor brist på Subutex

0

Orsaken till bristen uppges vara att parallellimportörerna som tidigare i år stått för cirka 85 procent av leveranserna inte levererat lika mycket som väntat. Detta har gjort att Schering-Ploughs försäljning har ökat. Subutex (buprenorfin) används för att att behandla heroinberoende och enligt Svenska Brukarföreningen, en organisation för männiksor som vill sluta missbruka, är råder nu stor oro. Många är rädda att återfalla i missbruk utan tillgång till läkemedlet.

Bristen har ansetts så allvarlig att  Läkemedelsverket nu tillåter Schering-Plough att marknadsföra Subutex i utländska förpackningar i Sverige. I slutet av nästa vecka bör apoteken ha tillgång till dessa enligt Schering-Plough. Förpackningarna är avsedda för bland annat Norge, Tjeckien och Italien men har samma innehåll som svenska.

Förstahandpreparat för personer som vill sluta med heroinmissbruk är Suboxone. Suboxone innehåller precis som Subutex den aktiva substansen burprenorfin med med en tillsatts av naloxon som gör att det inte ger någon ruseffekt. Men vissa grupper av användare föredrar Subutex av medicinska eller andra skäl. Det är dessa som nu drabbas av bristen.

Läkemedelsverket kallar också tillbaka ett antal förpackningar med Subutex från importören Orifarm på grund av de märkts med felaktigt utgångsdatum. Berörda apotek finns uppgivna på Läkemedelsverkets hemsida.

Subutex tillverkas av brittiska företaget Reckitt Benckiser Healthcare. Både Subutex och Suboxone marknadsförs i Sverige av amerikanska läkemedelsföretaget Schering-Plough.

EU-kommissionen vill satsa på särläkemedel

0

EU-kommissionen vill att medlemsländerna ska sätta mer fokus på sällsynta och ovanliga sjukdomar. Som sällsynta sjukdomar räknas de som drabbar färre än 5 av 10 000 personer. I ett förslag till en strategi från kommissionen skriver de att det bör bli lättare för läkemedelsföretagen att ta fram särläkemedel på nya områden. 

Kommissionen vill också att varje medlemsland tar fram en nationell handlingsplan som garanterar behandling för personer med sällsynta sjukdomar och öka kunskapsutbytet mellan länderna. Ett nätverk av experter ska byggas upp för att patienter ska garanteras en god vård.

 Kommissionen skriver att beslutsfattande vad gäller prissättning och ersättningar ofta blir onödiga flaskhalsar som bromsar patienternas tillgång till särläkemedel. Genom ett ökat samarbete inom EU vad gäller vetenskapliga bedömningen av särläkemedlens kliniska värde skulle detta kunna undvikas.
–    Kunskapen om sällsynta sjukdomar är fragmenterad inom EU. Många av dessa sjukdomar är inte ens kända. Genom att samarbeta mer kan vi på ett konkret sätt ge miljoner människor bättre behandling, skriver Androulla Vassiliou, EU-kommissionär inom hälsoområdet i ett pressmeddelande.

 Den nya strategin ska presenteras vid en EU-konferens om nationella handlingsplaner för sällsynta sjukdomar i Paris den 18 november.

Prostagard första godkända växtbaserade läkemedlet

2

Sedan i maj 2007 gäller en ny läkemedelslagstiftning för klassificering av naturläkemedel inom EU. Lagen innebär att de flesta av preparaten som tidigare var naturläkemedel ska klassas om till antingen traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel med väletablerad medicinsk användning. Fram till april i år kunde företagen skicka in ansökan om att bli godkända i någon av klasserna till Läkemedelsverket.

Nu har det första preparatet i gruppen väletablerade växtbaserade läkemedel fått klartecken. Det är Prostagard från Biona Pharmaceuticals som blivit godkänt av Läkemedelsverket. Den aktiva substansen i produkten är sågpalmetto och indikationer är lättare vattenkastningsbesvär i form av till exempel täta urinträngningar.

För att få en produkt godkänd som väletablerad växtbaserat läkemedel krävs att det har använts som läkemedel under minst tio år inom EU och att det finns vetenskapliga data inklusive kliniska studier som visar på effekten.
För traditionella växtbaserade läkemedel krävs att de har används inom traditionell medicin under minst 30 år varav minst 15 år inom EU. Det kan till exempel röra sig om produkter som varit naturmedel eller naturläkemedel i Sverige. För dessa finns inga krav på kliniska studier.

Svenskt preparat kan ge snabbare förlossning

0

En långdragen förlossning är jobbig för både mamma och barn. I dag får hälften av alla kvinnor som föder sitt första barn värkstimulerande medel på grund av svaga och ineffektiva värkar. Hos 15-25 procent är värkarbetet så svagt att mamman måste förlösas med akut kejsarsnitt eller med hjälp av sugklocka.

Femton förlossningskliniker i Sverige deltar just nu i en studie med ett preparat som gör att förlossningen går snabbare. Läkemedelskandidaten heter PPL02 och är ett heparinanalog som påverkar muskulaturen och gör livmodertappen mjukare vilket i sin tur gör förlossningsarbetet smidigare.

Ett av sjukhusen som deltar i studien är Kärnsjukhuset i Skövde, KSS. Där värvas just nu gravida kvinnor som vill delta.
–  Anledningen till upptäckten var att man hade sett att kvinnor som behandlades med heparin hade snabbare förlossningar än andra. berättar förlossningsöverläkare Jan Leyon som är ansvarig för studien vid KSS.

Den aktuella substansen PPL02 påminner om heparin (heparinnatrium) men är förändrad så att det inte har samma blodförtunnande effekt. Kvinnorna som deltar i studien är förstagångsföderskor mellan 18 och 40 år som haft en graviditet utan komplikationer. Kvinnorna får en subkutan injektion med 0,4 ml av substansen per dag i en vecka innan förlossningen. Hälften av deltagarna får placebo i form av saltlösning.

I vår beräknas studien vara klar.
– Förhoppningen är att behandling kan ges till kvinnor med en långdragen förlossning och kunna undvika fall som annars leder till kejsarsnitt. En annan grupp är de som av någon anledning måste få sin förlossning igångsatt. Då är livmodertappen helt oförberedd och med behandlingen skulle det kunna göra muskulaturen mjukare, säger Jan Leyon.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng