Activyl Tick Plus

Ema har godkänt ett nytt kombinationsläkemedel mot loppor och fästingar hos hundar.
14 mars 2012, klockan 13:13

Activyl består av de aktiva substanserna indoxakarb och permetrin. De är medel mot ektoparasiter och dödar parasiter, såsom loppor, som lever på huden eller i pälsen på djur. Efter applicering äter insekterna upp indoxakarb och permetrin. I mittmagen hos känsliga insektsarter spjälkar insektsenzymer karbometoxigruppen från indoxakarb och konverterar det till dess biologiskt aktiva form. Tillsammans stör den aktiva metaboliten av indoxakarb och permetrin nervsystemet hos parasiterna, som förlamas och dör.

Effekten av Activyl Tick Plus på loppor undersöktes i laboratoriestudier och i tre fältstudier. En fältstudie omfattande 230 hundar där Activyl Tick Plus jämfördes med fipronil (ett annat medel mot ektoparasiter), där läkemedlen gavs var fjärde vecka i 84 dagar. Effekten mättes genom att räkna antalet loppor och fästingar med 14 dagars mellanrum. Båda behandlingarna minskade antalet loppor och fästingar till nästan noll vid slutet av studieperioden.

De huvudsakliga biverkningar som har observerats med Activyl Tick Plus är tillfällig klåda, erytem och håravfall på appliceringsstället. Dessa symtom försvinner vanligtvis utan behandling. Applicering av Activyl Tick Plus kan tillfälligt ge pälsen ett oljigt utseende eller göra så att håren klumpar ihop sig på appliceringsstället eller får en torr, vit rest. Detta är normalt och försvinner i regel inom några dagar.

Activyl Tick Plus får inte användas till katt. Det får inte heller användas till hundar med känd överkänslighet mot indoxakarb, permetrin eller mot något annat innehållsämne.

Användarna ska inte äta, dricka eller röka när de hanterar läkemedlet. De ska tvätta händerna omedelbart efter användning. Personer med känd överkänslighet mot indoxakarb eller permetrin ska undvika kontakt med läkemedlet. Om Activyl Tick Plus av misstag kommer in i ögonen ska det sköljas bort med vatten. Läkemedlet är mycket brandfarligt och ska förvaras åtskilt från möjliga antändningskällor. För att skydda barn ska läkemedlet förvaras i sin dospåse tills det ska användas och den använda pipetten ska omedelbart kasseras.

Friade & Fällda

Läkemedel

  • Magsäckscancer
    Eli Lilly
  • Äggstockscancer
    Astrazeneca
  • Icke-småcellig lungcancer
    Boehringer Ingelheim

Samlad lista får vänta

Utvecklingen av en samlad läkemedelslista tar en paus.

Sålde förorenade barnläkemedel

Johnson & Johnson erkänner att man har sålt kontaminerad medicin.

Färre äldre får olämplig medicin

Allt färre äldre får olämpliga läkemedel sedan projektet Koll på läkemedel startade.

Dosapotek gav fel mediciner

Två patienter fick varandras mediciner när dosrullarna lades i fel påsar.