Månads arkivering oktober 2007

Intensivare jakt på riskpatienter

0

De flesta får reda på att de har typ 2-diabetes av en tillfällighet vid en rutinkontroll på företagshälsovården eller i samband med ett läkarbesök. Dessutom går många omkring odiagnostiserade, man räknar med att var tredje diabetiker inte vet om att de har sjukdomen.

Efter diagnosen kommer livet för alltid att kretsa kring blodsockernivåerna. Och kontroll av glukosvärdet är viktigt för att förhindra svåra komplikationer som blindhet, amputationer och njursvikt. Men att kontrollera blodsockret är inte tillräckligt vilket många patienter tror. Den uppfattningen understöds av läkemedelsindustrins marknadsföring som fokuserar på blodsockervärdet.

Många som har diabetes är inte medvetna om den ökade kardiovaskulära risk som sjukdomen ger. Det är inte diabetes i sig som ger ökad dödlighet, utan den förhöjda risken för hjärt-kärlsjukdom. Studier har också visat att de vaskulära komplikationerna blir betydligt värre vid typ 2-diabetes än vid typ 1-diabetes.

För en diabetiker kan det vara lika viktigt att sänka blodtrycket och blodfetterna som att sänka blodsockret. Enligt studier som UKPDS och Steno 2 ger enbart glukoskontroll en liten minskning i kardiovaskulär risk. Trots intensiv behandling av blodsockret med insulin eller en sulfonureid reducerades inte risken för hjärtinfarkt signifikant och risken för stroke inte alls.
? Kunskapen är väl spridd bland diabetologer men den stora utmaningen ligger i att sprida kunskapen till primärvården, säger Åke Sjöholm, professor och överläkare vid internmedicinska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

En mycket vanlig komplikation vid diabetes är hjärtsvikt, något som hittills har varit åsidosatt till förmån för forskning kring blodsockersänkande behandling. Förra året startade Åke Sjöholm och medarbetare ett kliniskt forskningsprojekt för behandling av hjärtsvikt vid diabetes med det nyligen registrerade läkemedlet Byetta (exanatid).

Tidigare djurstudier och ett par pilotstudier på människa har visat att substansen har potential att skydda och stärka hjärtat. Andra typer av läkemedel för typ 2-diabetes är i stort sett bara inriktade på att sänka blodsockret, påpekar Åke Sjöholm.
? Om den planerade pilotstudien ger positivt resultat kommer vi att gå vidare med en större studie och i ett senare skede även titta på hjärtinfarkt och stroke, säger han.  

En undersökning som nyligen publicerades i Annals of Internal Medicine visar att framstegen under de senaste 25 åren i att minska dödligheten för personer med diabetes i stort sett har begränsats till män. I den amerikanska studien jämfördes dödligheten för kvinnliga och manliga diabetiker under åren 1986, 1992 och 2000. Medan männen kunde uppvisa en minskning i åldersjusterad dödlighet på drygt 40 procent, vilket är jämförbart med ickediabetiker, hade kvinnliga diabetiker fortfarande dubbelt så hög dödlighet som andra kvinnor. Bristen på förbättring bland kvinnorna är oroande, menar forskarna.

En tidigare studie, den så kallade RAND, visade att kvinnor med diabetes och hjärtsjukdom får sämre vård än män. Uppgifterna baserades på data för 50 000 män och kvinnor i olika sjukvårdsystem i USA. Den största skillnaden var att kvinnor i mindre utsträckning hade nått rekommenderade kolesterolnivåer samt att de inte fick ACE-hämmare och betablockerare lika ofta som männen. Tidigare forskning har dessutom visat att kvinnor i mindre utsträckning får dyra medicinska behandlingar som ballongvidgning.

För några år sedan gjorde distriktsläkare Jonas Lidfeldt vid Lunds universitet en undersökning av 7 000 kvinnor mellan 50 och 59 år. Den visade att 14 procent av kvinnorna hade nedsatt sockertolerans och över sex procent hade diabetes. Av dessa kände merparten inte till sin sjukdom innan studien startade.

? Andelen kvinnor med diabetes i vår studie stämmer med internationella undersökningar där fler kvinnor än män brukar ha typ 2-diabetes. Däremot stämmer den inte med sjukvårdsstatistiken från Skåne där män oftare får behandling för diabetes. Resultaten tyder alltså på att det finns ett stort oupptäckt behov av vård för kvinnor med typ 2-diabetes, säger han. 

Jonas Lidfeldts studie visade också att en timmes rådgivning av läkaren kunde minska risken för kvinnor med nedsatt sockertolerans betydligt. När man efter drygt två år följde upp de nära 500 kvinnor som haft nedsatt sockertolerans så hade 12 procent av dem utvecklat diabetes men 40 procent hade lyckats nå en normal sockeromsättning. Det är nästan lika bra resultat som andra mer kostnadskrävande insatser har gett, påpekar han.
? Att en läkare tar sig tid att sitta i en hel timme och diskutera en persons hälsa verkar ge budskapet tyngd.

Studien visar att man ganska enkelt kan fånga upp ett stort antal riskpersoner genom att mäta blodtryck, blodsocker och blodfetter. Han menar att det kan vara en bra idé att gå och kolla sig vartannat eller vart tredje år om man fyllt 50 och är lite överviktig eller har diabetes i släkten.
? Tyvärr har vi inte resurser inom primärvården att gå ut och erbjuda allmänna kontroller utan någon riktad misstanke. 

Jarl Torgerson, som är chef för medicinkliniken vid Norra Älvsborgs länssjukhus, var ansvarig forskare för den så kallade Xendos-studien. Hans erfarenhet är att man kan göra mycket nytta genom förebyggande behandling av feta patienter som är i riskzonen för att få diabetes och har nedsatt glukostolerans.
? Allmänna hälsokontroller är kanske att skjuta över målet, men man bör ha en aktiv hållning när det gäller riskgrupper som medelålders personer med övervikt på magen. När man har en patient framför sig som verkar vara i riskzonen ska man givetvis vara aktiv och inte alltför mjäkigt avvakta patientens egna initiativ, säger han.

För att man ska hitta riskpersonerna måste man leta efter dem och det träffsäkraste är att göra en glukosbelastning. Det förekommer inte i någon större omfattning i primärvården, där tar man fasteblodsocker och förlitar sig på det, påpekar han. Vid ett glukostest tas först ett blodprov från patienten som sedan får dricka vatten med 75 gram upplöst glukos och därefter vänta i två timmar innan ett nytt blodprov tas. Om glukoshalten då är över 11 mmol per liter blod har patienten en försämrad glukostolerans.
? Vi måste övertyga primärvården om att det är viktigt att göra glukostester. Det är enkelt även om det tar lite tid, säger han.

I Xendos-studien följde forskarna drygt 3 300 patienter i fyra år. Trots en relativt måttlig viktminskning var det färre som utvecklade typ 2-diabetes bland de som fick Xenical jämfört med de som fick enbart livsstilsbehandling.
? Att ändra livsstil är a och o, och det kommer man långt med, det har både finska och amerikanska studier visat, påpekar han. Genom att lägga på läkemedel kan man kanske pressa det ytterligare en bit, säger Jarl Torgerson.

I och med den kraftiga ökningen av typ 2-diabetes hos unga varnar nu experter i en artikel i Lancet för att diabetesrelaterade komplikationer utgör en tickande bomb i västvärlden. Det är bevisat att komplikationerna blir särskilt svåra om sjukdomen utvecklas tidigt och därför är det viktigt att öka medvetenheten hos läkarna om hur de ska behandla diabetes hos unga människor när den upptäcks. Det gäller särskilt vid insättning av blodfetts- och blodtryckssänkande läkemedel hos unga, påpekar forskarna.

Åke Sjöholm menar att det är en utmaning för sjukvården att behandla unga diabetespatienter. Det är ännu svårare att motivera dem till att motionera, ta sin medicin och testa sitt blodsocker. Mycket beror på att typ 2-diabetes inte ger några symtom, patienterna känner sig friska men kan ändå ha ett ganska högt sockervärde, dåligt kolesterolvärde och högt blodtryck. Om det går ner i åldrarna blir det en ännu större och viktigare pedagogisk utmaning.
? Om man får diagnosen typ 2-diabetes som tonåring kanske man drabbas av hjärtinfarkt eller stroke i 35-årsåldern, säger han.

Han tycker att det kan vara mer motiverat med förebyggande läkemedel för yngre personer. De har hela livet framför sig, så hälsoekonomiskt går det lätt att motivera. Den behandling han föreslår för unga diabetiker är främst aktiv motionsrådgivning. Men ofta räcker det inte och då kan tillägg av Xenical, metformin eller kanske något av de nyare läkemedlen om de andra inte hjälper.

Idag räknar man med att 70 barn i Sverige har typ 2-diabetes. Även om det inte är ett jättestort problem så ökar antalet snabbt. I USA ligger man betydligt sämre till, där har idag hälften av alla barn och ungdomar med diabetes typ 2-diabetes. Nyare och dyrare behandling för typ 2-diabetes ger ingen fördel över billigare behandlingar som metformin och andra generationens sulfonylurea. Det visar en systematisk genomgång av 216 studier och två tidigare metaanalyser som nyligen publicerades i Annals of Internal Medicine.

De äldre läkemedlen hade liknande eller bättre effekt på glukos, lipider och andra effektmått. Dessutom visade analysen att de flesta medlen utom metformin orsakade viktuppgång.

Forskarna drog slutsatsen att metformin bör vara förstahandsval för vuxna med typ 2-diabetes i linje med internationella riktlinjer. När ett läkemedel inte är tillräckligt bör läkaren lägga till en andra generationens sulfonylurea.

Åke Sjöholm menar att det finns ganska skilda uppfattningar om studiens slutsatser. Han tycket att metformin fortfarande är ett bra basläkemedel men att de flesta patienterna inte klarar sig med enbart metformin i fulldos. Dessutom ger det en hel del biverkningar. Därför är det bra att det finns mer att välja på idag och där spelar övervikten en viktig roll.
? En fördel med inkretinerna är att man går ner ordentligt i vikt, det handlar om fem till sex kilo per år och än så länge har man inte sett att viktnedgången har stannat av under de två år som studien pågått. Det är en stor fördel eftersom majoriteten av patienterna är överviktiga, säger han.

Få sjukdomar har så goda förutsättningar att kunna förebyggas som typ 2-diabetes. Genom att hålla sig normalviktig, äta sund och fiberrik mat, motionera regelbundet och inte röka eller snusa kan man undvika att sjukdomen bryter ut, även om man har ärftligt påbrå. Man räknar med att mellan 60 och 80 procent av typ 2-diabetikerna är överviktiga. Men hur många hälsovårdscentraler tillhandahåller näringsterapeuttjänster och motionsrådgivning?

Läkemedelsindustrin ser helst att vi förebygger diabetes med hjälp av läkemedel. Ett ökande antal studier visar positiva resultat av olika läkemedel som påverkar vikt och glukosnivåer. Sedan den så kallade DREAM- studien som visade att läkemedlet rosiglitazon minskar risken för typ 2-diabetes publicerades för ett år sedan har marknadsföringen av förebyggande läkemedel ökat. Men ny forskning visar att livsstilsförändringar är lika effektiva och dessutom billigare och garanterat biverkningsfria. Uppföljningen av den finska ?Diabetes prevention study? visade att de positiva effekterna av livsstilsförändringar kvarstod tio år efter att studien avslutats.

I en artikel i BMJ (2007;334:882-884) med titeln ?Waking up from the DREAM of preventing diabetes with drugs? varnar professor Victor Montori och kolleger för att förebyggande läkemedelsbehandling kan innebära risk för ökad sjuklighet och ökade kostnader för samhället.  

Flera studier har undersökt möjligheten att förhindra diabetes med läkemedel. Sammantaget är fördelarna inte visade, utom möjligen för metformin och kommer från studier av begränsad kvalitet, hävdar forskarna. Bevisen hopar sig också för allvarliga biverkningar av glitazonerna.

Professor Christian Berne vid Akademiska sjukhuset i Uppsala håller med författarna i alla invändningar mot förebyggande behandling med rosiglitazon. När det gäller livsstilsförändringar ser han enbart fördelar. Visserligen är det varken billigt eller enkelt att förmå patienter att ändra livsstil, men där finns det tydliga vinster på många olika sätt. 

Framsteg i malariabekämpningen

0

Det är framförallt fler skyddande insektsnät med gift som gett den största effekten på minskad dödlighet i malaria. Men även ökad tillgång på fungerande malarialäkemedel. Förbättringarna är tydligast i länder söder om Sahara enligt rapporten ?Malaria and Children? som publiceras av Unicef.

Det är sedan länge ett problem att äldre malarialäkemedel har slutat fungera, men sedan 2003 har artemisininbaserade kombinationsterapi (ACT)blivit norm i hälso- och sjukvårdsprogram runt om i världen. Och enligt rapporten får nu 34 procent av barnen med malariafeber i länderna söder om Sahara läkemedel, även om inte alla får de bäst fungerande.
? Det är fortfarande en minoritet av barnen som får de allra bästa läkemedlen. Men med starkt stöd från internationella donatorer och tack vare att priset på ACT börjar minska, så tror jag att många länder nu känner sig trygga med att det här kommer att bli en hållbar strategi för behandling av malaria i framtiden, säger Peter Salama, chef för hälsoenheten på UNICEF i ett utlåtande.  

Enligt rapporten har den internationella ekonomiska satsningen på sjukvårdsprogram i länder med malariaepidemier tiofaldigats under det senaste decenniet.  

Bristande insyn lägger krokben för omregleringen

0

Samtidigt som Lars Reje arbetar med att ta fram en plan för hur apoteksmarknaden ska omregleras har Apoteket haft planer på ett samarbete med den amerikanska läkemedelsdistributören Medco, vilket har uppmärksammats i media och kritiserats av både Farmacevtförbundet och Konkurrensverket. De anser att ett eventuellt samarbete mellan Medco och Apoteket försvårar för nya aktörer som vill in på marknaden.
I förra veckan beslutades att frågan ska avgöras av Apotekets ägare, staten.

Men ovissheten och bristen på insyn är fortfarande ett problem, anser regeringens apoteksmarknadsutredare Lars Reje.
Lars Reje ska senast den 31 december för regeringen presentera ett förslag på hur omregleringen av apoteksmarknaden ska ske. Utan vetskap om hur Apoteket kommer att agera blir det svårt att göra det på ett optimalt sätt.
? Jag har inte tillräckligt mycket information om affären mellan Medco och Apoteket och det är uppenbarligen fler som lider av den bristen, säger Lars Reje till Läkemedelsvärlden.

Han anser att Apoteket agerar väl snabbt.
? Apoteket vet ännu inte förutsättningarna i samband med omregleringen. Jag är ju inte klar med mitt förslag, säger Lars Reje.
Lars Reje har tidigare sagt till Läkemedelsvärlden att han vill ha en marknad där både små och stora aktörer ryms. Ett eventuellt samarbete mellan Apoteket och Medco kan motverka det då det statliga företaget kan få en dominerande ställning som försvårar för privata apotek att konkurrera på lika villkor.

Tidsplanen som Lars Reje arbetar efter är snäv. I slutet av december ska han presentera huvudbetänkandet och den 1 april ska uppdraget slutredovisas. Till Läkemedelsvärlden säger Lars Reje att han räknar med att presentera sina förslag på avtalad tid.

FDA godkänner nytt hiv-medel

0

På kort tid har två läkemedel mot hiv med nya verkningsmekanismer introducerats. I augusti godkände FDA Pfizers preparat Selzentry (maraviroc) och nu har myndigheten även godkänt MSD:s läkemedel Isentress (raltegravir).

Många patienter blir resistenta mot behandling med hiv-läkemedel, vilket gjort att behovet av läkemedel med nya verkningssätt varit stort. Selzentry är en så kallad CCR5-antagonist som hindrar virus från att infektera immunceller. Isentress är en så kallad integrashämmare som verkar genom att hämma bildningen av virus-RNA för att nya viruspartiklar inte ska bildas.

Isentress ges som tablett två gånger dagligen i kombination med andra läkemedel och är avsedd för patienter som inte har uppnått tillräcklig effekt av tidigare behandling.

Ingen subvention för Cholestagel

0

Cholestagel, som innehåller det verksamma ämnet kolesevelam, binder gallsyror i tarmen för att sänka kolesterol.
Enligt Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har Cholostagel inte visat bättre förmåga att sänka kolesterol än andra läkemedel som verkar på ett liknande sätt.
? Cholestagel utgör ett alternativ till andra gallsyrebindande läkemedel men har en högre behandlingskostnad, skriver LFN som avslår en ansökan om subvention för läkemedlet.

Gallsyrebindande läkemedel används framförallt i kombination med andra kolesterolsänkande behandlingar. Cholstagel är godkänt att användas tillsammans med en statin om inte önskad effekt uppnåtts eller som monoterapi om statiner är olämpliga för patienten.

Tamiflu för barn granskas i USA

0

Då rapporterades om hallucinationer, kramper, delirium och självmordsförsök hos barn och unga i Japan som fått Tamiflu (oseltamivir).
Nu ska FDA:s pediatriska rådgivande kommitté diskutera sidoeffekter hos barn som fått läkemedlet, meddelar myndigheten på sin webbsida.

Det europeiska läkemedelsverkets rådgivande kommitté, CHMP, har tidigare granskat Tamiflu efter att rapporterna från Japan blivit kända. Resultatet, som presenterades tidigare i år, var att nyttan med Tamiflu överväger riskerna. Men CHMP skrev samtidigt att patienter, speciellt barn och ungdomar, bör följas extra noggrant vid behandling och att sjukvården omedelbart bör kontaktas vid tecken på avvikande beteende.

Många länder har köpt in stora lager av Tamiflu som förberedelse inför en pandemi. Nu avtar dock efterfrågan, men det oroar inte företagets vd Franz Humer som i en intervju Financial Times säger att Roche ska fortsätta med att kommersialisera Tamiflu för säsongsbunden influensa.

Gardasil på Google i laglig gråzon

0

I förra veckan lämnade företaget Sanofi Pasteur MSD in en
ansökan till europeiska läkemedelsverket EMEA om att få utökad indikation på
sitt vaccin Gardasil. Företaget vill att vaccinet ska bli godkänt även för att
förebygga vaginalcancer och vulvacancer. Men redan idag kopplar Google samman
vulvacancer och vaginalcancer med Gardasil.

På Google kan företag
betala för att speciella sökord ska resultera i att företagets hemsida hamnar
längst upp i sökresultatet. Länken presenteras då som en ?sponsrad länk?. Det var också så det såg ut tidigare idag vid en sökning på vulvacancer respektive vaginalcancer på
Google. Längst upp i sökresultatet hamnar en sponsrad länk till hemsidan www.gardasil.se.
Detta trots att vaccinet ännu inte är godkänt som vaccin mot dessa sjukdomar.

När Läkemedelsvärlden
först pratar med industrigranskningsmannen Göran Wennersten, som är den person
som granskar industrins marknadsföring, känner han inte till kopplingen som
Google gör mellan cancerformerna och vaccinet. Men när han tittat på sidan
närmare bestämmer han sig för att göra en anmälan.
? Det där ser verkligen inte bra ut. Ordet vulvacancer står i helt nära
anslutning till Gardasil och då tolkar man det naturligtvis som att vaccinet
hjälper mot vulvacancer. Företaget kan räkna med ett brev från mig på måndag.


Företag får inte
marknadsföra sina läkemedel för andra sjukdomar än de det
blivit godkända för, och det är en regel som man normalt håller mycket hårt på.
 ? Det brukar heta att blotta antydan om
annan indikation är nog för en fällande dom, säger Göran Wennersten.
Företeelsen med sponsrade länkar är relativt ny inom läkemedelsbranschen.
? Exakt det här förfarandet har inte prövats tidigare, säger Göran Wennersten.

Sanofi Pasteur MSD:s
vd
Einar Vollan känner först inte till deras marknadsföring på Google, utan
ber att få återkomma. Efter ett tag ringer han tillbaka
och berättar att kampanjen på Google nu är avbruten och att företaget ska gå
igenom sökordslistan.  
? Vi har aldrig beställt att vaginalcancer och vulvacancer ska finnas med på vår
sökordslista utan det här beror på en teknisk miss, men tills vi vet vad som
har hänt så avbryter vi kampanjen helt.

Vad är det för
tekniskt fel som kan ge upphov till det här?
? Det vet jag inte, det är det vi ska undersöka tillsammans med vår
webbyrå, säger Einar Vollan.

Fem minuter senare är den sponsrade länken borta.

Snabb behandling förebygger stroke

0

En nyligen publicerad Lancet-studie visar på betydelsen av snabb behandling efter en mindre stroke eller en TIA. I studien hade 600 patienter som, i snitt, fått läkarkontakt inom ett dygn och läkemedel förskrivna inom ett dygn jämförts med en lika stor grupp patienter som fått läkarkontakt inom tre dygn och sina första läkemedel först inom 20 dygn. Risken att drabbas av en större stroke inom tre månader var 80 procent mindre i gruppen där behandling påbörjades snabbt.

Forskarna bakom studien säger i the Lancet att Aspirin, blodförtunnande läkemedel och annan vanlig terapi som ges inom 24 timmar kan förebygga nästan 10 000 större attacker om året i Storbritannien.
I en annan studie, som i veckan publicerades i The Lancet Neurology, gavs personer med misstänkt TIA en bedömning inom fyra timmar från inskrivning på specialistklinik. Av de 1 085 personerna som behandlades på kliniken drabbades 1,24 procent av en stroke inom 90 dagar. Tidigare medicinska data säger att nästan sex procent hade drabbats av en stroke utan den snabba behandlingen.

Enligt världshälsoorganisationen
, WHO, drabbas cirka 15 miljoner människor årligen av stroke. I Sverige insjuknar runt 30 000 personer i Stroke varje år.

Muterat vaccin bakom polioutbrott i Nigeria

0

Ett utbrott av polio i norra Nigeria har uppstått efter att
ett oralt vaccin muterat. Barnen har smittats av några personer som blivit
vaccinerade och som sedan utsöndrat en muterad form av vaccinet. Att ett
polioutbrott kan uppstå på det här sättet är känt sedan tidigare, men är enligt
WHO mycket ovanligt.

Det finns två varianter av vaccinet, en där man använder
avdödat virus och en som består av orala droppar med försvagat men levande
virus.  Det är vaccinet med levande virus
som kan mutera till en sjukdomsalstrande variant.  Men trots risken är det framförallt oralt
vaccin som används i fattiga länder. Anledningen är att det är billigare och lättare
att administrera. Det faktum att det kan ?smitta? familjemedlemmar och andra
ses normalt sett som något positivt eftersom vaccinet då immuniserar fler.

Men när viruset i ovanliga fall muterar kan det istället ge
upphov till sjukdomen, något som alltså hänt i norra Nigeria nu. Att det blivit
ett utbrott visar att för få människor är vaccinerade säger WHO.  Vaccineringen av polio har internationellt
sett gått mycket bra de senaste åren, och det är enbart i Nigeria, Pakistan, Afghanistan
och Indien som det fortfarande pågår epidemier.

I Nigeria avbröts ett vaccinationsprogram 2003 efter att
islamistiska ledare sagt att vaccinet var en konspiration från väst som syftade
till att sterilisera muslimska kvinnor. På senare år har vaccinationen börjat
accepteras igen. Oron är nu att misstänksamheten mot vaccinet ska bli större igen.

   

Parallellimportörer vill förbjuda grossister att äga apotek

0

En efter en presenterar nu de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden beställda rapporter om det svenska apotekssystemet. Idag presenterade Läkemedelshandlarna sin som fokuserar på hur den svenska apoteksmarknaden fungerar jämfört
med andra europeiska länder. Rapportförfattare är Donald Macarthur, brittisk
analytiker av läkemedels- och apoteksmarknader.
? Ni har ett mycket välfungerande system här i Sverige. Ni har kontroll på
kostnaderna och samtidigt bra tillgång till nya läkemedel, sa Donald Macarthur
när han presenterade rapporten idag.

Efter att ha analyserat
de olika apotekssystem som finns i Europa idag är Donald Macarthur mycket
kritisk till hur det fungerar i de länder som haft en full liberalisering av
apoteksmarknaden. Enligt honom kommer de tre storföretagen Celesio, Alliance
Boots och Phoenix vara de som etablerar sig på den svenska marknaden om man
tillåter vertikal integrering, det vill säga att även grossistleden får äga
apotek. Effekten blir att de pengar som kan sparas på generska preparat och
parallellhandel inte kommer staten eller kunden till godo, utan hamnar i
grossisternas fickor.
? Det är det som har hänt i alla tidigare länder som släppt marknaden helt fri.
Och i England, Irland och Norge kämpar nu staten för att hitta på system som
gör att besparingarna från generikamarknaden kommer tillbaka till staten.

Om du var
socialminister i Sverige, skulle du då avreglera apoteksmarknaden?
? Jag kan förstå att de gör det från ett rent politiskt perspektiv, men de
måste vara väldigt försiktiga när de genomför det här. Sverige har ett unikt system
som fungerar, och de bör se till att de inte ändrar de delar som fungerar,
säger Donald Macarthur.

Läkemedelshandlarna
har
formulerat sin ståndpunkt i apoteksmarknadsfrågan utifrån rapporten.
? Den här rapporten stödjer vår synpunkt att man bör gå mycket varligt fram.
Norge är ett skräckexempel, säger vd Anna Strand.
I korthet går deras förslag ut på att man ska förbjuda vertikalt integrerade
apotekskedjor. Läkemedelstillverkare, grossister och läkare ska inte få äga
apotek. De vill att Läkemedelsförmånsnämnden finns kvar och att de ska sätta
Apotekets inköpspris, och de föreslår att utbytbarhetssystemet behålls.

Ni säger att ni inte
är emot en avreglering, men är ni för?
? Det är svårt att svara på. Det är inte tidsenligt att ha ett monopol på
den här marknaden, så det är rätt att utreda frågan. Men det är viktigt att
avregleringen resulterar i en öppen marknad med transparens, säger Anna Strand.

 

Få Vioxx-patienter får ersättning

0

Totalt har Läkemedelsförsäkringen hittills fått in 140 skadeanmälningar rörande hjärt- kärlsjukdom och Vioxx. Av dessa har 108 personer fått avslag och 23 fall är ännu inte färdigutredda. Endast nio personer har fått ersättning, skriver janusinfo.se idag.

Cox-2-hämmaren Vioxx drogs in från marknaden hösten 2004 efter att studier visat på ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.

Anledningen till att de flesta svenska patienter får avslag i Läkemedelsförsäkringen är att försäkringen inte funnit ett övervägande sannolikt samband mellan skadan och läkemedlet.

I USA pågår flera rättegångar mot det amerikanska företaget Merck som sålde Vioxx. Enligt en artikel i New York Times från augusti i år har 45 000 personer stämt företaget i USA, men hittills har ingen person fått några pengar av företaget.

Prodi vill reformera läkemedelsitalien

0

Förhållandet mellan
den italienska regeringen och apotekarna har varit spänt ända sedan Romano
Prodi, ledare för vänster-centerkoalitionen, kom till makten förra året. Ett av
den nya regeringens första lagförslag handlade om möjligheten för stormarknader
att öppna apotekshörn, vilket fick apoteksförbundet Federfarma att ta till en
ovanlig strejk.
Men regeringen backade inte och idag säljer flera
stormarknader läkemedel. När nu den andra delen av reformförslaget kommer är
Federfarma lika kallsinnigt.

? De har inte ens frågat oss vad vi tycker. Fast vi börjar
bli vana, konstaterar en av förbundets styrelsemedlemmar, apotekaren Franco
Gariboldi Muschietti, torrt.

Enligt förslaget ska apotekarna ha möjlighet att skriva ut
receptbelagda läkemedel i nödfall. Detta är en av de få delar som Federfarma är
positiv till.
? Om det sköts på rätt sätt är det ett utmärkt sätt att
hjälpa människor när det inte finns en läkare att få tag i. Det är viktigt att
allt registreras och kontrolleras noggrant, till exempel genom ett register där
man kan se dag och klockslag för köpet, så att det inte missbrukas, säger
Franco Gariboldi Muschietti.

Andra förslag som direkt rör apotekarnas verksamhet är
möjligheten att sätta upp automater för försäljning av receptfria läkemedel och
att starta grossistverksamhet med läkemedel, vilket idag är förbjudet för
apoteksägare i Italien.

Federfarma är starkt kritiskt till båda dessa förslag, trots
att de skulle kunna öka deras inkomster.
? Vi talar inte om karameller utan om läkemedel, även om de
är receptfria. Som apoteksförbund kan vi inte nog poängtera detta. Helt klart
kan detta öka försäljningen, eftersom läkemedlen blir mer tillgängliga, men
detta är något som i slutändan inte gagnar någon annan än läkemedelsindustrin,
hävdar Franco Gariboldi Muschietti.
? Detta är ännu en bekräftelse på att regeringen lyssnar mer
på industrin än på oss som är i daglig kontakt med konsumenterna. Men de är ju
ekonomiskt sett betydligt starkare än vad vi är.

Något som läkemedelsindustrin inte alls håller med om. Dess
intresseorganisation Farmindustria poängterar att branschen utsatts för 18
besparingsåtgärder, till exempel påtvingade prissänkningar, de senaste fem
åren, och därför knappast kan ses som regeringens skyddsling.

På Farmindustrias årsmöte i juli dök dock premiärministern
Romano Prodi upp, tillsammans med hälsovårdsministern Livia Turco och
industriministern Pierluigi Bersani, något som aldrig tidigare skett.
Är inte
det ett tecken på att regeringen närmar sig läkemedelsindustrin?

? Vi uppskattar regeringens uppmärksamhet av våra problem,
men innan vi uttalar oss vill vi se åt vilket håll den går. Vi vill se att det
kommer konkreta förslag som stöder denna viktiga industri, konstaterar
Farmindustrias ordförande Sergio Dompé.

Även om delar av förslaget, som till exempel möjligheten att
illustrera kampanjskyltar inne på apoteken med bilder av läkemedelsprodukterna,
ses positivt av Farmindustria, vill organisationen inte uttala sig om förslaget
i sin helhet. Främst för att den känsliga punkten, begränsningar för
läkemedelskonsulenterna när det gäller fria läkemedel och annat gratismaterial
till läkare, fortfarande inte fått en definitiv form. Det enda helt säkra är
att det kommer att vara förbjudet att erbjuda gratis datorer, något som
hittills varit vanligt.

Förslaget har fått klartecken från hela regeringen, men ska
nu behandlas av de hälsovårdsansvariga regionerna och de inblandade
parlamentsutskotten innan det är definitivt utformat.

Boots expanderar till Norge

0

Alla Booots-butiker i Storbritannien har en apoteksdel med farmacevtisk personal. Men förutom läkemedelsdelen skiljer sig de 150 butikerna åt. I vissa finns, förutom läkemedel, allt från smörgåsar till paraplyer. I andra är utbudet mer begränsat.

Vilken variant
som kommer att lanseras i Norge är ännu inte känt, men eftersom det är Alliance-kedjan som står bakom lanseringen är det troligt att det blir en apoteksdel spår nättidningen DinSide.
? Vi börjar med att lansera Boots egenvårdsprodukter, säger Vibeke Hoff Norbye på Allianceapoteken till nättidningen.
Förutom i Storbritannien finns Boots i USA, Kuwait och Dubai. Och snart också i Norge.
Kedjan Alliance apotekene äger 134 av Norges 603 apotek. Av Norges 570 privata apotek äger tre stora kedjor 478, Alliance-kedjan är en av av dem.

Hägglund ska avgöra Medco-frågan

0

Om Apotekets vd Stefan Carlsson eller styrelseordförande Per Båtelson ska fullfölja några planer med samarbetet med det amerikanska företaget Medco ska de först få ett godkännande av ägaren, alltså staten. Detta enligt styrelsens beslut idag.

Turerna har varit många sedan det i söndags läckte ut dokument till media om att Apoteket på dagens styrelsemöte skulle fatta beslut om fördjupat samarbete med Medco. Såväl Sveriges Farmacevtförbund som Konkurrensverket har kritiserat planerna, medan Faramciförbundet ställt sig bakom Apoteket.

Men något beslut om samarbete fattades alltså inte idag, istället bestämde styrelsen att frågan ska bollas vidare till staten.
– Det är inte ovanligt att man inför ett sådant här beslut stämmer av med ägaren, säger Per Båtelsson till Dagens Medicin.

Apoteket skriver i ett pressmeddelande att styrelsen idag har fattat ett inriktingsbeslut när det gäller samarbetet med Medco. Avsikten med samarbetet är att utveckla tjänster för exepeditionsstöd. Dessa tjänster kommer sedan att göras tillgängliga för alla aktörer på den framtida omreglerade marknaden, skriver företaget. Frågan om receptfabriken skjuts däremot till framtiden, efter att Apoteksmarknadsutredningen är klar.

Till TT har Göran Hägglund bekräftat att han haft samtal med Apoteket i veckan.

Jag har påmint om vår utgångspunkt, och vad vi förväntar oss av bolaget
för att vi ska nå det mål vi har, och att de inte ska använda tiden på
ett sådant sätt att det försvårar en omreglering av marknaden, säger
Hägglund till TT.

Friande dom mot läkare överklagas

0

Tingsrätten ansåg i sin dom att de 64 000 kronor som läkarna sponsrades med för en resa till Prag inte skulle anses som en otillbörlig förmån och friade därmed läkarna och företagsrepresentanterna.

Statsåklagaren Nils-Eric Schultz
anger i sin överklagan flera skäl till varför han anser domen felaktig. Han ifrågasätter bland annat att tingsrätten beskriver resan som en studieresa och menar att det vid huvudförhandlingen framgick att det främst var trivselresa. Resmålet hade kunnat bli i princip vilken ort som helst. Att det blev just den tjeckiska huvudstaden Prag berodde helt enkelt på att det arbetade tjeckisk personal vid Ryhovs sjukhus som kunde arrangera såväl resa som studiebesök på ett sjukhus i staden.

Statsåklagaren vänder
sig också mot att tingsrätten menar att tjänstesambandet mellan givare och mottagare talar för att förmånen inte är otillbörlig. Snarare tvärtom argumenterar Schultz; anledningen till att företagen sponsrat resan bör ses som att bolagen på detta sätt tackar för att kliniken använder deras produkter med förhoppningen att det ska ske också i framtiden.

Slutligen vänder
sig statsåklagaren mot att bidragen anses ha lämnats helt öppet. Visserligen kände övrig personal och bolagen till sponsringen. Men de som främst bör skyddas, allmänheten och patienterna, har knappast känt till att vissa företag efter att ha ringts upp av läkarna bidragit med pengar till deras trivselresa, hävdar Nils-Eric Schultz.
Pengarna bör alltså ses som en muta eller annan otillbörlig belöning anser Nils-Eric Schultz.

Sverige och Kina i sjukvårdsavtal

0

Göran Hägglunds statssekreterare Karin Johansson var nyligen
i Kina med en svensk delegation. Under besöket skrev hon på ett avtal med den
kinesiska motsvarigheten till socialdepartementet.
? Ambitionen att sluta ett sådant här avtal uttalades redan för ett år sedan. Men
nu har vi satt oss ner och bestämt vilka områden avtalet ska gälla, säger Karin
Johansson.

De tre områdena är smittskydd, e-health och äldre- och handikappomsorg.
Konkret innebär avtalet att en arbetsgrupp nu sätts samman på
socialdepartementet som ska samarbeta med en motsvarande grupp i Kina.
? När det gäller smittskydd vill Kina gärna ta del av vår kunskap och
erfarenhet. Och det är naturligtvis så att vi också har intresse av att de får
bättre kontroll över smittspridningen. I ett längre perspektiv är det något som
också gynnar Sverige.

För området e-health kommer samarbetet handla om att hjälpa Kina
att använda ny teknik och att etablera kontakter mellan Kina och svenska
medicinteknikföretag.
? Vi hoppas också kunna sprida de svenska erfarenheterna av att bygga upp
kvalitetsregister och läkemedelsuppföljning.

Richard Bergström, vd för Läkemedelsindustriföreningen, var
också med på resan. Han är mest positiv till den del i avtalet som handlar om
smittskydd.
? För svenska läkemedelsföretag har kanske inte det här avtalet någon avgörande
betydelse, men för industrin globalt sett så är det väldigt positivt att man
samarbetar mer kring smittskyddet. Särskilt när det gäller antibiotikaanvändningen
i Kina finns det stora problem, och där är Sverige väldigt duktiga.

  

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng