Månads arkivering januari 2008

Plåster mot Alzheimer

0

Kolinesterashämmaren Exelon har, i kapselform, använts för behandling av Alzheimers sjukdom sedan slutet av 1990-talet. Nu har företaget Novartis utvecklat produkten och marknadsför rivastigmin också som depotplåster. Även plåstret ingår i läkemedelsförmånen.
Det är det första plåstret för behandling av sjukdomen.

Indikationen är
symptomatisk behandling av lätt till måttligt svår Alzheimers sjukdom. Läkemedelsverkets värdering av Exelon är att effekten på kognitiva funktioner är blygsam och av samma storleksordning som för övriga kolinesterashämmare med samma indikation.

 

Fängelse för olagligt Viagra

0

Mannen åtalades i höstas, efter en anmälan från företaget Pfizer, för att ha sålt förfalskade Viagra via hemsidor på flera språk. Enligt åtalet var handeln omfattande och yrkesmässig. Den dömde beräknas ha tjänat minst en miljon kronor på försäljningen.
Tabletterna smugglades in i Sverige och skickades sedan med post till kunderna.

En dom
angående internetförsäljning har tidigare resulterat i dagsböter, då gällde fallet försäljning av rimonabant som kosttillskott.
-Att det blev fängelsestraff i det här fallet borde avskräcka de som ägnar sig åt illegal försäljning av läkemedel, säger Kerstin Hjalmarsson på Läkemedelsverket.
Det bör också få polisen att prioritera de här ärendena, hoppas hon.
-Det har man inte gjort tidigare.
Läkemedelsverket som anmälde försäljningen av rimonabant har också anmält internetförsäljning av produkter som innehåller efedrin samt sildenafil.

Expertmöte om nya dyra läkemedel

0

I dag och imorgon diskuterar experter från åtta europiska länder hur nya läkemedel kan introduceras i sjukvården. Deltagarna kommer från, förutom Sverige, bland annat Italien, Tyskland, Spanien och Österrike.

På mötet
ska man jämföra de olika strategier som länderna har för att förbättra den rationella användningen av läkemedel. Syftet är att hitta metoder för att säkerställa att svårt sjuka patienter får den mest avancerade behandlingen, samtidigt som man kan sortera bort läkemedel utan säkerställd nytta. Läkemedelscentrum i Stockholm Läns landsting kommer att presentera sin modell för tidig spaning över framtida läkemedel i pipeline, så kallad horizon scanning.
Förhoppningen från deltagarna är att mötet ska lägga grunden för ett framtida forsknings- och utvecklingsarbete.

EMEA och Kanada sluter avtal

0

Skälet till avtalet är bland annat att patienterna snabbare ska få tillgång till nya läkemedel. EU och Kanada har sedan många år samarbetat på läkemedelsområdet. Med det nya avtalet kan parterna utbyta konfidentiell information som till exempel utkast på lagstiftning, vetenskapliga råd inför godkännanden men också information om säkerheten på läkemedel som redan finns på marknaden.
Ett liknande avtal upprättades i början av förra året mellan EU och Japan.

Statiner skyddar vuxna diabetiker

Patienter med diabetes har förhöjd risk att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, risknivån brukar jämställas med personer som redan haft en hjärtinfarkt. Behandling med statiner är en viktig åtgärd för att minska risken, och effekten har visats i tidigare studier. Men en sammanslutning av forskare som kallas CTT, cholesterol treatment trialists collaborators, ville gå vidare och försöka ta reda på om statinbehandling är lika effektiv för patienter med diabetes som patienter utan diabetes, och om nyttan med statiner skiljer sig beroende på vilken typ av diabetes patienten har, patientens lipidvärden, eller andra faktorer.

För att få svar på sina frågor utförde forskargruppen en metaanalys som omfattade 18686 personer med diabetes och 71370 personer utan diabetes som ingått i 14 randomiserade prövningar av effekten av sänkt LDL-kolesterol med statinbehandling. Patienterna följdes i genomsnitt i 4,3 år.

Studien, som publiceras i veckans nummer av Lancet, visar att statiner förebygger allvarlig hjärt- kärlsjukdom hos personer med diabetes, och att effekten var jämförbar med effekten hos personer utan diabetes. Analysen visar att mortaliteten sänktes med 9 procent för varje mmol/L sänkning av LDL-kolesterolet i diabetesgruppen. Motsvarande siffra för personer utan diabetes var 13 procent för varje mmol/L sänkning.
Den relativa risksänkningen var densamma oavsett ålder, kön och tidigare förekomst av kardiovaskulär sjukdom. Efter fem år var det 42 färre fall av allvarliga hjärt- kärlhändelser per 1000 statinbehandlade diabetiker.

Forskarna drar slutsatsen att de flesta patienter med diabetes borde behandlas med statiner om det inte är så att deras risk är mycket låg, till exempel barn, eller att behandling vore olämpligt, till exempel under graviditet.
De tillägger även att förutom läkemedelsbehandling är det viktigt att inte glömma vikten av livsstilsförändringar som att sluta röka, äta hälsosamt och motionera regelbundet.

Studiens resultat är övertygande, skriver professor Bernard M Y Cheung från University of Birmingham, Storbritannien, i en kommentar till artikeln som publicerats i samma nummer av tidningen.
Men noteras bör att ett antal studier som inte visat samma stora nytta med statiner inte fanns med i metaanalysen, till exempel studierna 4D, ASPEN och CORONA. Inte heller mindre studier, opublicerade studier eller studier som publicerats på andra språk än engelska, kommenterar han.
Beslut om behandling bör heller inte baseras på relativ risk, utan patientens absoluta risk för hjärt- kärlsjukdom, skriver Bernard M Y Cheung, som inte anser att det är läge att ändra några behandlingsriktlinjer i nuläget.

Apoteket erbjuder förtidspension

0

Apoteket har de senaste veckorna gått ut med ett erbjudande till anställda om att de kan få avgångspension eller avgångsvederlag om de slutar i förtid.
Men det här erbjudandet kände inte de två fackförbunden, Farmaciförbundet och Sveriges Farmacevtförbund till förrän medlemmar började höra av sig.
? Eftersom vi inte fått någon som helst information från företaget blev vi minst sagt tagna på sängen och kunde inte ge något annat råd än att de ska ta det lugnt och tänka sig för innan de skriver på, säger Tero Huhta, ombudsman på Farmaciförbundet.
De som hört av sig är såväl oroliga medlemmar som undrar om de måste gå med på att sluta i förtid liksom medlemmar som undrar varför de inte fått ett erbjudande.

Enligt Elisabet Linge Bergman
, presschef på Apoteket, är det ett helt frivilligt erbjudande som ett 50-tal medlemmar hittills fått. Hur många som hittills tackat jag vet hon inte än och kan inte heller säga om fler kommer att tillfrågas.
Erbjudandet är enligt henne en följd av förfrågningar från anställda, som inför de stora förändringar som företaget nu står inför, hört av sig och undrat över möjligheterna att gå i pension i förtid.
? Och det har tagits emot mycket positivt. Vi står ju inför en stor omställning och en del anställda som arbetat länge inom företaget vill sluta inför den.

Men förutom att företaget tillmötesgått vissa anställdas önskemål har det också gått ut erbjudande om avgångsvederlag på grund av arbetsbrist på lite längre sikt.
? Det är alltså inget generellt erbjudande för personer som uppnått en viss ålder. Eftersom det är rent individuella överenskommelser behövs inga förhandlingar.
Enligt Farmaciförbundet vill företaget att anställda som fått erbjudandet ska bestämma sig mycket snabbt, i princip på några dagar.
? Problemet är kanske främst de som erbjuds avgångsvederlag. Säg att man erbjuds en årslön om man slutar. Om man sedan har ett eller ett par år kvar innan pensionen ska man nog tänka sig för. Det kan vara svårt att få ett nytt arbete när du är 63 år, säger Tero Huhta.
? Det är helt klart att man nu börjar rusta inför omregleringen.
Han beskriver Apotekets agerande som godtyckligt och är irriterad över att arbetsgivaren valt att ensidigt själv bestämma vilka som ska tillfrågas.

De två facken
har nu vänt sig till Apoteket för att få klarhet i på vilka kriterier som personer väljs ut och vilka villkor som gäller.

Ny chef för Socialstyrelsen

0

Lars-Erik Holm nu generaldirektör för Statens strålskyddsinstitut efterträder Kjell Asplund på posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. Skiftet sker 1 mars då Kjell Asplund går i pension.

Lars-Erik Holm
har i tolv år varit generaldirektör på SSI. Han började sin karriär som läkare på Karolinska institutet, där han i början av 1980-talet blev docent i onkologi. Han har också varit medicinalråd vid Folkhälsoinstitutet. Idag är han ordförande i Internationella strålskyddsinstitutet och svensk representant i FN:s vetenskapliga strålningskommitté

Sms-reklam dömd i Norge

0

Minst 30 000 norrmän mellan 18-35 år fick en söndagsmorgon ett sms från läkemedelsföretaget Nycomed med texten ?Tuff morgon? Tung dag? Ska vi hjälpa dig igenom dagen?? med en länk till företagets hemsida om läkemedlet Ibumetin (ibuprofen) och var det fanns att köpa.

Det norska läkemedelsverket
vände sig till Legemiddelindustriforeningen som konstaterat att sms:et bryter mot branschreglerna.
? Reklamen bryter mot regler om innehåll och form anser föreningen.
Nycomed å sin sida hävdar att man använt sig av en ny kommunikationskanal och att det inte fanns utrymme till all information i textmeddelandet.
Industriföreningen säger i sitt utlåtande att sms inte passar för läkemedelsreklam och företaget ska betala 50 000 norska kronor för sitt sms: ande

Barnmorskor bör få större ansvar vid medicinsk abort

0

Idag när många aborter är medicinska, det vill säga läkemedel används, har barnmorskor fått allt större del i abortprocessen. Enligt Socialstyrelsens utredning kan deras roll, utifrån de lagar som finns, kunna vara större.

Socialstyrelsen föreslår generella ordinationer på en vårdenhet istället för individuella ordinationer, förutsatt att det rör sig om okomplicerade graviditeter. Men ansvaret för ordinationerna ska ligga kvar på läkaren.
Med ett sådant arbetssätt skulle kvinnor kunna få ett snabbare omhändertagande, anser Socialstyrelsen.

Vårdförbundet säger
i ett uttalande att genomgången av läget när det gäller medicinska aborter är bra, men slutsatsen tar inte ansvar till verkligheten.
-Barnmorskor har idag kompetens att utföra medicinska aborter. Vad som behövs är en ändring i abortlagstiftningen. Att barnmorskor förbises ansvar att utföra medicinsk abort är att blunda för den kompetens som redan finns.

Få nya läkemedel i USA förra året

0

Det är den amerikanska analytikern Ira Loss som gått
igenom vilka nya läkemedel som blivit godkända i USA förra året. Totalt passerade
19 nya substanser myndighetens granskning, vilket är tre färre än året innan skriver nyhetsbyrån Bloomberg.
Antalet nya läkemedel har inte varit så få sedan 1983 i USA, det året godkändes
14 nya läkemedel.  

Både Novartis och Glaxosmithkline fick två läkemedel var
godkända, och ligger därmed på delad förstaplats.

Aktörer positionerar sig

0

Sveriges Farmacevtförbund är positiva till att utredningen och regeringen så tydligt sätter ner foten och markerar att det kommer bli en omreglering av marknaden. Men samtidigt reagerar de starkt på flera stora delar i utredningen.
? Jag tycker nästan att Lars Reje är lite naiv i sin tro på att det här med mångfald på marknaden kommer att lösa sig själv, säger Cecilia Bernsten.

Det är framförallt den prissättningsmodell som Lars Reje presenterar som Farmacevtförbundet vänder sig emot.
? Vi vill inte ha ett system där Läkemedelsförmånsnämnden bestämmer ett maxpris och att det sedan är enskilda apotek som ska förhandla ner priserna från läkemedelsföretagen. Det enda det kommer leda till är att pengarna kommer hamna hos de stora apotekskedjorna. Det blir inte billigare för konsumenten och samhället kommer enbart gå plus minus noll, säger Cecilia Bernsten.
? Dessutom gör en sådan modell att det blir oerhört svårt för enskilda apoteksägare att etablera sig på marknaden.

Istället vill Farmacevtförbundet se en utveckling där Läkemedelsförmånsnämndens mandat blir ännu större än idag.
? Det system vi har i Sverige idag där LFN förhandlar om och bestämmer priser utifrån vad som är kostnadseffektivt är ett oerhört värdefullt system som andra länder sneglar på.

Positivare tongångar kommer från det andra fackförbundet på området, Farmaciförbundet.
– Även om vi i grunden velat ha kvar detaljhandelsmonopolet och tror att det är bättre och säkrare, tycker jag att Rejes utredning i grunden är positivare än jag vågat hoppas, säger ordförande Carina Jansson.
– Jag blev till exempel mycket glad när Reje sa att såväl apotekare som receptarier med erfarenhet kan bli läkemedelsansvariga på apoteken.

Hon gläds också över att Lars Reje understryker vikten av bra rådgivning på apoteken.
– Det är också bra att infrastrukturen läggs i ett statligt bolag, däremot blev jag lite fundersam över att delbetalningssytemet nu ska ligga på apoteken och att alla apotek ska ordna det själva. Idag sköts ju det centralt, det kommer att bli mer arbete för personalen.

Carina Jansson oroas också över att det receptfria sortimentet inte behöver ha samma pris i hela landet. Det kan mycket väl innebära att egenvårdsvarorna blir dyrare i glesbygden menar hon.

Hos Läkemedelshandlarna, som är intresseorganisationen för parallellimportörer, har man idag fokus på att försöka förstå vad den föreslagna prissättningsmodellen innebär.
? Vi tycker förstås det är glädjande att utredaren värderar parallellimporten så högt och dessutom skriver att han räknar med att den ska spela än ännu större roll i framtiden. Men det är samtidigt lite oroande att dagens mycket tydliga och välfungerande prismodell ska ersättas med en som är betydligt krångligare och mindre transparent, säger ordförande Torsten Mattsson.
 ? Parallellimporten sparar skattebetalarna 1 miljard per år, och vi är måna om att det fortsätter vara så. 

För Per-Arne Sundbom på Konkurrensverket är utförsäljning av Apoteket den springande punkten för att utredningens mål, om konkurrens, mångfald, effektivisering och prispress ska ha en chans.
– Det viktiga är att Apotekets marknadsandel minskar drastiskt, inte hur många butiker som säljs. Med effektivare distributionskanaler är det inte säkert att vi i framtiden behöver så många butiker, de kanske kommer att minska. En tumregel är att en aktör med 40-50 procent av marknaden är en för stor dominant.
– Utförsäljningen måste också ske samtidigt som omregleringen sätts i sjön, alltså till årsskiftet 2008/09.

Andra röster som uttalat sig under dagen är bland annat Reumatikerförbundet som är nöjda med utredningen. ?Förslagen i utredningen gör att patientsäkerheten och tillgången på förskrivna läkemedel säkerställs även om apoteksmonopolet tas bort? skriver de i ett pressmeddelande.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, spår att resultatet om Rejes förslag går igenom blir högre läkemedelskostnader utan fördelar för patienterna. Magnus Thyberg och Ulla Lönnberg Endre som deltagit i utredningen som experter från SKL anser att analyserna i utredningen är för grunda.

Från SKL:s sida anser man till exempel att landstingen ?så som betalare? ska prisförhandla direkt med företagen. Ett krav som landstingen för övrigt hade också när den förra regeringen beslutade om inrättandet av LFN, Läkemedelsförmånsnämnden.

Ägarfrågan hänger i luften

0

Ägarfrågan ingick inte i direktiven för den utredning som Lars Reje presenterade idag. Ändå gick han tydligt ut och markerade att en utförsäljning av Apoteket är en förutsättning för att en omreglerad apoteksmarknad ska fungera. Väljer staten att behålla Apoteket AB intakt måste de samtidigt belägga Apoteket med flera handelshinder. Bland annat måste man hindra företaget att driva affärsutveckling, och det måste bli restriktioner kring hur de anställda får arbeta på konkurrerande företag.
? Det kommer att bli som en våt filt på Apoteket som idag är ett företag med utvecklingsambitioner, säger Lars Reje.
? Jag har inte med det att göra, men det finns all anledning att begränsa Apoteket AB:s marknadsandel.

Den utvecklingen är inte något som lockar Apotekets vd Stefan Carlsson.
? Den våta filten är ett skräckscenario. För oss är det helt klart det sämsta alternativet, men vi kan inte göra något annat nu än att vänta in ägardirektiven, säger han.

Hur stor del av Apoteket som bör säljas ut vill varken Lars Reje eller Stefan Carlsson kommentera. Däremot presenterade Lars Reje en del tankar kring hur en utförsäljning skulle kunna gå till:
? Ett sätt är att paketera Apoteket i kluster om 80-100 små och stora apotek som är geografiskt spridda.

Fokus på prismodeller i Rejes förslag

0

Läkemedelsföretag eller läkare ska inte få äga apotek men den som får tillstånd att driva apotek ska inte heller själv behöva ha farmacevtisk kompetens. Dörren öppnas även för grossister som apoteksägare. Det är Lars Rejes förslag när han nu är klar med den del av apoteksmarknadsutredningen som handlar om öppenvårdsapoteken.
Däremot ska det alltid finnas farmacevtisk personal när apoteken är öppna och alla apotek ska ha tillgång till läkemedelsansvarig som kan vara apotekare eller receptarie.

En radikal ändring
, om Rejes förslag går igenom, är att generikamarknaden ska förändras enligt norsk modell. Istället för att företagen som nu har en budgivning om lägsta pris varje månad ska priserna på kopiorna sänkas med i förväg fastställda procentsatser. En, enligt Lars Reje, robust men säker modell under en övergångsperiod.
I ett andra steg, när en ny marknad är etablerad anser utredningen att det kan finnas plats för en mer dynamisk prissättning.

Rejes prissättningsmodell
innebär också att apotekens utpris på läkemedel ska vara detsamma över hela landet. Men enskilda apotek ska själva förhandla om inköpspriset. 70 procent av apotekens eventuella rabatter vill Reje ska tillfalla staten. Med den här modellen tror Reje att samhället ska kunna göra besparingar.
? Men det förutsätter att stora tunga apotekskedjor etablerar sig som har kraft att prisförhandla med de stora företagen, säger Lars Reje.

Utredningen föreslår
också att ett nytt helstatligt bolag ska ta över ansvaret för den IT-infrastruktur som Apoteket AB idag ansvarar för, till exempel receptregistret, högkostnadsdatabasen och receptbrevlådan för elektroniska recept.

Giftinformationscentralen
om nu drivs av Apoteket ska istället drivas i aktiebolagsform som ett dotterbolag till SOS Alarm som idag ägs gemensamt av staten och Sveriges Kommuner och landsting.
Första januari 2009 föreslår Lars Reje att de nya reglerna ska börja gälla.

Flyktingvård bör utredas

0

Idag har bara flyktingbarn rätt till sjukvård på samma villkor som andra bosatta i Sverige, medan vuxna asylsökande i princip bara har rätt till akut sjuk- och tandvård. I flera år har sjukvården för såväl gömda som asylsökande diskuterats, men mycket lite har hänt, säger Kjell asplund till Svenska Dagbladet idag.

I sitt krav på regeringen hänvisar Socialstyrelsen bland annat till FN:s rapportör Paul Hunt som kritiserat Sverige för att ha en diskriminerande lagstiftning som strider mot folkrätten. Enligt Svenska Dagbladet håller socialminister Göran Hägglund med om att något måste göras, men eftersom regeringen inte är överens kan han inte utlova någon utredning under våren.

 

 

Fler kan få subventionerat Reductil

0

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN har utökat subventionen för viktminskningsläkemedlet Reductil (sibutramin). Det är sedan årsskiftet subventionerat för alla patienter med ett BMI (Body Mass Index) på minst 28 och som samtidigt har diabetes typ 2 eller höga blodfetter.
Tidigare ingick läkemedlet i högkostnadsskyddet enbart för patienter med ett BMI på minst 28 om de samtidigt hade diabetes typ 2.Subventionen gäller också för feta patienter; ett BMI på minst 35.

Företaget Abbott hade ansökt om generell subvention, det vill säga att läkemedlet skulle subventioneras för alla patienter med godkänd indikation som är ett BMI på minst 30 eller på minst 27 om patienten samtidigt lider av diabetes eller dyslipidemi. Något LFN alltså avvisade.

Genom ändringen
gäller nu samma subvention för Reductil som för viktreduktionsmedlet Acomplia. Eftersom företaget sänkt priset på Reductil är det nu ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med Acomplia anser LFN.
För båda läkemedlen gäller att de ska förskrivas när patienten inte svarar på viktminskningsprogram utan farmakologisk behandling.

 

Herpesläkemedel kan hjälpa mot sömnsjuka

0

Afrikansk sömnsjuka är en dödlig sjukdom som drabbar både människor och boskap. Det finns inget fungerande vaccin, och de läkemedel som idag finns tillgängliga är giftiga eller besvärliga att använda. Men resultat från en forskargrupp i Umeå ger hopp om nya behandlingsmöjligheter.

Parasiten som orsakar Afrikansk sömnsjuka, T. brucei, sprids av tse-tseflugor i centrala Afrika. För att överleva är parasiten beroende av adenosin som tas upp från blodet. En forskargrupp vid Umeå universitet har nu visat att parasiten har ett effektivt enzym, adenosinkinas, som omvandlar adenosin till de nukleotider som parasiten behöver för att tillverka DNA och RNA.

Gruppen fann att parasitens enzym också bröt ned adenosinanalogen Ara-A (adeninarabinosid), som tidigare använts för att behandla herpes. Ara-A bröts ned till nukleotider som påverkade resten av metabolismen på ett sätt som gjorde att parasiten dog. Tidigare studier har visat att andra adenosinanaloger har fungerat effektivt mot sömnsjuka i försöksdjur, men det har inte tidigare varit känt varför.

Forskarna, som presenterar sina resultat i Journal of Biological Chemistry, menar att eftersom medlet tidigare använts mot herpes, så är det troligtvis säkrare än de andra adenosinanalogerna som har ansetts för giftiga för att testas på människor.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng